torsdag 30 maj 2013

Överklagan E-post MST/BodyandSoul

Jag har nu till Kammarrätten i Stockholm överklagat KHTs avslag på min begäran att få ta del av e-post  i ärendet "MST/BodyandSoul" under tiden 24/8 - 10/9 2012 tillhörande dekan SCI Gustav Amberg, studierektor Matematik Lars Filipsson och avdelningsföreståndare Numerisk Analys Anna-Karin Tornberg, vilken direkt kopplar till beslutet av dekan SCI att förbjuda länk till min ebok Mathematical Simulation Technology (MST) på KTHs webb beskrivet som KTH-gate2.

I sitt avslag argumenterar KTH på samma sätt som i det tidigare behandlade ärendet "Gomorron Sverige":
 • E-posten ifråga är vare sig inkommen, expedierad eller på annat sätt upprättad, och är därför inte allmän handling.   
KTH anger inte vilken lagparagraf som härvid åberopas, och någon sådan finns inte heller:
KTH säger att e-post som inte på ett "eller annat sätt är upprättad", inte är allmän handling därför att den inte är upprättad. Men det är ju en meningslös truism att säga att handling som inte på något sätt är upprättad, inte är upprättad, och är därför ingen lagparagraf.

Att KTHs chefsjurist upprepat argumenterar på detta meningslösa sätt är mycket förvånande. Att Kammarrätten inte skulle genomskåda KTHs tomma tautologiska argumentering, är hart när omöjligt att tänka sig.

Som tidigare missar KTH att färdigställd hos myndighet bevarad handling är upprättad handling och därmed allmän handling enligt prejudikat från Kammarrätten i Göteborg (min hemstad).


lördag 25 maj 2013

Recognition from Being Black-Listed


Germany’s version of the EPA, the Umweltbundesamt (UBA) unleashed a wave of outrage with the publication of a 123-page pamphlet dubbed: “And indeed it continues to warm – What’s behind the climate science debate” (background here). The government pamphlet defames and blacklists US and German climate skeptic scientists and journalists. 

Yesterday Spiegel published satirical commentary authored by Jan Fleischhauer saying that basically the state has officially declared skeptics as misfits and that everyone should stop listening to them. The UBA defamatory pamphlet singles out veteran journalists Dirk Maxeiner and Michael Miersch for “not being in line with the latest state of knowledge of climate science“. Fleischhauer writes:
 • If this were about anything less important than global climate, one could take the UBA’s intervention as a badge of honor: There are not many journalists in Germany whose works are so shattering that they would be put on a black list. I know people who would kill to get that kind of recognition.”
This reminds of my own situation of being defamed and black-listed by my own university (the Royal Institute of Technology or KTH) in the form of censorship of my ebook Mathematical Simulation Technology, enforced by KTH by not allowing linking to the book on web controled by KTH.    

I can say the same as Fleischhauer: There are not many scientists in Sweden whose scientific work has been censored by "book burning" as the effect of eliminating links to an ebook. In fact I know of no such case. 

Therefore I should probably feel very honored by the undisputable recognition coming from being black-listed and web-censored by KTH.

Of course, the reader asks why my ebook is censored by KTH? To this question KTH has no answer: When the book was first censored in 2010, it was suggested by KTH that the reason was connected to the mathematical analysis of some simple climate models, but what was so wrong with this analysis was never made clear. In the continued censorship in 2012, climate modeling was no longer mentioned and so the censorship of today is not motivated at all. 

The argument is instead cleverly turned around as follows: Since the book is censored today, and was censored before, there must be something in the book that must be censored, which thus motivates that the whole book is censored! No smoke without fire! Delete the link!

But as the censorship is now being brought to court, the question comes back: Did ever the President of KTH ask what in the book is so wrong? What answer from the censoring activists at the School of Engineering Sciences, did the President then get? Did the Presdient endorse the censorship without understanding the reasons presented? Or even without reasons?

PS1 No, the President knows the reason very well. The reason for censorship is that the book tells a devastating truth (which climate skeptics also do) about the education at KTH, which cannot be met by argument and thus has to censored. What is it then that cannot be said? Read the first chapter of the book and find out yourself! There is a link to the book on this blog. Hint: It is a truth which becomes more true with every day that passes. Another hint is given by the President of Stanford University. 

PS2 Even if there is some undisputable honor in being black-listed by censorship, there is a cost from defamation which asks for indemnity in the coming legal process.  

torsdag 23 maj 2013

Nät-censur av KTH ht 2012: Fråga för JK

KTH-gate2 betecknar den nät-censur av min ebok Mathematical Simulation Technology (MST/BodyandSoul) författad tillsammans med Johan Jansson, forskare och lärare vid KTH, som utövades av KTH under hösten 2012, som en direkt fortsättning av nät-censuren hösten 2010 beskriven som KTH-gate och som att döma av KTH-gate3 och "Gomorron Sverige", fortfarande gäller.

Johan Jansson bad mig våren 2012 om medgivande att använda delar av MST i kursen DN2260 The Finite Element Method under hösten 2012 med honom som kursansvarig och lärare, vilket jag gick med på under det enda villkoret att en länk till eboken fanns på kursens hemsida. KTH nekade dock kursansvarig att lägga upp en länk till MST och gjorde därmed eboken otillgänglig för studenterna mot kursansvarigs vilja, utan saklig motivering som framgår av nedanstående.

Jag har begärt att få ta del av e-posten tillhörande dekan SCI Gustav Amberg, studierektor Matematik Lars Filipsson och avdelningsföreståndare Anna-Karin Tornberg över ämnet: "MST/BodyandSoul", enligt logg över e-post omfattande 20 - 30 mail inkluderande rektor, fakultetsdekan m fl.  Som i fallet "Gomorron Sverige" nekar KTH att låta mig ta del av handlingar som direkt berör mig och mitt verk, vilket myndighetsbeslut jag kommer att överklaga till Kammarrätten.

Kommunikationen med kursansvarig finns dock tillgänglig och innehåller följande uttalanden som visar den yttre fasaden vad gäller KTHs beslut om nät-censur av MST under KTH-gate2:

Studierektor Matematik Lars Filipsson:
 • Materialet "Mathematical Simulation Technology" ska inte användas som kurslitteratur och ska inte läggas upp på KTH:s webb.
 • Anledningen till att skolan för teknikvetenskap inte ska använda materialet "Mathematical Simulation Technology" (MST) är att vi som du vet har erfarenhet av det från kursen för F för snart två år sedan.
 • När materialet användes i kursen för F för snart två år sedan gav det upphov till diskussioner i KTHs och SCIs ledning. Bedömningen då, liksom nu, är att skolan inte ska använda materialet, inte erbjuda studenterna det, och inte  förknippas med det. Det är alltså materialet "MathematicTechnology" (MST) som helhet som inte ska användas.
Dekan SCI Gustav Amberg:
 • Instruktionen till dig att inte använda materialet "Mathematical Simulation Technology" i SCIs kurser är en del av den dagliga arbetsledningen inom KTH. Det är inte ett myndighetsbeslut. Motivet till att skolan för teknikvetenskap inte ska använda materialet "Mathematical Simulation Technology" (MST) är att vi som du vet har erfarenhet av det från kursen för F för snart två år sedan. Du var ju en av dem som då undervisade den kursen. De erfarenheterna innebär att SCI inte ska använda materialet och inte förknippas med det.
Vi läser att 
 • Länk till MST på KTHs webb förbjuds av SCI, mot kursansvarigs vilja.
 • Studenterna skall inte ges möjlighet/erbjudas att läsa MST, även om de skulle vilja.
 • Länk till MST förbjuds för att SCI ska inte skall kunna "förknippas" med MST.
Förbudet att lägga upp länk till MST på KTH-webb meddelas kursansvarig av dekan SCI Gustav Amberg, "som en del av den dagliga arbetsledningen inom KTH", ett förbud som "inte är ett myndighetsbeslut" och därmed inte kan ifrågasättas eller överklagas, precis som om KTH vore vilket privat företag som helst med strikt linjestyrning. Att censur av akademisk skrift skulle få utföras av högskoledekan därför att dekanen inte anser sig vilja "förknippas" med vad skriften uttrycker, har knappast stöd i grundlagen, utan kan snarare förknippas med det som ligger utanför.

Mitt bestämda intryck är att dekan SCI Gustav Amberg har utövat nät-censur av MST utan annan motivering än att tidigare erfarenhet av samma nät-censur finns, detta i direkt strid med kursansvarigs vilja och KTH-teknologers rätt att fritt kunna rätt få läsa vad de vill på nätet. 

Är detta någonting som KTH med rektor och fakultetsdekan som högsta ansvariga vill ställa sig bakom?  Ingår det i befogenheterna för en KTH-dekan "som en del av den dagliga arbetsledningen inom KTH", att kunna förbjuda länk till ebok författad av kursansvarig, mot kursansvarigs vilja och utan motivering, och därmed de facto "bränna boken på KTH". 

Jag tror inte det, men det blir JK som till slut får svara på dessa frågor i ett större mål om nät-censur och förhindrande av framträdande i SVT.

PS1 Dekan Ambergs beslut att förbjuda MST kan ställas mot följande information från studierektor Filipsson till kursansvarig:
 • Jag tror också att delar av materialet (MST) kan vara relevanta och bra.
 • Om du förfogar över material som behandlar matematiken och kursinnehållet på ett relevant sätt så kan du använda det.
Logiken säger att det måste finnas förbjudna delar av MST som motiverar KTH att förbjuda kursansvarig att använda andra delar av MST, som av KTH bedöms vara "relevanta och bra". Vilka är dessa förbjudna delar och vad är det i dessa delar som gör att "MST som helhet" inklusive relevanta delar, måste förbjudas på "KTH's webb"? KTH ger inget svar utåt på denna (högst relevanta) fråga. Svaret finns förmodligen i den av mig begärda men av KTH nekade interna e-posten i ärendet.

PS2 Ju större ansträngningar KTH gör för att dölja intern kommunikation, desto allvarligare blir fallet juridiskt för de myndighetspersoner på KTH som står för ansträngningarna. Till ev lagsstridig censur läggs ev lagsstridiga handlingar för att dölja densamma. I allt detta är Rektor KTH fortfarande solidarisk med dekan SCI och kommer därför att bära huvudansvaret inför JK. The point-of-no-return för Rektor är passerad sedan länge, eftersom censuren måste ha sanktionerats genom "diskussioner i KTHs ledning".

PS3 Dekan SCIs motiverar nät-censuren av MST med att SCI skolan inte skall "förknippas med" MST. En statlig myndighet påstår sig alltså ha rätt att förhindra uttryck av allt som myndigheten inte vill "förknippas med", dvs allt som inte myndighetens ledning anser vara passande, vilket kan innefatta varje form av kritik.  Att något sådant skulle vara i enlighet med grundlagen har jag mycket svårt att förstå.

onsdag 22 maj 2013

GWPF Traps RS: The Greenhouse Effect is Real?

In response to a suggestion by Sir Paul Nurse, the President of the Royal Society, the Global Warming Policy Foundation has invited five climate scientists and Fellows of the Royal Society to discuss the current state of climate science and its wider implications. This is a good initiative by GWPF in principle, but GWPF misses the opportunity to really challenge the CO2 alarmism of RS by uncritically accepting its basic postulate:

The starting point for the discussion as expressed by GWPF under "Matters where we agree with the dominant scientific establishment and can quantify the outcome" as the following proposition
 1. The greenhouse effect is real and CO2 is a greenhouse gas.
This is an unfortunate unscientific statement which will make a scientific discussion meaningless, because "the greenhouse effect" is not well specified or described in scientific terms, see PS below. 

If "the greenhouse effect" was well specified, it would be absurd to add that in addition it "is real". If it is well specified, then it is real. If it is not specified, claiming it to be real is meaningless. 

Further, since "the greenhouse effect" is not well specified, the term "greenhouse gas" lacks meaning.

The question is why GWPF is so eager to express agreement with RS by stating 1? Is it to trap RS into a discussion?

PS If you wonder what "the greenhouse effect" is, you can ponder one of the most common definitions:
 • The greenhouse effect is what keeps the Earth warmer than it would otherwise be (without the effect).
How much warmer and why is however not specified.

Logg för e-post om "MST/BodyandSoul" 20/8 - 10/9 2012

Jag har nu läst loggen för e-post tillhörande dekan SCI Gustav Amberg, studierektor matematik Lars Filipsson och avdelningsföreståndare numerik Anna-Karin Tornberg och hittat ett 20-tal mail över ärendet MST/BodyandSoul under tiden 20/8 - 10/9 2012, då länk till min ebok MSTBodyandSoul förbjöds av KTH. Jag har begärt att få ta del av denna e-post som av allt att döma dokumenterar detta beslut.

The End of the Traditional University


Today KTH hosts a seminar with the title "Will the University Survive Gobal Online-Learning?" with talks like "Who will survive, who will disappear", which will become historic.

The background is well decsribed in Disrupting College How Disruptive Innovation Can Deliver Quality and Affordability to Postsecondary Education by Christensen et al:
 • A typical state university today is the equivalent of having merged consulting firm McKinsey with Whirlpool’s manufacturing operations and Northwestern Mutual Life Insurance Company: three fundamentally different and incompatible business models all housed within the same organization. 
 • Using online learning in a new business model focused exclusively on teaching and learning, not research—and focused on highly structured programs targeted at preparation for careers—has meanwhile given several organizations a significant cost advantage and allowed them to grow rapidly. 
 • This emerging disruptive innovation also presents an opportunity to rethink many of the age-old assumptions about higher education—its processes, where it happens, and what its goals are—and to use the disruptive start-up organizations to create institutions that operate very differently and more appropriately to address the country’s challenges. 
 • The first of these assumptions is that prestige is the domain of institutions that accept the best students and do the best research. Knowledge was scarce during the rise of America’s top universities and colleges, which implied that research and teaching should be coupled tightly. Yet that is no longer the case, as the amount of information on the Internet now attests. 
 • Online learning can enable learning to happen in a variety of contexts, locations, and times; it allows for a transformation of curriculum and learning. 
 • And tightly structured programs that do not offer students the ability to chart their own paths but are laser focused on preparing students for a career will often be beneficial both for mitigating costs and improving student outcomes for those historically poorly served by college. Policy and rankings should therefore not discourage their creation. 
 • This emerging disruptive innovation also allows for an escape from the policies that focus on credit hours and seat time to one that ties progression to competency and mastery. Online learning courses can easily embed actionable assessments and allow students to accelerate past concepts and skills they understand and have mastered and instead focus their time where they most need help at the level most appropriate for them. Time is naturally a variable in online learning, so these courses can instead hold outcomes constant—and outcomes will be a more appropriate measure for judging students and institutions. 
 • Shifting policy to focus on outcomes rather than the build up of ancillary services for their own sake will encourage these services to wrap around and support each institution’s core value proposition and its students’ core jobs to be done. 
 • Online learning is a natural medium and platform for many of these changes. And using the old assumptions and policies to measure its disruptive emergence is inappropriate and could hamstring the innovations so that they fail in their promise to deliver a more affordable, higher quality system for many more of the country’s population.
All of this is very intriguing and sheds light on many of the issues I have been struggling with at the university in my efforts to reform mathematics education.  It is clear that higher education now faces a disruptive innovation and it will be very interesting to follow and maybe contribute a little to the transformation which must follow. 

In this very moment the censorship exercised by KTH by deleting links to my ebook Mathematical Simulation Technology because it's disruptive message (KTH-gate and KTH-gate2), is now brought to court as KTH-gate3.

The seminar and the court procedure are two faces of the transformation now beginning...stay tuned...the censorship is a panic reaction from a system in free fall... 

måndag 20 maj 2013

Rektor KTH Vill Inte Tala Ut om Gomorron Sverige


Så här svarar Rektor KTH kl 16.30 på min fråga vad e-posten prefekt-dekan-rektor över ärendet "Gomorron Sverige" handlade om:

Hej Claes,

Du erhållit ett myndighetsbeslut från KTH avseende din begäran att ta del av e-post. KTH har således prövat din begäran och ärendet ligger nu hos Kammarrätten i Stockholm.

Med vänlig hälsning, Peter Gudmundson Rektor KTH

Jag skickade kl 19.28 följande reaktion: 

Hej Peter,

Du svarar inte på min fråga vad e-posten prefekt-dekan-rektor över ärendet "Gomorron Sverige" handlade om. Istället informerar Du mig om ett myndighetsbeslut, som jag själv överklagat till Kammarrätten och alltså är helt förtrogen med. Logiken i Ditt svar saknas.

Om e-posten är harmlös vad gäller min person, så kan det inte finnas någon anledning för Dig som Rektor att undanhålla mig detta. Om däremot e-posten inte är harmlös, så finns det all anledning för Dig som Rektor att inte försöka dölja detta. I båda fallen borde Du som Rektor på min direkta fråga vara beredd att delge mig vad e-posten handlade om, eller hur? Så vad är då Ditt raka svar på min fråga? Detta utan ytterligare undanglidningar, eftersom Du väl känner svaret.

Hälsningar, Claes


Vi läser att Rektor inte svarar på min fråga. Det verkar som Rektor ännu inte distanserat sig från den censur som de facto utövats av skolan för Teknikvetenskap 2010-12 och som, av allt att döma, ånyo aktiverats 2013 som ärendet "Gomorron Sverige".

Här följer ett klargörande "direkt svar" från Dekan Teknikvetenskap Leif Kari kl 19.38 på min fråga den 17 maj, med referens till Rektors icke-svar:

Hej Claes,

Mitt direkta svar till dig: Du har redan tidigare fått svar från KTH angående denna kommunikation. En uppdaterad version av densamme e-postades 16:30 idag från rektor till dig.

Vänligen, Leif

Rundgången är komplett och Kafka skulle kunna lära sig mycket av fallet "Gomorron Sverige".

PS1 Rektors icke-svar med hänvisning KTHs myndighetsbeslut att vägra mig att ta del av e-post om min person, ett beslut de facto fattat av Rektor som nu prövas av Kammarrätten, uttrycker att Rektor är villig att gå mycket långt för att dölja innehållet i e-posten ifråga. Detta visar att Rektor är aktivt engagerad i Processen, och därför inte till Kammarrätten kan säga sig ha varit ovetande, vilket annars är en vanlig utväg ur ett dilemma för högste chefen. Så nu vet vi och Kammarrätten åtminstone detta, vilket är helt i linje med den attityd Rektor visade visavi min person under KTH-gate hösten 2010 och våren 2011.

PS2 Silobreaker har en omfattande rapportering av mitt fall, där widgeten Nätverk ger en beskrivning av de kopplingar som finns.

PS3 Academic Rights Watch kommer att ta upp mitt fall under nästa vecka.

PS4 Överklagande av KTH-beslut till Kammarrätten är mycket ovanligt, och något fall som liknar mitt kan jag inte hitta. Eftersom pilotfall således saknas, kan inte Rektor (rimligtvis) vara säker på att Kammarrätten inte bifaller min överklagan. Det verkar alltså som om Rektor spelar ett högt spel i en form av powerplay som f d ishockey-spelare.

lördag 18 maj 2013

Vad Säger KTHs Rektor om Gomorron Sverige och Globala Nätkurser?


KTHs Rektor Peter Gudmundson har hittills lojalt ställt sig bakom den censur av mitt reformprogram Mathematical Simulation Technology (MST) som utövats av Skolan för Teknikvetenskap KTH sedan hösten 2010 i form av förbud att länka till MST på nät kontrollerat av KTH.

En fortsättning av denna (grundlagsstridiga) censur ligger nu hos Kammarrätten i Stockholm som min överklagan av KTHs myndighetsbeslut att inte låta mig ta del av e-post mellan Prefekt/Matematik, Dekan/Teknikvetenskap och Rektor/KTH över ämnet "Gomorron Sverige" enligt e-post logg, med uppenbar koppling till min planerade, men sedemera inställda, medverkan i Gomorron Sverige den 15/4, där jag skulle ha talat om MST.

Varken Prefekt eller Dekan har varit villig att för mig redovisa vad denna e-post handlade om och frågan går nu till Rektor i form av följande

Brev till Rektor KTH Peter Gudmundson 17 maj kl 21.15:

Hej Peter. 

Jag har nu till Kammarrätten i Stockholm lämnat in min överklagan av KTHs myndighetsbeslut att inte låta mig ta del av e-post mellan prefekt matematik, dekan SCI och rektor KTH den 12 - 15 april över ämnet "Gomorron Sverige" dokumenterad i logg över e-post. Enligt prejudikat från Kammarrätten i Göteborg bör Kammarrätten i Stockholm ge mig rätt att ta del av denna e-post.

Jag har frågat dekan SCI Leif Kari vad e-posten handlade om och fått beskedet att KTH givit svar på min fråga, vilket jag dock inte fått mig meddelat. Jag frågar nu Dig Peter i Din roll som Rektor KTH och som part i denna kommunikation: Vad handlade sagda e-post om? Jag förväntar mig ett svar utan dröjsmål. 


Vänligen, Claes.

Frågan är nu om Rektors lojalitet med Dekan/Teknikvetenskap också inkluderar ärendet "Gomorron Sverige" hos Kammarrätten, eller om till slut Rektor kommer att markera distans till Dekan/Teknikvetenskap. Rektors svar (eller icke-svar) på mitt brev kommer att visa detta.

Rektor ingår i Mattekommissionen och är också inledningstalare vid det kommande seminariet Överlever Högskolan Globala Nätkurser? I båda fallen finns en nära koppling till MST som kommer att lanseras som global nätkurs i matematik under hösten 2013.

Om Rektor KTH skall följa sin tidigare linje så skall han svara att KTH kommer att överleva genom att helt enkelt förbjuda länkning till globala nätkurser på nät kontrollerat av KTH.  Rektors inledningstal kommer att visa om detta är tanken.

Att KTH förbjudit länk till MST är ett väl dokumenterat faktum. Att KTH stoppat min medverkan i Gomorron är inte bevisat men det finns mycket som tyder på detta. Den av KTH mörkade e-posten om "Gomorron Sverige" ligger nu hos Kammarrätten och kan när den väl öppnas visa sanningen. Frågan är vad Rektor tänker göra i detta läge: Ligga lågt och inte säga något med risk för att bli feltolkad, eller öppna munnen och visa sina kort?

PS Inget svar från Rektor 20 maj kl 10.30. Svar inkommer kl 16.30 och redovisas i nästa post.

torsdag 16 maj 2013

Roy Spencer: "Back Radiation" is Real, But "Back Conduction" Is Not

Roy Spencer did not appreciate the following comment of mine to his post
A Simple Experiment to Show How Cool Objects Can Keep Warm Objects Warmer Still:
 • Roy, I am stunned by the “experiment” you plan to do: Everybody understands that the outside temperature affects the inside temperature of a house under constant inside heating. But it is an abuse of both physics and language to claim that a cold exterior is heating a warm inside, when the true physics is that the a warm inside is heating a cold exterior, that is that there is a uni-directional flow of heat energy from a warm inside to a cold outside, by conduction or radiation.
 • I cannot understand from where you get such a strong urge to twist physics and language by claiming that a cold outside is heating a warm inside by “back conduction” or “back radiation” through the space separating inside from outside. Why do you insist propagating false physics which violates the 2nd law?
More precisely, my question made Roy very angry:
 • Claes, you are the one abusing physics, and twisting my words. I never claimed that “a cold exterior is heating a warm inside”, only that it affects the temperature of the warm inside. Also, I never claimed there was such a thing as “back conduction”.
 • I *do* however claim that the atmosphere emits IR radiation in all directions, and if the atmosphere emits IR downward it must then affect the surface temperature.
 • Since you insist on twisting what I say, consider yourself banned along with the other Slayers I have banned.
And yes, my reply where I informed Roy that I am not a slayer, and in mild words repeated my question, did not show up on Roy's blog, and so I now repeat the question on my own blog, inviting Roy to comment: Why do you insist Roy that there is "back radiation" when you don't think there is any "back conduction"? What is the difference Roy?

PS1 If a question is met by an outburst of anger, the question may be a good one.

PS2 The idea put forward by Roy that "the atmosphere emits IR radiation in all directions...and it must then affect the surface temperature", is similar to phlogiston theory in the sense that some form of heat carrying particles (IR radiation/IR photons/phlogistons) are supposed to be emitted from the cold atmosphere, which "affect" the surface temperature by "keeping it warmer still".  What drives Roy into this kind of ideas is a mystery to me. Evidently, Roy does not believe that heat conduction is carried out by some form of heat carrying particles/phlogistons transferring heat energy back and forth between different bodies, but for some reason believes that this is so in radiative heat transfer.

Revision of Swedish Climate Politics

Swedish climate politics is based on a statement by the Royal Swedish Academy of Sciences as The Scientific Basis of Climate Change written by the Swedish meteorologist Lennart Bengtsson, a statement in close alignment with the CO2 alarmism preached by IPCC.

Lennart Bengtsson has recently in different media expressed a change of standpoint from CO2 alarmism to skepticism of CO2 alarmism. This change demands a revision of the standpoint of the Royal Swedish Academy followed by a revision of Swedish climate politics away from CO2 alarmism with far-reaching consequences concerning state support of so called green energy with little emission of CO2.

In an article transmitted by the skeptic Die Klimazwiebel  Lennart Bengtsson states:
 • ... there is an increasing tendency .... to even question basic aspects of the physics of climate change.
 • The global warming has been taken out of the hands of the meteorologists and traditional climatologists and is now run by professional media experts and different well-recognized members (political or otherwise) of the general public that have found the present climate hype to be a suitable way to remain or be obtain a place in the media limelight.
 • The real genuine interest in climate and climate processes is fading away as the interest is confined to the concept of climate typical of the general public or rather I shall say the predominant or politically correct concept of climate. 
 • Irrespective of all worrisome media report on the drama of climate change, climate is in fact warming much slower than anticipated.
 • During the period 1979-2012 for which we have reliable observations, the warming of the lower tropical troposphere, 20°S – 20°N, has only got about a third of the warming compared to what is predicted by present climate models. 
 • During the next 50 years the global primary energy must at least be increased by a factor of two that means that both fossil energy and nuclear energy will have to increase. The renewable energy is insufficient although not in theory but in practise. 
 • We do not yet know how to best solve the Earth’s energy problems but many thing may happen in the next 100 years. A modest climate sensitivity that is supported by observations combined with a transition from coal to natural gas will provide the world with a waiting time of half a century or so but not very much longer. This will make it possible to avoid unnecessary and highly expensive panic-type subsidized investments driven by political whims and the expectations of quickly earned money and instead invest available means in a well thought through long- term energy research programs.
In short, what Lennart Bengtsson is saying, is that Swedish climate politics should be changed. What Swedish politicians are now waiting for is a revision of the statement of the Royal Swedish Academy which can motivate and justify a change of politics.

PS1 My repeated question to the Royal Swedish Academy about when the revision will be presented, is answered by cold silence. But the pressure on the Academy (from Lennart Bengtsson in particular) to change the message, is increasing every day the present global cooling continues.

PS2 What would happen if the Academy listened to CNBC, instead of Swedish State Television propagating the climate statement made by the same Academy?

Komplettering av Överklagan till Kammarrätten

Jag har idag lämnat in en komplettering till min överklagan till Kammarrätten i Stockholm av KTHs beslut att inte lämna ut intern e-post enligt logg över ärende: "Gomorron Sverige".

onsdag 15 maj 2013

Prejudikat: Intern e-post Kan Vara Allmän Handling

Fackförbundet ST meddelar på sin hemsida Publikt ett för mitt ärende i Kammarrätten i Stockholm viktigt prejudikat i form av följande dom fattad av Kammarrätten i Göteborg:
 • Lunds universitet kan tvingas lämna ut e-post sedan Kammarrätten konstaterat att interna e-postbrev som inte ska omarbetas eller bli till ärenden ska betraktas som upprättade genom att de sänds.
 • En kvinna begärde att få se den e-post där hennes namn nämns under en viss period och från en viss anställd vid Lunds universitet. Universitetet nekade med hänvisning till att kommunikation mellan anställda är internt arbetsmaterial.
 • Men kvinnan överklagade beslutet till Kammarrätten, som ger kvinnan rätt.
Mitt fall är liknande: E-post som uppenbarligen handlar om min person och som inte skall omarbetas eller bli till ett ärende, skall betraktas som upprättad genom att den sänds.

KTHs vägran att låta mig ta del av av mig begärda e-posten enligt logg motiveras på följande sätt:
 • De interna e-postmeddelanden som efterfrågas är varken inkomna, expedierade eller på annat sätt upprättade varför de inte är att betrakta som allmänna handlingar i den mening som avses i Tryckfrihetsförordningen.  
KTH tolkar lagen så att den aktuella e-posten inte är upprättad, medan Kammarrätten i Göteborg anser att den är upprättad genom att den avsänts. För att KTH skall vinna detta mål måste Kammarrätten i Stockholm gå emot Kammarrätten i Göteborg.

PS1 Det skall bli intressant att i vilket läge KTHs centrala administration med rektor-juridisk avdelning-registratur kommer att distansera sig från nivån dekan-prefekt, som utfört censurhandlingarna. Hittills har KTH agerat som en sammansvetsad monolit vs min person, men rektor måste till slut publikt säga att censur är inget rektor stödjer och om sådan har utövats på KTH, så måste ansvar utmätas.  Kanske är vi nära denna punkt.

