måndag 17 februari 2014

Högsta Förvaltningsdomstolen Anger Ny Standard för Sverige som Rättssamhälle

Högsta Förvaltningsdomstolen HFD har i dom 5339-13 och 5340-13 skapat ett nytt prejudikat vad gäller rätten att ta del av allmän handling (grunden för Offentlighetsprincipen) i ett fall med olika domar i Kammarrätten i Stockholm och Göteborg, där HFD ger stöd åt Kammarrätten i Stockholm som avslog min överklagan av KTHs beslut att inte lämna ut identifierad epost om min person och verk, och går därmed emot Kammarrätten i Göteborg.

HFD motiverar sin dom med följande huvudsakliga argumentation:
  1. För att en handling ska anses vara färdigställd enligt 2 kap. 7 § första stycket TF krävs inte något särskilt formellt förfarande (prop. 1975/76:160 s. 143).
  2. Däremot krävs, till skillnad från det som gäller för det slag av handlingar som regleras i paragrafens andra stycke första punkten, att någon åtgärd vidtas som visar att handlingen är färdigställd. 
  3. Såvitt framgår har inte heller i övrigt någon sådan åtgärd vidtagits.
Jag har begärt att HFD skall ange den lagtext som ligger till grund för punkt 2, som är HFDs huvudargument. HFD svarar att HFD "inte kan lämna" denna för domen avgörande upplysning:   
  • Någon ytterligare motivering vid sidan av sina avgöranden kan HFD inte lämna. 
Jag meddelar HFD att jag inte begärt "ytterligare motivering" utan enbart klart besked om vilken lagtext som ligger till grund för den motivering som HFD de facto givit i punkt 2, och upprepar min begäran flera gånger. HFD ger inget ytterligare besked.

Notera att HFD noga anger lagtext till grund för punkt 1, som uttrycker motsatsen till HFDs huvudargument i punkt 2, vilket understryks med "Däremot". Den lagtext som anges i punkt 1 står alltså i motsats till HFDs huvudargument i punkt 2, vilket saknar referens till lagtext. I sanning ytterst märkligt!

Den enda möjliga förklaringen av HFDs uteblivna svar är att det inte finns någon lagtext till grund för punkt 2. Bara för dess motsats enligt punkt 1.

Däremot ger HFD mer än gärna följande besked på min fråga om vilken kontakt HFD haft med KTH:
  • KTH har varken i Kammarrätten i Stockholm eller HFD yttrat sig i målen.    
HFD påstår således med "såvitt framgår" enligt punkt 3, att den åtgärd som enligt HFD krävs för att en handling skall anses vara färdigställd, inte har vidtagits av KTH, detta emellertid utan att KTH överhuvudtaget yttrat sig. HFDs "såvitt framgår" är därmed tomt. HFD anger ett sakförhållande som grund för dom, men har valt att inte kontrollera sanningshalten genom att be KTH yttra sig om åtgärden vidtagits eller ej.  

HFD skapar genom sitt agerande följande nya prejudikat att efterföljas av Sveriges Kammarrätter:
  • Domstol behöver inte ange vilken lagtext, som ligger till grund för dom.
  • Domstol kan därmed avge dom som saknar laglig grund.
  • Domstol behöver inte undersöka sanningshalten av påstående om sakförhållande, som ligger till grund för dom. 
Frågan är vad som drivit HFD att skapa detta prejudikat, genom att först välja att ge prövningstillstånd och sedan tvingas att bryta mot ett rättssamhälles mest grundläggande principer.  Det hade varit mycket smartare eller enklare, att inte ge prövningstillstånd, vilket inte behöver motiveras, och då undvika att hamna i fritt fall utan laglig grund. Det skall bli intressant att se denna affär rullas upp så småningom...förmodligen unik i svensk rättshistoria...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar