måndag 28 februari 2011

Svar från FakultetsNämnden om KTH-gate

Folke Snickars Fakultetsnämndens Ordförande svarar 28 Febr 2011mitt brev av den 9 december 2010:

Inledningsvis vill jag börja med att beklaga att det tagit tid för fakultetsnämnden att besvara ditt brev. Dina skrivelser har inte avfärdats, men ärendet har tagit viss tid att bereda. Med anledning av de frågor som du ställt till fakultetsnämnden vill jag anföra följande.

Fakultetsnämnden har det övergripande kvalitetsansvaret för utbildningen vid KTH. Detta innebär att fakultetsnämnden bland annat yttrar sig inför universitetsstyrelsens beslut om inrättande av nya utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå samt ansvarar för granskningen av kandidater till läraranställningar vid KTH.

Kurslitteraturen som används i KTH:s kurser är en viktig faktor vid kvalitetsgranskningen av utbildningsprogram vid KTH, men fakultetsnämnden gör normalt ingen prövning av valet av kurslitteratur i enskilda kurser i pågående program. Inte heller rektor fattar sådana beslut. Ansvaret för kurs, och i kursen använd kurslitteratur, ligger på kursansvarig lärare. För det fall diskussion skulle uppstå om använd kurslitteratur och det skulle bli fråga om en överprövning av kurslitteraturen i en specifik kurs kan fakultetsnämnden i egenskap av kvalitetsansvarigt organ vid KTH välja att avge sitt yttrande.

I detta fall har dock varken fakultetsnämnden eller rektor gjort en sådan bedömning. Det har heller inte varit fråga om att dra in någon kurslitteratur eftersom det i kursen ”Numerical Methods II” har använts samma litteratur under hela kursen, nämligen boken ”Body and Soul: Mathematical Simulation Technology”, skriven av dig och Johan Jansson. Beslutet att använda boken har tagits av kursansvarig lärare. Vad gäller länkningen till boken anknyter den frågan till överenskommelsen som funnits mellan dig och KTH angående rätten att använda boken i kursen och i den delen hänvisar jag till svar från Ingrid Melinder och Jan Gulliksen.

Vänligen

Folke Snickars

Dekanus


Jag skickar följande svar 28 Febr:

Tack för svar, som dock inte visar att FN har läst mitt brev eller de dokument som utgör bakgrund till mitt ärende, allt väl redovisat under KTH-gate på min blogg.

Det handlar inte om att FN skall bedöma kurslitteratur, utan om vad som kanske kan beskrivas som förtal i media av mitt arbete och min person av Rektor KTH och Leif Kari, UA Teknisk Fysik.

Jag ber FN att noga läsa följande uttalande i media:

Rektor i Metro -Teknik:
  • Efter att studenter protesterat hos ansvariga på KTH har den omtalade boken ersatts. Det säger Peter Gudmundson, rektor på KTH.
Leif Kari i Ny Tekniki:
  • Vi vill inte ha något med boken att göra. Helst vill vi se en helt annan bok. Det ska mycket till för att jag som programansvarig ska stoppa en bok.
  • Det är mycket allvarligt, säger Leif Kari. Den innehåller fullständigt oacceptabelt material, säger Leif Kari, programansvarig för teknisk fysik på KTH.
Ytterligare material finns i DN. Sammantaget handlar det om att KTH med Rektor i spetsen media har svärtat ner mitt arbete och min person. Som jag ser det.

Min fråga till FN är nu hur FN ser på det inträffade:
Jag vill ha tydliga svar på dessa mina frågor.

Vänliga hälsningar, Claes


Svar från Folke Snickars:
  • Tack för Dina nya frågor.

Kommentar av CJ:

Det är samma frågor som jag ställde i mitt första brev den 9 dec 2010. Folkes svar stärker mitt intryck att FN inte läst mitt brev ej heller bakgrundsinformationen med tidningsartiklar
osv. Vi får se om detta nu kommer att ske och vad FN då kommer att säga.

Om censur av mitt arbete har utförts, så är det anmärkningsvärt, kanske unikt i modern tid i den demokratiska världen.

Om censur inte förekommit, men KTH till media meddelat att censur utövats, är det anmärkningsvärt, kanske unikt i KTHs historia.

Vågar FN ta upp denna fråga till granskning? Vågar någon KTH professor säga någonting?
Den ende av KTHs alla professorer som visat något intresse, annat än att få stopp på min verksamhet, säger att det vågar han inte pga befarade repressalier.

Svar från Folke Snickars 1 mars:

Claes! Följande svar lämnas på dina specifika frågor.
  • Är uppgifterna från KTH till media korrekta? Fakultetsnämnden kan inte bedöma detta då personer i nämnden inte varit närvarande vid sådana intervjutillfällen.
  • Har min bok "plockats bort" och "ersatts"? Har "sidor ur boken tagits bort"? Ansvaret för kurs, och i kursen använd kurslitteratur, ligger på kursansvarig lärare. Denna fråga behandlades i mitt förra svar.
  • Om så är fallet, av vilket skäl? Svaret är igen att ansvaret för kurs, och i kursen använd kurslitteratur, ligger på kursansvarig lärare.
  • Om så inte är fallet, varför säger Rektor detta till media? Det är en fråga som inte fakultetsnämnden kan besvara då personer i nämnden inte varit närvarande vid sådana intervjutillfällen.
  • Finns det skäl att tro att förtal har bedrivits av KTH mot min person? Nej något sådant skäl finns inte.
  • Kan jag räkna med att FN tar upp mitt ärende till granskning? Fakultetsnämnden kommer att informeras om ärendet vid sitt sammanträde 22 mars 2011.
Som avslutning vill jag göra följande kommentarer. Svar som jag lämnar gäller alltid sakfrågor. I fakultetsnämndens kvalitetsansvar ligger inte att behandla personangrepp.

Jag har under mina år som fakultetens dekanus tagit alla frågor på största allvar och i kollegial anda. Det gäller även dina. Mitt svar är således seriöst menat.

Till slut. Det kommer en tid när vi alla måste lämna över ansvar till yngre personer för vårt livsverk. På det sättet skapar vi förutsättningar för att de ska växa. Det innebär ingen nedvärdering av den tidigare generationens insatser. Detta faktum gäller även oss.

Folke

Kommentar av CJ:

Uppenbarligen vågar inte heller FN ta upp frågan om censur utövats på KTH, vilket KTH via Rektor meddelat media. Vi får väl se om det finns någon annan än undertecknad som tycker det är konstigt att censur bedrivs vid Sveriges förnämsta tekniska högskola, idag. Kanske KVA skulle kunna betrakta ärendet när nu FN inte vågar?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar