måndag 10 februari 2014

Justitieministern och JO om HFDs Prejudikat som Urholkar Offentlighetsprincipen

Justitieminister Beatrice Ask svarar på detta mitt brev angående ett nytt prejudikat gällande Offentlighetsprincipen skapat av Högsta Förvaltningsdomstolen:
  • Jag vill göra Dig som Justitieminister uppmärksam på domarna 5339-13 och 5340-13 nyligen avgivna av Högsta Förvaltningsdomstolen. I dessa domar skriver Högsta Förvaltningsdomstolen ny grundlag genom att ändra i Tryckfrihetsförordningen på ett sätt som jag beskriver i detalj under följande länk Eftersom det endast är Riksdagen som kan skriva ny grundlag, anmodar jag Justitieministern att noggrant granska dessa domar i ljuset av den analys som jag givit under nämnda länk, och avgöra om Högsta Förvaltningsdomstolen skrivit ny grundlag utan att därtill ha rätt, samt tillkännage resultatet av granskningen.
på följande sätt:
  • Tack för ditt mejl till justitieminister Beatrice Ask. Jag har blivit ombedd att svara dig. Som du säkert känner till är både politiker och tjänstemän i Regeringskansliet förhindrade att lägga sig i domstolars och andra myndigheters beslut i enskilda ärenden. Det ankommer alltså inte på justitieministern att kommentera de domar du skriver om.
  • Med vänlig hälsning Katarina Lindqvist Informationsenheten Justitiedepartementet.
På ett motsvarande brev till JO får jag svaret:OK, vi ser att varken Justitieministern eller JO (Riksdagens jurist) tror sig kunna ha vare sig rätt eller skyldighet att ha någon synpunkt på ett prejudikat skapat av HFD. Nu gäller för JO:
  • Riksdagens ombudsmän (JO) är en myndighet under riksdagen och en del av riksdagens kontrollmakt.
  • Rättslig granskning: Riksdagens ombudsmän (JO) granskar att myndigheterna behandlar medborgarna i enlighet med lagen.
Antag nu att HFD har skapat ett prejudikat som står i motsats till grundlagen, så att medborgarna inte längre behandlas enligt lag fastställd av Riksdagen. Är det då HFDs prejudikat elle grundlagen som gäller? Jag har ställt  frågan till Beatrice Ask och JO:
  • Tack för svar som dock undviker kärnfrågan som är följande: Antag att HFD skapar ett prejudikat som står i direkt motsats till grundlagen. Vilket lag är det då som skall gälla, grundlagen eller HFDs prejudikat?  
  • Kan HFD skriva ny grundlag medan Justitieministern och JO är förhindrade att säga något? 
  • Är det inte Justitieministerns och JOs ansvar att agera om grundlagen skrivs om?
  • Frågan är mycket viktig och kräver ett tydligt svar 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar