torsdag 31 mars 2011

Leif Kari om Censur och KTH-gate

Nedan publiceras frågor från Göran Ahlgren, Stockholmsinitiativet, ställda till programansvarig Leif Kari SCI-skolan avseende KTH-gate, där Leif Kari spelade en huvudroll. Leif Karis korta och kärnfulla svar följer därefter.

Vi har nu hört dekan-CSC Melinder och PA-SCI Kari, och har bara kvar dekan-SCI Gustav Amberg.


Professor Leif Kari KTH

2010-11-30 har du som företrädare för KTH i pressen recenserat kurskompendiet ”BodyandSoul”, kursmaterial till DN1240:
 • Den innehåller fullständigt oacceptabelt material, säger Leif Kari, programansvarig för teknisk fysik på KTH.
Med anledning av detta ställer jag härmed följande frågor:
 • Kan du specificera det oacceptabla materialet?
 • På vilket sätt är det enligt din mening oacceptabelt?
 • Tillhör det praxis att företrädare för KTH recenserar kursmaterial i pressen?
Dina svar och kommentarer på dessa frågor är av allmänt intresse eftersom de speglar hur man inom KTH hanterar attityder och inställningar som avviker från etablerade uppfattningar, i detta fall en vetenskaplig kontrovers med politiska implikationer.

Dessutom kan de vara av intresse inför Fakultetsnämndens förestående sammanträde (2011-03-22) som har att ta ställning till ett brev från professor Claes-Göran Johnson, ansvarig för kursmaterialet, och vår uppmaning till nämnden (biläggs) att bidra till att skapa klarhet i och ta ställning till hanteringen av kursmaterialet till DN1240.

Jag väntar med intresse på ditt svar och dina kommentarer.

STOCKHOLMSINITIATIVET
Göran Ahlgren, generalsekreterare, docent

Svar från Leif Kari 31/3:

Göran, Tack för ditt brev.

Händelsen du refererar till har jag lämnat bakom mig. Frågor rörande kurslitteratur och annat rörande kurser diskuterar jag med respektive kursansvarig och kursansvarig skola. Jag har därför inget ytterligare att tillägga om detta.

Vänligen, Leif

Analys av Karis svar:

Leif Kari verkar tro att han som programansvarig inte har något programansvar, utan kan till media säga precis vad som helst om mitt vetenskapliga och pedagogiska verk. Och sedan bara
lämna det bakom sig. Det kan vara så att Kari har en domstolsförhandling framför sig, där hans ansvar för sina handlingar kommer att prövas.

Dekan Mellinder om Censur och KTH-gate

Här är kopia av av svar på frågor från Göran Ahlgren, Stockholmsinitiativet, ställda till Ingrid Melinder, angående KTH-gate.

Melinder var dekan vid CSC-skolan som ansvarade för kursen Numerical Methods II kring vilken KTH-gate utspelas. Melinder var huvudaktör tillsammans med dekan Gustav Amberg SCI-skolan, som köpte kursen och som mitt under kursens gång via sin utbildningsansvarige Leif Kari beordrade censur av min ännu ej publicerade kursbok, varav vissa delar användes som kurslitteratur, via mediadrev med några studenter som budbärare till bl a DN, klimatalarmismens språkrör.

Melinder gick Amberg till mötes och effektuerade censuren genom att mot min och kursanvarig lärares vilja plocka bort min kursbok från kursens hemsida och istället för boken införa ett utdrag ur boken som jag inte godkände för användning efter mediadrevet mot mig och boken. Låt oss se hur Mellinder svarar på frågorna och beskriver händelseförloppet:

Bäste Göran Ahlgren,

jag är sedan nyåret inte längre dekan vid skolan och jobbar endast deltid
och har varit på en längre resa. Därför detta sena svar.

Som svar på dina frågor vill jag ge dig information om dekans beslut och
skolans åtgärder.
 • Ger pressuppgifterna en korrekt bild av vad som förevarit? Vilka formella beslut togs under hösten 2010 vad gäller hanteringen av kursmaterialet till DN1240?
 • Vilka var motiven till dessa beslut?
 • Finns protokoll eller minnesanteckningar från informationsmötetmed rektor 2010-12-03 tillgängligt?
 • Är det praxis att KTH recenserar kurslitteratur i pressen? (Leif Kari)

Någon censur från skolans sida har inte förekommit, inte heller
materialet som användes i kursen DN1240
. Det var olika medier som använde
ordet censur.

Kursmaterialet var en liten del av en mycket omfattande e-bok. Efter några
veckor framförde studenterna synpunkter på den del av e-boken som INTE
ingick i kursmaterialet och påpekade svårigheter att hitta aktuella delar
av den omfattande e-boken.
För att förenkla för studenterna att söka i
kursmaterialet, ändrades kurs-webbsidan något. Dekan skrev på
kurshemsidan:

 • The attention for the course, focused on the study material, has had a negative impact on the students' learning as well as on the instructors' concentration. The faculty is fully committed to optimizing the learning outcome from the students' perspective, with full support from School management. We will work with the students to finish the course according to plan in a satisfactory way. To this end, the homepage has been somewhat restructured. A course analysis will be conducted as usual at the end of the course. In order for us to make the most of the many different issues that invariably arise when new concepts are introduced in traditional subjects, we ask for your cooperation in answering the coming course analysis questionnaire.

Den modifierade sidan hittas
här:

Det möte som hölls den 2010-12-03 hade till syfte att informera rektor om
sakförhållandena. I skolans veckoblad gjordes en notis:
 • Idag har rektor, prodekanus, dekan CSC och SCI, GA CSC och SCI, PA F och kursansvarig för DN1240 träffats för att reda ut vad som har hänt i kursen map kursmaterialet och kursboken.
Slutsatsen är att utdraget ur Mathematical Simulation Technology kommer att
fortsätta användas för denna kursomgång. Länken från kurshemsidan till den
kompletta boken ska flyttas in i utdraget
. På sedvanligt sätt kommer en
kursanalys att utföras när kursen är avslutad för att samla alla studenters åsikter om
kursupplägget och kursmaterialet (precis som på alla andra kurser). Först därefter
kommer beslut att fattas angående fortsättningen.

Ingrid Melinder
Dekan vid CSC ht 2010

Analys av Melinders svar:

Melinder svarar inte på någon fråga, utom möjligen frågan om motiven för att plocka bort boken från hemsidan. Melinder påstår att motivet var
 • stundenterna påpekade svårigheter att hitta aktuella delar av den omfattande e-boken.
Melinder vet att hon ljuger. Melinder vet att skälet var att dekan Gustav Amberg SCI-skolan krävde att boken skulle bort, och Melinder gick snällt med på det och plockade bort boken mot min och kursansvarig lärares vilja.

Melinder verkar inte tycka att medias beskrivning stämmer med hennes: Media skriver om censur, medan Melinder förnekar censur.

Melinder har ett finurligt sätt att kringgå att det var hon som utförde censuren:
 • Någon censur har inte förekommit på materialet som användes i kursen DN1240.
Materialet som användes i kursen behövdes ju inte censureras, eftersom detta uppkommit genom att större delen av min bok censurerats, plockats bort. Melinder säger att på det censurerade materialet behövde ingen censur utföras. Fiffigt!

Notera att min bok är opublicerad och att dess roll som kurslitteratur uttrycktes via en länk på kursens hemsida, som alltså plockades bort av Melinder. Inte heller utfördes det som rektorsmötet beslutat, nämligen att lägga in en länk till boken i utdraget. Censuren var där med utförd: Boken fanns inte längre, bara ett kort utdrag utan länk.

Men faktum är att det var Melinder som i sin roll av dekan utförde censuren av mitt verk mot min och kursanvarig lärares vilja. Som dekan kunde Melinder utföra censuren och gjorde det också, ty idag är det dekanen som bestämmer vad professorn får tänka och säga och skriva.

Sen kan man ju undra varför Melinder gav efter för Ambergs påtryckning? KTHs olika skolor kämpar ju om utrymmet. Kanske var Melinder lite trött efter 25 år som dekan på CSC-skolan.

Men varför startade Amberg med hjälp av några studenter ett mediadrev mot mitt verk och min person och tvingade Melinder att censurera bort min bok? Genom att utnyttja rådande tankeförbud vad gäller klimatfrågan, i Sverige.

Amberg vet varför han gjorde detta. I själva verket vet alla. Jag vet och studenterna vet att det var för att stoppa det nya kandidatprogrammet i Simuleringsteknik byggt på mitt nya program för matematik och teknikutbildning som skulle starta till hösten. Om det tilläts starta (med 40 studenter) så skulle KTH gå i bitar, och därför måste programmet stoppas med vilka medel som helst till varje pris.

Och Amberg lyckades, Simuleringsteknik startar inte. Amberg är vinnare men KTH och dess studenter och samhället utanför är förlorare. Och Amberg kommer att få förklara hur han kan väga så mycket. Ja, vad säger Du Gustav Amberg dekan SCI, ordet är fritt, och nog har Du väl någonting att säga. Inte skall Du väl sätta Rektor och Fakultetsdekanus på pottan? Dom har ju inget gjort. Och tänker inte göra något heller.

Brev till Fakultetsnämnden efter möte 22/3

Fakultetsnämnden KTH

Vid Fakultetsnämndens möte 22/3 informerades nämnden av dess ordförande Folke Snickars följande under Meddelanden:
 • Nämnden konstaterar att ett omfattande arbete lagts ner på modernisering av utbildningen i tillämpad matematik i anslutning till Claes Johnsons pedagogiska ideer. Detta arbete har bedrivits, och bedrivs fortfarande, på central nivå, och på skolnivå med skolan för datavetenskap och kommunikation som ansvarig skola.
Jag vill göra nämndens ledamöter uppmärksamma på att detta inte stämmer med verkligheten. Mitt arbete med modernisering av utbildningen på KTH är nedlagt och avslutat av KTH. Allt det "omfattande arbete som lagts ner" är spolierat och inget av detta arbete finns kvar eller bedrivs fortfarande. NADA. Jag vet detta eftersom jag själv är part, vilket också bekräftas av Kursanalysen:
 • För nästa kursomgång är textmaterialet ur MST (mitt kursmaterial) är inte tillgängligt, och kommer inte att användas.
Vid mitt personliga möte med Folke 18/3 informerade jag mycket tydligt Folke om detta förhållande. Detta innebär att Folke till nämnden lämnat en oriktig uppgift av väsentlig karaktär för ärendets behandling, under god vetskap om att uppgiften var oriktig.

Fakultetsnämndens ledamöter har nu att ta ställning om mitt ärende fått en korrekt behandling. Fakultetsnämnden skriver att ärendet kan gå till domstol, och fakultetsnämndens behanding av ärendet kan alltså komma att granskas i domstol.

Claes Johnson

PS1 Folke Snickars har avböjt att kommentera mitt brev.

PS2 Vad betyder "upplevd censur". För de som "upplevde" Harrisburg, var det verkligt eller bara påhitt?

onsdag 30 mars 2011

Brev till Rektor KTH inför Möte 6/4

Rektor KTH

För att göra vårt möte den 6 april meningsfullt önskar jag att Rektor före mötet besvarar följande frågor avseende censur av mitt kursmaterial BodyandSoul Mathematical Simulation Technology (MST) i kursen Numerical Methods II, per 2 2010 med Johan Hoffman CSC som kursansvarig:

1. Är följande uppgift i Metro-Teknik 2010-11-29 med verkligheten överensstämmande:
 • Efter att studenter protesterat hos ansvariga på KTH har den omtalade boken ersatts. Det säger Peter Gudmundson, rektor på KTH.
  Men trots det fortsätter ansvariga lärare att använda boken i kursen.
2. Om uppgiften är korrekt, vilken instans på KTH fattade beslut om att "ersätta boken" mitt under pågående kurs mot kursansvarig lärares vilja, och på vilka grunder har detta beslut fattats?

3. Om uppgiften inte är korrekt, är Rektor villig att i media korrigera den felaktiga uppgiften?

4. Anser Rektor att felaktiga uppgifter från KTH till media kan skada min verksamhet och person?

Jag förväntar mig tydliga svar. Som framgår av Fakuktetsnämndens protokoll från 22/3 är det möjligt att detta ärende går till domstol, eftersom det har stor principiell betydelse vad gäller akademisk tankefrihet.

Claes Johnson

Rektor svarar 30/3:

Claes,

Vi träffas på onsdag i nästa vecka. Du har då möjlighet att ta upp de frågor som du anser vara relevanta i sammanhanget.

Med vänlig hälsning

Peter Gudmundson


Jag svarar 30/3:


Rektor KTH
Nej Peter, jag önskar svar före mötet. Jag vill inte att Du vid mötet säger att Du inte är informerad och hänvisar till skolchefer osv. Du har lämnat uppgifter till media och Du måste svara för detta. Alltså vill jag ha svar på mina frågor innan vi träffas så att jag vet att Du har informerat Dig. Jag tror att Du förstår att detta är en högst rimlig begäran.

Vänligen
Claes

Rektor svarar: ??


tisdag 29 mars 2011

Fakultetsnämnden om KTH-gate

Fakultetsnämnden KTH tog upp mitt ärende KTH-gate vid sitt möte 22/3 under Meddelanden, vilket redovisas i protokollet på följande sätt:
 • Folke Snickars informerar om e-postkorrespondens och möte med professor emeritus Claes Johnson angående frågor om modernisering av utbildning och upplevd censur som ställts till fakuletetsnämnden.
 • Nämnden konstaterar att ett omfattande arbete lagts ner på modernisering av utbildningen i tillämpad matematik i anslutning till Claes Johnsons pedagogiska ideer. Detta arbete har bedrivits, och bedrivs fortfarande, på central nivå, och på skolnivå med skolan för datavetenskap och kommunikation som ansvarig skola.
 • Nämnden konstaterar vidare att det inte är nämndens uppgift att göra bedömningar kring det som Claes Johnson upplever som censur. Sådan verksamhet är helt främmande för akademiskt arbete vid KTH. Anklagelser av detta slag prövas och avgörs i domstol.
 • Det är inte heller fakultetsnämndens uppgift att göra bedömningar när det gäller litteratur i enskilda kurser. Ansvaret för kurs och i kursen använd kurslitteratur ligger på kursansvarig lärare. Aktuell korrespondens i detta ärende från Ingrid Mellinder, tidigare skolchef vid skolan för datavetenskap och kommunikation, visar att vårt kvalitetssystem fungerar väl.
Vad kan man då säga om denna skrivning uppenbarligen av Folke Snickars hand? En första analys visar:
 • Ärendet togs enbart upp under Meddelanden och inte till egentlig behandling som jag begärt.
 • Snickars presenterar en ren lögn när han säger att moderniseringsarbetet med koppling till mig, bedrivs fortfarande, på central nivå, och på skolnivå. Sanningen är att arbetet är nedlagt, avslutat, genom en censuraktion med mediadrev av KTH. Moderniseringen är stoppad. Se Kursanalysen nedan.
 • Snickars skriver att censur är helt främmande för akademiskt arbete vid KTH. Så borde det vara, men nu har detta helt främmande faktiskt hänt, enligt de dokument som finns, även om det inte skulle kunna ha hänt eftersom det i likhet med Harrisburg var så osannolikt.
 • Snickars ger sedan upplysningen att fråga om censur avgörs i domstol, som om detta kanske ändå vore tänkbart. Trots att det inte har hänt, eller i varje var mycket osannolikt att det skulle ha hänt. Ja, det kanske blir så att Snickars kallas till domstol.
 • Snickars skriver att ansvaret för kurslitteratur ligger på ansvarig lärare. Men det var ju just detta ansvar som kördes via mediadrevet då kurslitteraturen stoppades och avfördes från kursens hemsida i strid med kursansvarig lärares vilja.
Vi får väl nu se vad Ingemar Nordin m fl har att säga om Snickars hemsnickrade kulisser avsedda att dölja en beklämmande kultur på KTH, där ansvariga inte är intresserade av annat
än kulisser och där nödvändig modernisering och kritisk vetenskap mobbas utan att någon enda professor på KTH har något att säga annat än att vårt kvalitetssystem fungerar väl.

Kursanalysen avslutas med:
 • kursen kommer få en ny kursansvarig.
 • För nästa kursomgång är textmaterialet ur MST (mitt kursmaterial) är inte tillgängligt, och kommer inte att användas.
 • ...det är idag ännu inte klart hur kursen kommer att planeras.
Med andra ord: Allt reformarbete är torpederat, inkl kursansvarig och läromedel. När Snickars säger att reformarbetet fortfarande bedrivs, så ljuger Snickars. Alla på KTH vet att mitt arbete på KTH är nedskjutet, dödat och begravt, utan att det finns någon som har utfört dådet, även Snickars vet men ljuger utan att blinka. Fakultetsnämnden sväljer snällt utan att fråga om upplevd censur i själva verket kan vara verklig censur.

Eller hur förklarar Du Folke Snickars att Du i Din egenskap av fakultetsnämndens ordförande vilseleder fakultetsnämnden med uppgifter som inte stämmer med verkligheten?

PS Ingemar Nordin kommenterar med God dag yxskaft, KTH.

Svar från Folke Snickars 1 april:
 • Jag anser mig ha redovisat saken korrekt för nämnden och hänvisar i övrigt till den information som finns noterad i fakultetsnämndens protokoll 2011-03-22, § 4. För fakultetsnämnden är ärendet avslutat.
Nej Folke, Din redovisning av min verksamhet på KTH stämmer inte med verkligheten.
Därför ärendet ingalunda avslutat.


måndag 28 mars 2011

Who Is Dr Faustus of Science Today?

Dr Faustus gives his soul to the Devil to satisfy his quest for knowledge (and power, fame, money,...). I take up this theme in the upcoming book Dr Faustus of Modern Physics focussing on the following pioneers of modern physics:
 • Boltzmann: statistical physics
 • Planck: blackbody radiation
 • Einstein: relativity theory
 • Bohr: quantum mechanics.
I present confessions and witnesses and set up a little tribunal to seek answers to the following questions:
 • Did X sell his scientific soul?
 • If so, why did X do it?
 • What was the deal? What was gained? What was lost?
I argue that a scientist may have to to sell his soul to resolve a paradox threatening the credibility of an area of science.

The following paradoxes were resolved by the scientists listed above:
 • Boltzmann: Irreversibility of reversible Hamiltonian mechanics
 • Planck: Ultraviolet catastrophe
 • Einstein: Michelson-Morley experiment: same speed of light independent of observer speed
 • Bohr: Schrödinger's cat alive and dead in superposition until observation,
by introducing
 • Boltzmann: molecular chaos or microscopic games of roulette
 • Planck: smallest unit of energy = quanta
 • Einstein: Lorentz transformation
 • Bohr: collapse of the wave function, complementarity.
The following question presents itself: Who is the most Dr Faustus of Science today?
Nominations are accepted.

I ague that the Faust theme has been central to science all the way from its beginning in Greece 2500 years ago:

An early paradox which had to be solved one way or the other, is Zeno's Arrow Paradox:
 • If everything when it occupies an equal space is at rest, and if that which is in locomotion is always occupying such a space at any moment, the flying arrow is therefore motionless.
Zeno was a member of the school of Parmenides, which offered a radical solution to the paradox: There is no motion. All motion is apparent, and thus there is no paradox.

But this solution was not accepted by Heraclitus who coined the phrase: Panta Rei: Everything is always in motion. But then the paradox struck Heraclitus, also called the "Weeping Philosopher".

So there we have the essence of the Faustian drama or conflict:
 • Parmenides sold his soul: The paradox was resolved at the price of an absurd science without motion.
 • Heraclitus did not sell his soul: The paradox was unresolved at the price of weeping.
In both cases it appears that the philosopher lost (to whom?).

The book shows how Zeno's Arrow Paradox carries all the way into modern physics, as a central paradox concerning the essence of space, time and matter, a paradox which had (has) to be resolved one way or the other...into our time:
 • Karl Popper remarked to Einstein: "You are Parmenides".
 • Similarly he could have said to Bohr: "You are Heraclitus".

torsdag 24 mars 2011

Vad KTHs Studenter Får och Inte Får Lära Sig

Varför lär KTH sina studenter att protestera mot tanken att tänka själva?

KTH-gate med censur av mitt vetenskapliga och pedagogiska verk BodyandSoul Mathematical Simulation Technology MST (tillgänglig för inspektion under Upcoming Books uppe till vänster) togs upp till behandling av Fakultetsnämnden KTH vid möte 22/3, och världen inom och utanför KTH väntar med spänning på resultatet som ännu inte offentliggjorts.

Samtidigt publiceras Kursanalysen för kursen Numerical Methods II där KTH-gate utspelades
under okober 10 - januari 11. Kursanalysen ger denna (skrämmande) bild av studenterna vid Sveriges främsta tekniska högskola idag:
 • 60% ansåg att kursen var ointressant
 • 46% ansåg att lärarna behandlades respektlöst av studenterna
 • 45% lärde sig ingenting
 • 60% tyckte allt var dåligt: litteratur, föreläsningar, övningar, laborationer
 • 84% godkända på tentamen inkl projekt.
Vad säger dessa siffror? Att kursen var dålig eftersom 2/3 av studenterna säger så? Att allt var dåligt: både litteratur, föreläsningar, övningar och laborationer? Att man kunde klara kursens all moment utan att ha lärt sig något?

Det är ett sätt att läsa som säkert kommer att omhuldas vid KTH. Men hur skall man tolka att
 • 46% ansåg att lärarna behandlades respektlöst av studenterna
 • 70% ansåg att studenterna behandlades respektfullt av lärarna.
I klartext: lärarna mobbades skoningslöst av en grupp studenter med stöd av SCI-skolan, medan lärarna kontrade med att behandla studenterna respektfullt. Mobbningen följdes upp med mediadrev organiserat av SCI-skolan och supporterat av Rektor.

Och hur skall man tolka att
 • 60% tyckte materialet var ointressant
när MST innehåller ojämförligt mer intressant material än gängse standard, i själva verket så himla intressant material att det måste censureras! Om allt intressant material (bedöm själv) kunde studenterna bara säga att det var "rörigt". Som att avfärda Internet med att det är "rörigt".

Summa summarum: KTHs bästa studenter vid Teknisk Fysik har efter drygt ett års studier lärt sig hur man
 • mobbar lärare
samt att
 • intressant klassisk och modern Teknisk Fysik är ointressant,
men missat att lära sig något om allt det intressanta som finns inom matematik, teknik och fysik, inte minst på Internet, som avpolleteras med att det är "rörigt". Skrämmande. Sorgligt.

Detta måste vara en väckarklocka för ansvariga för KTHs utbildning:
 • Peter Gudmundson rektor
 • Leif Kari utbildningsansvarig Teknisk Fysik
 • Gustav Amberg dekan SCI, vicerektor fakultetsförnyelse
 • Folke Snickars fakultetsdekan
 • Eva Malmström Jonsson, prorektor utbildningens roll i samhället
 • Per Berglund, prorektor utbildningens struktur och innehåll.
Folke Snickars har tagit upp KTH-gate i Fakultetsnämnden, men resultatet är inte ännu känt.
Gustav Amberg och Leif Kari organiserade och genomförde SCI-aktionen mot kursen.
Rektor deltog i mediadrevet mot kursen. Dessa personer måste nu bekänna färg, när nu studenterna gjort så. KTH-gate är en skandal som måste redas ut. Janne Josefsson styr nu stegen mot KTH för ett chockerande Uppdrag Granskning.

Kursanalysen avslutas med:
 • Flera lärare från årets kursomgång är inte tillgängliga nästa omgång, och kursen kommer få en ny kursansvarig. För nästa kursomgång är textmaterialet ur MST är inte tillgängligt, och kommer inte att användas. Moduler, laborationer och projekt finns tillgängliga för nästa kursomgång, men det är idag ännu inte klart hur kursen kommer att planeras.
Med andra ord: Modernisering av KTHs utbildning har stoppats genom en samlad aktion av studenter, lärare och administratörer. Alla är förlorare: studenter, lärare, samhälle. Stora investeringar har gått till spillo.

Kommer någon att våga säga annat än att detta kanske inte var bra, men tyvärr nödvändigt.
MST stimulerar studenter att tänka själva och måste därför stoppas, med vilka medel som helst och till vilket pris som helst.

Notera att kursanalysen inte säger något om anledningen till censuren i mediadrevet, att MST skulle innehålla "icke acceptabel" matematisk analys av klimatmodelleringens grundekvationer, något som väl är begripligt eftersom ingenting av detta material ingick i den aktuella kursen, men som gör censuren ännu mer obegriplig.

Den verkliga anledningen till censuren är att MST uppmanar studenterna att tänka själva, och det är detta som är så farligt att det måste brännas offentligt på bål.

Målet för F-studenterna var att stoppa det nya kandidatprogrammet i Simuleringsteknik byggt på MST som skulle startat hösten 2011 enligt stort uppslag i KTHs kurskatalog och applåderat av alla på KTH utom SCI-skolan. Varför ville då F-studenterna hindra nya studenter att lära sig modern simuleringsteknik? F-studenterna svarar själva: Därför att MST sade det som inte får sägas på KTH, att utbildningen behöver moderniseras. F-studenterna lyckades med sin aktion: Simuleringsteknik startar inte till hösten och utan MST blir det ingen start kommande år heller. Mission complete: Modernisering avvärjd! På KTH, men inte i världen utanför. Och det är där de allra flesta F-studenter måste söka sin utkomst. Vad hjälper då en antikverad utbildning?

PS 1/4: Efter att nu ha fått tillgång till underlaget till kursanalysen i form av studentenkät kan sägas följande:
 • Ingen student säger något om det som var huvudargumentet i mediadrevet, nämligen att boken tar upp olika klimatmodeller till matematisk granskning. Detta visar att det första drevet var organiserat av SCI-skolan och genomfördes av en liten grupp studenter med klimatfrågan som förevändning.
 • KTH-F-studenterna är negativa till allt i kursen, litteratur, laborationer, lärare, projekt osv. En kompakt negativism. CTH-studenterna mötte samma material på annat sätt, dvs som det mesta annat material: jämn spridning från positivt till negativt. På KTH var det bara negativt på samma material.
 • Slutsatsen är att det finns någonting i KTHs utbildning som befrämjar negativism mot det som är nytt och intressant i dagens teknik. Detta är inget bra att ha i bagaget då studenten kommer ut i arbetslivet. Att bara ägna sig åt att klaga ger ingen befordran.
 • Att se att det finns möjligheter är bättre än att bara fokusera på omöjligheter. Det finns alltid möjligheter och omöjligheter, en positiv spiral och en negativ. Det verkar som KTH leder sina (F-)studenter in i den negativa.
 • KTH-studenterna skulle kunna ha lärt sig något värdefullt i kursen, men valde att istället satsa allt på att demonstrera att allt var dåligt, med avsikt att stoppa Simuleringsteknik. Jag tror många studenter nu efteråt frågar sig om det var så vidare konstruktivt.
 • Simuleringsteknik kommer nu att istället ges vid andra högskolor, och KTH och dess studenter är förlorare, därför att Simuleringsteknik är central i dagens teknik.

Den 6 april träffar jag Rektor för att reda ut Rektors agerande och ansvar, tillsammans med SULFs förbundsjurist Carl Falck. Rapport kommer.

lördag 19 mars 2011

Good Google Helps KTH to Slay Evil Skeptic

Google with the motto of "Do No Evil = Good" comes to assist KTH in the upcoming investigation of KTH-gate with the following initiative:
 • In an effort to foster a more open, transparent and accessible scientific dialogue, we’ve started a new effort aimed at inspiring pioneering use of technology, new media and computational thinking in the communication of science to diverse audiences. Initially, we’ll focus on communicating the science on climate change.
 • We’re kicking off this effort by naming 21 Google Science Communication Fellows. These fellows were elected from a pool of applicants of early to mid-career Ph.D. scientists nominated by leaders in climate change research and science-based institutions across the U.S. It was hard to choose just 21 fellows from such an impressive pool of scientists; ultimately, we chose scientists who had the strongest potential to become excellent communicators. That meant previous training in science communication; research in topics related to understanding or managing climate change; and experience experimenting with innovative approaches or technology tools for science communication.
So Google will beat the skeptics just like the UN and EU will beat Gaddafi. So the Good Google will help the Good KTH to beat the Evil Skeptic at KTH. But maybe Gaddafi is not so easy the get rid of.

Simple Model for Radiative Heat Transfer: Cooling


Loschmidt against Maxwell and Boltzmann in a match about the lapse rate: Who won? Or who had the longest beard?

Anders of Skeptic's Guide to the Greenhouse Effect has posed the following question:
 • What is the effect of more atmospheric greenhouse gases: Warming or cooling of the Earth surface temperature?
To seek an answer consider the following simple model for radiative heat transfer through the atmosphere with X a height coordinate in say the interval (0,1), may take the form of the transport equation
 • A U + B dU/dX - C d^2U/dX^2 = F for X in (0,1),
where
 • U(X) is heat energy/temperature at height X,
 • A U(X) represents energy radiated to outer space from height X,
 • B dU/dX represents heat energy radiated as convection,
 • - C d^2U/dX^2 represents heat energy radiated as diffusion,
with the transport equation complemented by boundary conditions at X = 0 (ground) and
X = 1 (top of the atmosphere) and A, B, C are nonnegative coefficients, and to start with F = 0.

In the case C = 0, B = 1 the solution is given (with proper boundary conditions) as the exponential
 • U(X) = exp (- A X),
and in the case B = 0, C = 1,
 • U(X) = exp (- a X) with a^2 = A .
In both cases we see that the temperature profile flattens when A decreases, decreasing lapse rate, which means cooling.

The model thus predicts
 • cooling effect of more greenhouse gases
 • opposite of basic postulate of climate alarmism.
The related question of the lapse rate in an atmosphere under gravitation, was hotly debated at the end of the 19th century with Boltzmann and Maxwell on one side and Johann Josef Loschmidt on the other side. Boltzmann and Maxwell claimed that the lapse rate would be zero, while Loschmidt claimed that gravitation alone would cause a positive lapse rate = decreasing temperature with height. Who was right?

We know today that Loschmidt was right. Nevertheless, climate alarmism seeks its roots in the incorrect theory of Boltzmann and Maxwell in its basic postulate that the lapse rate is largely determined by radiation (and not gravitation).

The story is told in the upcoming scientific thriller: Dr Faustus of Modern Physics.

PS1 As suggested by Anders, the model can be augumented by an integral term modeling atmospheric absorption of the form
 • - D W (X) with dW/dX = U
where D is a positive coefficient which is now increasing with increasing absorption. The analysis is now different, and will be addressed in a upcoming post.

PS2 Adding a non-zero force F = -1 models a constant lapse rate. The same conclusion as above in the case C = 0 and B = 1: decreasing lapse rate as A tends to zero corresponding to increasing absorption = cooling.

PS3: Consider the case B=1, C=0, F constant: We have the heat balance
 • Q = U0 - U1 + sigma U1^4 = Q
where Uo temperature at X = 0, U1 temp at X = 1, and U0 - U1 the total heat energy lost towards space from the atmosphere, sigma U1^4 the heat energy radiated at x = 1 to space and Q is the given forcing. Differentiation with respect to A, assuming Q is constant, gives
 • 0 = dU0/dA - dU1/dA + 4 sigma U1^4/U1 dU1/dA ~ dU0 + 3 dU1/dA
since sigma U1^4/U1 ~ 240/255 ~ 1. We conclude that
 • dU0/dA ~ - 3dU1/dA
Increasing A (from 0 say ) means that U1 decreases, that is dU1/dA is negative, that is U0 is increasing. Increasing A means decreasing opacity, and thus increasing opacity means decreasing U0. In other words,
 • More of absorbing greenhouse gases mean cooling. The greenhouse effect is a cooling effect.

tisdag 15 mars 2011

Brev till Fakultetsnämnden: Bakgrund KTH-gate

Fakultetsnämnden KTH

Information om bakgrunden till
KTH-gate inför nämndens möte 22/3:

Jag har länge arbetat med modernisering av matematikutbildning vid teknisk högskola och utvecklat reformprogrammet BodyandSoul (BS), som jag drev på Chalmers innan jag flyttade min tjänst till KTH för 4 år sedan.

Johan Hoffman, utsedd till morgondagens forskningsledare, och Johan Jansson vid CSC-skolan har utvecklat ett nytt kandidatprogram i SimuleringsTeknik (ST) byggt på BS, vilket inrättats av KTH för start hösten 2011, allt enligt stort uppslag i KTHs aktuella kurskatalog.

Den nya e-version av BodyandSoul (eBS) jag utvecklat för ST, skulle så testas i kursen Numerical Methods II, som köps av SCI-skolan från CSC, under hösten 2010. eBS skickades ut till SCI sommaren 2010, utan att någon reagerar på innehållet. Testkursen startar i per II 2010, och i kursvecka 2-3 kommer så mediaaktionen med krav på censur av hela eBS (2000 sidor) med hänvisning till klimatmodellering. Censuren genomförs, eBS avförs från kursens hemsida, men delar av eBS används ändå eftersom inte kursen kan stoppas under gång och annat relevant material inte finns.

Aktionen mot ST/eBS planeras och genomförs av SCI-skolan, som inte kan acceptera att konkurrerande matematik-teknikutbildning bedrivs av CSC-skolan. Aktionen lyckas: Testkursen saboteras och ansökningen till ST 2011 stoppas så i februari. Grunden för ST i form av eBS har utraderats på KTH och ST är skjutet i sank. Moderniseringen av matematik/teknik-utbildningen vid KTH är stoppad, av SCI-skolan.

Studenter vittnar om att klimatfrågan bara användes som ett svepskäl för det egentliga syftet att stoppa en modernisering av matematikutbildningen.

Ingen motsäger att matematikutbildningen vid KTH inte är anpassad efter IT-samhällets nya möjligheter. En omodern utbildning vid Sveriges ledande tekniska högskola ger ingen konkurrensfördel för Sverige.

Den fråga om KTH-gate som nu ligger på Fakultetsnämndens bord har flera viktiga principiella aspekter:
 • Har censur bedrivits vid KTH, i så fall av vem och av vilket skäl?
 • Har modernisering stoppats, i så fall av vem och av vilket skäl?
Jag hoppas att Fakultetsnämnden inser frågornas allvar och då tar upp KTH-gate till riktig genomlysning. Ytterligare information finns på min professionella blogg.

Vänliga hälsningar

Claes Johnson

söndag 13 mars 2011

Vad Säger Peter Stilbs Egentligen?

I en kommentar till Ingemar Nordins Vart tog den akademiska friheten vägen? skriver Peter Stilbs, professor vid KTH:
 • Många förväntar sig nog en kommentar från mig i detta sammanhang.
 • Själv har jag bedömt att det skulle skada saken att just jag själv hoppade in i censurdiskussionen på KTH – det skulle omedelbart vrängas på olika sätt.
 • Jag delar inte heller Claes’ bild av ”växthusgaser”, men skulle givetvis omedelbart få en stämpel på mig att jag ansluter mig till den.
 • ”Censuren” har nog inte utförts av Rektor, utan på mer lokal nivå, och är direkt PK-färgad.
 • Claes har exempelvis många fina exempel om svagheter i modelleringsförfaranden på sin webbsida.
Peter säger att "många förväntar sig nog en kommentar från mig", men ger beskedet att han inte vill säga något, annat än att han inte delar "Claes bild av "växthusgaser"".

Hur skall jag tolka detta? Som ett uttryck för att det finns åtminstone en professor vid KTH som tycker det är fel att censur utövas på KTH? Nej, Peter vill inte säga något. Och ingen annan heller.

Varför? För att jag är en av två på KTH som finns på ICIHighlyCited över världens mest citerade forskare? Kanske.

Peter antyder att han har invändningar mot min matematiska analys av "växthuseffekten" men vill inte säga vad som är problemet. Peter säger att han inte vill säga något, men får i alla fall ut budskapet att han inte delar min uppfattning av olika saker, icke närmare preciserade. Efter denna sågning ger Peter lite tröst genom att säga att jag ger "många fina exempel".

Jag tycker Peter borde förklara varför han säger sig inte vilja säga något, men ändå säger saker om min verksamhet som inte är direkt positiva. Vad är det Du egentligen vill säga Peter?

lördag 12 mars 2011

Ingemar Nordin om KTH-gate

Det finns åtminstone en professor i Sverige som vågar stå upp och värna tankefrihet vid svensk akademi, och det är Ingemar Nordin, som idag med anledning av den censur mitt vetenskapliga arbete blivit utsatt för på KTH i form av KTH-gate, ställer den viktiga frågan:
Jag har begärt att KTH-gate skall tas upp till egentlig behandling av Fakultetsnämnden KTH vid möte den 22/3, men fått beskedet av nämndens ordförande Folke Snickars att ärendet endast kommer upp som ett meddelande, dock med möjlighet till riktig behandling om nämndens ledamöter så begär.

För den som vill värna om tankefrihet finns möjlighet att påverka nämndens ledamöter att våga ta steget att granska KTH-gate, genom att göra sin stämma hörd till:
 • Folke Snickars, dekanus, dekanus@kth.se
 • Ulf Karlsson ulfka@kth.se
 • Ann Lantz alz@kth.se
 • Sandra Di Rocco dirocco@math.kth.se
 • Martin Törngren martin@md.kth.se
 • Anders Lundström, anders_a.lundstrom@scania.com
 • Camilla Modeer Camilla.Modeer@v-a.se
Ingen på KTH har hittills ställt sig upp och sagt något, annat än att allt är i god Ordnung. Jag vet att finns de på KTH som skulle vilja säga något, men inte vågar av rädsla för att drabbas av repressalier som de jag utsatts för.

tisdag 8 mars 2011

Where is the Beef of the 2nd Law of Radiation?


In my upcoming book Mathematical Physics of Blackbody Radiation and in Computational Blackbody Radiation from Slaying the Sky Dragon, I derive a Stefan-Boltzmann Law expressing the momentary radiative heat transfer Q12 to a blackbody 1 of temperture T1 from a blackbody 2 of higher temperature T2 of the form
 • Q12 = sigma (T2^4 - T1^4), where T2 is bigger than T1.
This can be viewed as a 2nd Law of Radiation expressing heat transfer from warm to cold.

In the literature, this law is found in the form
 • Q12 = sigma T2^4 - sigma T1^4,
supposedly being obtained from Stefan-Boltzmann's Law for one blackbody of temperature T radiating into a surrounding at 0 K, of the form
 • Q = sigma T^4
by an ad hoc combination viewing
 • sigma T2^4 to be the heat transferred from 2 to 1 (as if T1 = 0)
 • sigma T1^4 the heat transfered from 1 to 2 (as if T2=0).
But a proof that this ad hoc combination reflects physics is missing, and even worse it has led to a misinterpretation of Stefan-Boltzmann's Law as expressing "backradiation" as heat transferred from a cold to warm body (transfer from 1 to 2 even if T1 is smaller than T2).

This misinterpretation of Stefan-Boltzmann's Law underlies global warming alarmism with atmospheric greenhouse gases capable of warming an Earth surface, which is warmer than the atmosphere.

My new derivation of Stefan-Boltzmann's Law gives no support to the ad hoc version
with "backradiation" from cold to warm.

This leads to the requirement that all those who use "backradiation" as the basis of their climate alarmism rooted in many institutions around the world, as well as many misled skeptics, come up with a proof of their Stefan-Boltzmann Law harboring the phenomenon of "backradiation". The question to all these thousands of scientists is:
 • Where is the beef? Where is the proof of their version of SB with "backradiation"?
Scientific laws require rational theoretical motivation (and experimental testing) and cannot
be allowed to be invented ad hoc, e.g. by some ad hoc algebraic manipulation without physical significance, as in the freely invented version of SB with "backradiation" without justification.

What is required is a proof of a 2nd Law of Radiation. I have given one proof without "backradiation". Those who speak about "backradiation" are asked to justify their usage of this term. Without justification it has no place in science.

As a defense, it is commonly said that the 2nd Law is a law of physics which can neither be understood nor proved, but yet is one of the basic laws of physics which can only be true
and as such cannot be questioned. But this respresents a degeneration of the most important
principle Descarte's scientific rationality of not believing in anything unless there is a good reason to do so. To uncritically worship a 2nd Law without motivation is not science, only mysticism. Proofs can be given and proofs must be given. So where is the beef? Hot or cold?

The following counter-argument will certainly be posed: Algebraically there is no difference between (1) Q12 = sigma (T2^4 - T1^4) and (2) Q12 = sigma T2^4 - sigma T1^4, and so what difference can it make in physical reality?

Yes, there is a difference in reality, because in (2) Q12 results from cancellation of transfers in opposing directions, while in (1) Q12 is directly given as a net transfer from warm to cold. The difference between (1) and (2) is most pronounced if T1 = T2 with a zero net flow in (1), while zero net flow in (2) requires exact cancellation of gross quantities, which is an unstable process in the sense that small variations in the gross transfers may alter the net flow considerably.

But an unstable system cannot persist over time which means that (2) cannot be expected to reflect physical reality, and a justification is also lacking. In other words: "Backradiation" is
a fictitious invented phenomenon resulting from an ad hoc algebraically invented radiation law without physical reality and without any justification.


måndag 7 mars 2011

Mysticism of Modern Physics


Classical physics (before 1900) was the ultimate expression of Enlightenment as the result of rational thinking, originating in Descartes philosophy of science preparing the rational
Hamiltonian mechanics formulated by the mathematicians Euler and Lagrange leading into the scientific revolution of modern time.

However, in the late 19th century certain problems in physics presented themselves which seemed impossible to handle with classical deterministic Hamiltonian mechanics, namely
 • the 2nd law of thermodynamics
and the related problem of
 • blackbody radiation.
Both thermodynamics and blackbody radiation showed a fundamental property of irreversibility with an arrow of time pointing forward, but Hamiltonian mechanics was seen to be formally reversible, and so a dark cloud lingered over rational science from the apparent contradiction, which no rational physicist could resolve.

With the rising aspirations of both nationalism and science the two German physicists
Ludwig Boltzmann and Max Planck bravely took on the task to remove the obstacle to progress posed by classical deterministic formally reversible Hamiltonian mechanics.

But the problem seemed unsurmountable and then after much agony Boltzmann followed by Planck in a Faustian drama sold their rational souls by resorting to statistics of quanta as the quick fix of irreversibility: With little microscopic games of roulette of quanta jumping around, the reversible Hamiltonian mechanics suddenly became irreversible and the society of physicists was saved from bankruptcy. At least for some time...

But the effect of selling out the rational soul has shown up as an aspect of mysticism of modern physics, which has become so accepted that it is no longer viewed as mysticism. The mysticism
is rooted in a belief that mathematical formulas can harbour deep truths about our world of physics unknown to the physicist writing down the formula.

The magics is the same as first saying something and then analyzing the meaning of the statement. Instead of first having a meaningful thought and then expressing it. Of course, occasionally this leads to very profound insights, but usually it is only shallow nonsense.

Here are some prime examples of such overinterpretations of mathematical formulas, which has come to dominate modern physics:
 • The Lorentz transformations of special relativity showing weird unphysical physics.
 • Schrödinger's linear multidimension wave equation with solutions without physical interpretation.
 • Einstein's equations of general relativity, so deep that they are beyond human understanding.
Of course a modern statistical physicist will vigorously deny that this is mysticism, and in the next moment turn the discussion to wave-particle duality, complementarity, 11-dimensional string theory, mutiverses, dark matter and energy, all without connection to mysticism.

If you want more substance to my analysis and a way out without resorting to statistics, see the upcoming books listed on this blog (up left) to which soon will be added the title Mysticism of Modern Physics.

Recall that the climate alarmism of our time is rooted in an idea about a mystical form of "backradiation" threatening humanity with "global warming", all based on a misinterpretation
of a formula by Planck based on statistics of energy quanta.

Recall also that those responsible (Boltzmann, Planck and Einstein) for introducing statistics of quanta into physics, never could embrace what they had done (B took his life, E could not accept that "God played dice" and P never gave up his dream of microscopic reality), and so the fruits of their deed were harvested by the crowd entering the wonderful new world of quantum mechanics described by the guru of physics Richard Feynman in The Character of Physical Law (1965):
 • I think I can safely say that nobody understands quantum mechanics.
To believe in something you don't understand is mysticism. Or?

Planck never gave in to scientific mysticism:
 • The assumption of an absolute determinism is the essential foundation of every scientific enquiry.
 • The quantum hypothesis will eventually find its exact expression in certain equations which will be a more exact formulation of the law of causality.
 • Hitherto the principle of causality was universally accepted as an indispensable postulate of scientific research, but now we are told by some physicists that it must be thrown overboard. The fact that such an extraordinary opinion should be expressed in responsible scientific quarters is widely taken to be significant of the all-round unreliability of human knowledge. This indeed is a very serious situation.
Unfortunately the brave early opponents of statistical mysticism are now all gone since long, according to the harsh reality of scientific "progress" expressed by Planck:
 • A new scientific truth does not triumph by convincing its opponents and making them see the light, but rather because its opponents eventually die, and a new generation grows up that is familiar with it.
Maybe it is now time for yet another new generation...

What is the 2nd Law of Radiation 2?

The mysterious unphysical fictitious effect of "backradiation" underlying climate alarmism.


In the previous post I asked for a 2nd Law of Radiation, but could not find any such law in the literature. The first place to look for a 2nd Law is of course Stefan-Boltzmann's Law (SB)
 • Q = sigma T^4
supposedly giving the heat energy radiated by a blackbody of temperature T and sigma is Stefan-Boltzmann's constant. In this form SB does not contain any 2nd Law because there is just one body and a 2nd Law is about transfer of heat energy between different bodies.

SB is derived by summation over frequencies from Planck's Law (P)
 • R_f = gamma f^2 x C(f)
where f is wave frequency and C(f) represents an exponential cut-off to zero for large frequencies f scaling with T. The P and SB laws are derived for blackbody surrounded by a medium of temperature 0 K.

So what do we find as concerns radiative heat transfer between two bodies, body 1 and body 2 of temperature T1 and T2 (above 0 K)?

Well, Planck's derivation only concerns one body radiating into a surrounding medium at 0 K, and thus says nothing about two bodies. But in the engineering literature you find the formulas
 • Q12 = sigma T1^4 - sigma T2^4, Q21 = sigma T2^4 - sigma T1^4 = - Q12
as the heat transfer Q12 from body 1 to 2 and Q21 the heat transfer from body 2 to 1, with different sign of Q12 and Q21. For example if T1 is larger than T2, then Q12 is positive and Q21 is negative.

But you don't find a derivation of these formulas along the lines of Planck's derivation of his one-body law based on statistical mechanics. The engineering formula for the heat exchange between two bodies appears to be ad hoc and as such mysterious. Anything ad hoc is mysterious.

The danger using mysterious ad hoc formulas is that it invites your defenseless mind into mysterious physics, as follows: If we stare intensively at the formula
 • Q12 = sigma T1^4 - sigma T2^4
for a long enough time, assuming that T1 (hot) is larger than T2 (cold), then we could come to envision heat transfer in two directions: a major amount of sigma T1^4 transferred from hot to cold and a minor amount sigma T2^4 transferred from cold to hot. We could be (mis)led to the
mysterious concept of "backradiation" underlying climate alarmism, with a cold atmosphere
being capable of transferring heat energy to a warm Earth surface.

But this is all deception: The formula Q12 = sigma T1^4 - sigma T2^4 is incorrectly stated, and should be stated
 • Q12 = sigma (T1^4 - T2^4) where T1 is larger than T2.
In this form, there is only a net transfer from hot to cold and there is no backradiation. This
formula can be seen as a 2nd Law of Radiation. A theoretical derivation without statistics is given in my article Computational Blackbody Radiation is the book Slaying the Sky Dragon
further exposed in the upcoming book Mathematical Physics of Blackbody Radiation.

How come then that the formula is stated in the form Q12 = sigma T1^4 - sigma T2^4 suggesting mysterious unphysical effects to the defenseless mind? Because it is an ad hoc formula without theoretical derivation, and for such a formula anything is possible as imagination.

Interpreting mathematical formulas without theoretical derivation opens to a form of scientific mathematical mysticism widely practiced in the modern physics of quantum mechanics and relativity theory:

The idea is to jot down a mathematical equation (formula) and then start to interprete it as physics. This is to be compared with classical rational physics, where you first envision some physics and then describe it by mathematical equations.

Examples of modern physics ad hoc mysticism:
 • The Lorentz transformations of special relativity (weird unphysical physics).
 • Schrödinger's linear multidimension wave function (statistical unphysical interpretation).
Example of rational classical physics:
 • Maxwell's equations with electric and magnetic fields satisfying similar equations allowing electromagnetic waves.
In the next post I continue with an analysis of mysticism of modern physics.

lördag 5 mars 2011

What is the 2nd Law of Radiation 1?


The 1st and 2nd Laws of Thermodynamics form the foundation of classical continuum mechanics.

The 1st Law states that energy (and mass and momentum if you like) is conserved, and as such is not mysterious.

The 2nd Law states that something named entropy can only increase and never decrease (in an isolated system), and as such is mysterious since the physical meaning of entropy has remained unclear ever since its conception 150 years ago. Everybody speaks about entropy but nobody knows what it is, yet the 2nd Law is fundamental in determining the forward arrow of time we all percieve as we march from cradle to grave.

As concerns electrodynamics including radiative heat transfer, the situation is even worse: There should be a 2nd Law of Radiation but what is it? Where is it described in the literature? A search on Wikipedia gives no hit. Isn't this strange? Electrodynamics is as fundamental as
solid/fluid/thermodynamics, and so there should be a 2nd Law of Radiation, but nobody has formulated such a thing. Strange? Or is there one?

If you are interested to learn about this missing fundamental law of physics, browse Computational Blackbody Radiation prepared in a chapter in Slaying the Sky Dragon and in Computational Thermodynamics.

Note that a 2nd Law of Radiation without a proof is like a building without support, beautiful maybe on paper but completely useless in practice. The urgent necessity of a proof was expressed by Planck as follows:
 • ...the whole procedure was an act of despair because a theoretical interpretation had to be found at any price, no matter how high that might be...
 • Either the quantum of action was a fictional quantity, then the whole deduction of the radiation law was essentially an illusion representing only an empty play on formu- las of no significance, or the derivation of the radiation law was based on sound physical conception.
 • Mechanically, the task seems impossible, and we will just have to get used to it (quanta).
Planck's derivation of his law of blackbody radiation can be viewed as a derivation of 2nd Law of Radiation. Planck used statistics of energy quanta in his proof and thereby payed a very high price. I present in the sources cited above an alternative derivation without statistics based on deterministic finite precision computation which comes without paying anything. Which option would you prefer?

In any case:
 • A theoretical interpretation has to be found at any price!

torsdag 3 mars 2011

Öppet Brev till Fakultetsnämnden om KTH-gate II

Till Fakultetsnämnden KTH
Dekan Folke Snickars

Fakultetsnämnden (FN) KTH har via Dekan Folke Snickars den 28 febr 2011 svarat på mitt brev av den 9 dec 2010, vilket svar jag redovisar i posten Svar från FN om KTH-gate med några följdfrågor.

FN tillämpar samma taktik som Rektor KTH i intervju av John O'Sullivan, nämligen (något som måste läras ut i ledarskapskurser för makthavare inom universitet och högskola och som jag mött i så många former):
 1. Först låtsas som om inget brev med frågeställning skickats.
 2. Efter flera allt intensivare påstötningar medge att frågor inkommit och att svar skall ges.
 3. Efter ytterligare fördröjning svara med div självklarheter, utan att svara på de frågor som ställts.
 4. Efter upprepning av frågorna ge nytt intetsägande svar.
 5. Efter ytterligare upprepning av ursprungliga frågor inte svara alls, eller ge svaret att glömma hela saken.
Låt oss se hur denna teknik utnyttjas av Dekan Folke Snickars i hans svar på mina följdfrågor:

Claes! Följande svar lämnas på dina specifika frågor.
 • Är uppgifterna från KTH till media korrekta?
 • Fakultetsnämnden kan inte bedöma detta då personer i nämnden inte varit närvarande vid sådana intervjutillfällen.
 • Har min bok "plockats bort" och "ersatts"? Har "sidor ur boken tagits bort"?
 • Ansvaret för kurs, och i kursen använd kurslitteratur, ligger på kursansvarig lärare. Denna fråga behandlades i mitt förra svar.
 • Om så är fallet, av vilket skäl?
 • Svaret är igen att ansvaret för kurs, och i kursen använd kurslitteratur, ligger på kursansvarig lärare.
 • Om så inte är fallet, varför säger Rektor detta till media?
 • Det är en fråga som inte fakultetsnämnden kan besvara då personer i nämnden inte varit närvarande vid sådana intervjutillfällen.
 • Finns det skäl att tro att förtal har bedrivits av KTH mot min person?
 • Nej något sådant skäl finns inte.
 • Kan jag räkna med att FN tar upp mitt ärende till granskning?
 • Fakultetsnämnden kommer att informeras om ärendet vid sitt sammanträde 22 mars 2011.
Som avslutning vill jag göra följande kommentarer. Svar som jag lämnar gäller alltid sakfrågor. I fakultetsnämndens kvalitetsansvar ligger inte att behandla personangrepp.

Jag har under mina år som fakultetens dekanus tagit alla frågor på största allvar och i kollegial anda. Det gäller även dina. Mitt svar är således seriöst menat.

Till slut. Det kommer en tid när vi alla måste lämna över ansvar till yngre personer för vårt livsverk. På det sättet skapar vi förutsättningar för att de ska växa. Det innebär ingen nedvärdering av den tidigare generationens insatser. Detta faktum gäller även oss.

Folke

Analys av Folkes svar:

Folke svarar inte på min fråga om uppgifterna i/till media är korrekta. Denna fråga kan besvaras genom att fråga Rektor vilka upgifter han lämnat, läsa vad som står i media, och jämföra med det faktiska förhållandet. Inget av detta görs av Folke, som bara rabblar att FN inte var med vid intervjutillfället, vilket är fullkomligt irrelevant.

Folke påstår att kursansvariga lärare är ansvariga för kursen, vilket är självklart, men mörkar att Metro-Teknik skriver
 • Efter att studenter protesterat hos ansvariga på KTH har den omtalade boken ersatts. Det säger Peter Gudmundson, rektor på KTH. Men trots det fortsätter ansvariga lärare att använda boken i kursen.
Kursansvariga lärare har alltså blivit överkörda av KTH med Rektor i spetsen. Sanningen är att länken till boken plockades bort från kursens hemsida som "bevis" för att boken "ersatts",
detta mot de kursansvariga lärarnas vilja (varav en är medförfattare till boken) och min vilja som ställt mitt opublicerade material till förfogande i kursen och krävt en länk om materialet
skulle användas.

Folke vilseleder genom att låtsas att boken inte "ersatts" mot kursansvariga lärares (och min) vilja, men motsägs av Rektor i media. I intervjun säger Rektor vidare:
 • I repeat that I have not taken any decisions regarding the book “BodyandSoul”. Questions related to individual courses are handled by the Schools that are involved, in this case School of Computer Science and Communication and School of Engineering Sciences. This has also been the case in the course that you refer to.
 • Concerning statements in newspapers there can be misinterpretations.
Men på den preciserade följdfrågan
 • But can you please clarify, in your role as president, if part of KTH has placed such a ban on this book? Also, can you tell me which part of your organization did this and for what reason and do you approve of such a ban?
tystnar Rektor och säger ingenting, ingenting. Rektor vägrar att svara på frågan om KTH har censurerat mitt vetenskaplig verk. Det Rektor säger (till media) är att boken censurerats av KTH, men att han själv inte utfört det smutsiga hantverket. Snyggt. Samtidigt säger Rektor att media kan ha missuppfattat vissa saker, dock oklart vilka och inget som Rektor känner sig behöva korrigera. Rektor kan alltså låta media lägga i hans mun att mitt livsverk "plockats bort" på KTH, samtidigt som han säger att detta kan vara en "misinterpretation".

Jag skulle vilja fråga Rektor hur han skulle reagera om DN imorgon skulle skriva att Rektor på KTH "plockats bort"? Om det vore sant så skulle han väl begära motivering av KTHs styrelse för denna åtgärd, och om det vore osant så skulle han väl tycka att korrigering och dementi vore på sin plats? Eller hur Per Gudmundson? Varför skulle inte detta kunna gälla även för mig som en av Sveriges fullmaktsprofessorer?

Vi ser att både Dekan och Rektor mörkar och låtsas som om boken inte har "ersatts" dvs censurerats, eftersom det skulle köra över kursansvariga lärares ansvar och för övrigt vara emot svensk högskoleförordning som värnar om tankefrihet, samtidigt som Dekan och Rektor är mycket väl medvetna om att boken de facto har censurerats och "plockats bort", vilket också är precis det Rektor säger till media.

Analysen ger en (skrämmande?) inblick i hur svensk högskola fungerar idag, och det är ansvarigas ansvar att ta upp detta fall till behandling, eller naturligtvis att strunta i det. Det handlar ju som Folke säger bara om ett simpelt "personangrepp", som inte FN eller någon annan har anledning att befatta sig med. Eller?

Och censur, tja varför inte? Det kanske behövs så att ingen tänker annat än riktiga tankar
enligt devisen för Uppsala Universitet. Principen för den nya högskolan är ju att det är dekanen/administratören som bestämmer vad som är vetenskaplig sanning och vad som skall sägas, och inte som förr professorn/vetenskapsmannen.

Till slut uppmanar Folke mig att gå hem och dra nåt gammalt över mig därför att han själv tänker göra det. Logiken att jag måste göra som Folke saknas dock, enligt min mening.

Med vänliga hälsningar

Claes

onsdag 2 mars 2011

Hyperreal Plagiarism of German Science


In his essay "Simulacra and Simulations," the French philosopher Baudrillard exposes
the hyper-reality of modern society as a 3rd order simulation, a simulation without origin which masks the non-existence a true origin.

Baudrillard shows that the Watergate process was aimed at giving the American people the impression of a righteous society (by ousting Nixon), but in reality masked the non-existence of a true judiciary system.

As another example of hyper-reality the German defence minister Karl Theodor zu Guttemberg
yesterday was forced out of office by 23,000 German academics in uproar because Guttemberg's Ph D thesis showed to be a copy-and-paste work.

This masks the truth of German scientists who suppress climate alarmism skeptics, in good company with the Royal Institute of Technology KTH censoring my own skeptical mathematical formulas in a delete-and-deny action described as KTH-gate.