PS2 Här är kommunikation med Leif Kari dekan SCI över ämnet "Gomorron Sverige"

Brev till Leif Kari 4 maj:
 • Kontaktade SCI-skolan SVT med anledning av min avtalade medverkan i Gomorron Sverige 15/4, som jag annonserade på min blogg 4/4? Jag förväntar mig ett snabbt svar. Vänligen, Claes.
Brev från Leif Kari 6 maj:
 • Tack för ditt ebrev. Jag känner inte till att några sådana kontakter tagits.Vänligen, Leif Kari.
Brev till Leif Kari 6 maj:
 • Tack för denna information Leif. Får jag då fråga Dig vad Din epost på KTH med Sandra Di Rocco över ämnet: SVT Gomorron Sverige/VIKTIGT den 12 - 15 april, handlade om? Vänligen, Claes.
Brev till Leif Kari 7 maj:
 • Jag tycker Du som dekan SCI borde svara på min fråga: Vad handlade kommunikationen rektor-dekan-prefekt 12 - 15 april över ämnet Gomorron Sverige egentligen om? Vänligen, Claes.
Brev från Leif Kari 12 maj:
 • Claes, Du har redan fått svar från KTH angående denna kommunikation. Vänligen, leif.
Brev till Leif Kari 12 maj:
 • Nej Leif det har jag inte. Vad handlade den om?
Ingen ytterligare kommunikation till 17 maj kl 16.53, men så kommer:

Brev från Leif Kari 17 maj kl 16.54:
 • Claes, Du har redan fått svar från KTH angående denna kommunikation. Vänligen, leif.
Brev till Leif Kari 17 maj kl 17.51:
 • Leif, jag vill ha svar direkt från Dig och inte ett svepande svar att jag skulle ha fått något slags svar från KTH, vilket jag inte fått. Ärendet "Gomorron Sverige" ligger nu hos Kammarrätten och frågan är vad Din kommunikation med prefekt och rektor om detta ärende enligt logg för e-post, egentligen handlade om. Jag ställer nu denna fråga ännu en gång till Dig personligen och förväntar mig ett ordentligt svar och inte bara en meningslös upprepning av Ditt tidigare icke-svar. Detta utan vidare dröjsmål. Claes.
Inget svar från Leif Kari 17 maj kl 20.45. I avaktan på svar har jag skickat

Brev till Rektor KTH Peter Gudmundson 17 maj kl 21.15:
 • Hej Peter. Jag har nu till Kammarrätten i Stockholm lämnat in min överklagan av KTHs myndighetsbeslut att inte låta mig ta del av e-post mellan prefekt matematik, dekan SCI och rektor KTH den 12 - 15 april över ämnet "Gomorron Sverige" doumenterad i logg över e-post. Enligt prejudikat från Kammarrätten i Göteborg bör Kammarrätten i Stockholm ge mig rätt att ta del av denna e-post.
 • Jag har frågat dekan SCI Leif Kari vad e-posten handlade om och fått beskedet att KTH givit svar på min fråga, vilket jag dock inte fått mig meddelat. Jag frågar nu Dig Peter i Din roll som Rektor KTH och som part i denna kommunikation: Vad handlade sagda e-post om? Jag förväntar mig ett svar utan dröjsmål. Vänligen, Claes.
 PS3 Logiken i domen från Kammarrätten i Göteborg är glasklar:
 1. En handling är allmän, om den förvaras hos myndighet och enligt 6 eller 7 § är upprättad hos myndighet.
 2. Handling anses upprättad hos myndighet, när den har expedierats. Handling som ej har expedierats anses upprättad när det ärende till vilket den hänför sig har slutbehandlats hos myndigheten eller, om handlingen ej hänför sig till visst ärende, när den har justerats av myndigheten eller på annat sätt färdigställts.
 3. Undantaget enligt 9 § andra stycket avser utkast eller koncept vilket inte är tillämpligt om handlingen är färdigställd och inte avses omarbetas. 
Slutsatsen är att det inte räcker med att hänvisa till att en viss handling är "internt arbetsmaterial" för att undgå insyn. För detta fordras att det "interna arbetsmaterialet" har formen av utkast eller koncept som är avsett för omarbetning. Om handlingen inte är avsedd att omarbetas är den färdigställd i och med att den skickas och är därmed upprättad.

KTH använder dock inte argumentet att e-posten i mitt fall skulle vara "internt arbetsmaterial", utan försöker istället med det simplare argumentet att e-posten är varken inkommen, expedierad eller på annat sätt upprättad. KTH missar här det explicit angivna fallet att en handling anses upprättad om den färdigställts. KTHs avslag grundar sig alltså på ett missförstånd vad gäller lagens bokstav, och i rättsliga sammanhang kan sådant vara fatalt eftersom missförstånd inte räknas som giltigt argument. 

måndag 13 maj 2013

Överklagande till Kammarrätten Inlämnat

Jag har nu till Kammarrätten i Stockholm inlämnat mitt överklagande av KTHs beslut att avslå min begäran att ta del av e-post över ämnet Gomorron Sverige/VIKTIGT mellan rektor-dekan-prefekt KTH enligt logg 12 - 15 april, med lydelse enligt bloggpost den 8 maj.

Vi får nu se hur långt KTHs makt sträcker sig. Med tanke på att KTH är en kunglig högskola och att kungens makt numer är kringskuren, kanske den inte räcker ända in i Kammarrätten, men osvuret är nog bäst...

fredag 10 maj 2013

Kan KTH Vägra Visa Allmän Digital Handling i Digital Form?


KTH påstår i Checklista vid begäran om utlämnande av allmän handling under rubriken Digitalt utlämnande:
 • KTH har inte skyldighet att lämna ut digitala handlingar i annat format än som pappersutskrift.
Under rubriken Kopior och avgifter förtydligar KTH med
 • Förutom rätten att ta del av allmän handling på plats finns också en rätt att få ut kopia eller avskrift av en allmän handling.
 • Om en sådan beställning omfattar 10 sidor eller mer skall vi ta ut en avgift enligt 16 § avgiftsförordningen (1992:191). Avgiften för en beställning på tio sidor är 50 kronor. För varje sida därutöver är avgiften 2 kronor. Nio sidor eller mindre skall alltså tillhandahållas utan avgift.
Logg över intern e-post på KTH är allmän handling och existerar primärt i digital form. KTH påstår sig nu inte ha skyldighet att utlämna denna handling i sin primära digitala form, utan endast som pappersutskrift  till en kostnad av 2 kr per sida. En digital logg på tiotals Mb kan i form av pappersutskrift bestå av många tusentals sidor och kostnaden att ta del av loggen skulle alltså kunna röra sig om många tusentals kronor. Detta begränsar möjligheten till insyn och förefaller strida mot Tryckfrihetsförordningen:
 • 1 § Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar. Lag (1976:954). 
 • 12 § Allmän handling som får lämnas ut skall på begäran genast eller så snart det är möjligt på stället utan avgift tillhandahållas den, som önskar taga del därav, så att handlingen kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas.
Grundlagen säger alltså att allmän handling i digital form skall vara tillgänglig på stället utan avgift, medan KTHs säger sig inte ha skyldighet att lämna ut allmän handling i digital form annat än som pappersutskrift till en kostnad av 2 kr per sida. Jag får intrycket att KTH här inte följer vare sig grundlagens skrivning eller intentioner..

Jag har begärt att ta del av logg tillhörande dekan SCI/KTH under tiden 4 april - 5 maj, och efter flera påminnelser kommer den nu att sändas till mig som i pappersform (114 sidor) till den nätta summan av 258 kr + porto. Jag förstår nu att jag istället skulle kunna ta del av denna logg på stället utan avgift, en möjlighet som KTH dock undanhållit för mig, såvida inte KTH enligt ovan anser att detta inte är det möjligt och därför inte kan upplysa mig om att det är möjligt. 

Jag skall nu testa om jag på stället kan ta del av allmänna handlingar på KTH i digital form, eller om KTH vidhåller att digitalt utlämnande vägras med motivering att lagen inte tvingar KTH till detta. Frågan är alltså om KTH tolkat lagen rätt eller fel? Intentionerna verkar i vart fall inte ha följts.  


onsdag 8 maj 2013

Överklagande till Kammarrätten: E-post om Gomorron Sverige

Här är ett utkast till min överklagan till Kammarrätten. Av någon anledning skall överklagan inges till KTH för vidare befordran till Kammarrätten. Synpunkter emottages tacksamt, särskilt av juridiskt kunniga. Överklagan i slutlig form kommer att lämnas in till KTH 13 maj.

Till Kammarrätten i Stockholm

Överklagande av Myndighetsbeslut av KTH avseende allmän handling/partsinsyn

Härmed överklagar jag Myndighetsbeslut VF 2013/0276 av KTH att avslå min begäran att som allmän handling ta del av e-post under tiden 12 - 15 april mellan rektor KTH-dekan SCI/KTH-prefekt Matematik/SCI/KTH med rubricerat ärende: SVT Gomorron Sverige/VIKTIGT enligt bifogad e-post logg.  

Jag överklagar samtidigt beslut av chefsjurist KTH Christina Engström att avslå min begäran att med stöd av Förvaltningslagens bestämmelse om rätt till partsinsyn ta del av samma e-post.

Skälet att jag vill ta del av denna epost är att jag befarar att det var en intervention från KTH som stoppade min med SVT avtalade medverkan i Gomorron Sverige den 15 april, vilken jag annonserade på min blogg Claes Johnson on Mathematics and Science (http://claesjohnson.blogspot.se) den 4 april på följande sätt:
 • Jag är nu inbokad för SVTs Gomorron Sverige måndagen 15/4 kl 06:40 för att ge min syn på dagens och morgondagens matematikutbildning...
 • Nu får vi se om KTHs censurarm når in ända i SVT och stoppar mig från att förmedla diverse sanningar till Sveriges folk, från tv-soffan.
Med KTHs censurarm avses här den händelse 2010 då KTH mot kursansvarigas vilja förbjöd länk till min nya (ännu icke publicerade) ebok Mathematical Simulation Technology, genom ett koordinerat mediadrev:
 • En kursbok har censurerats på KTH mitt under pågående kurs. Den innehåller fullständigt oacceptabelt material, säger Leif Kari, programansvarig för teknisk fysik på KTH. Vi vill inte ha något med boken att göra....Det ska mycket till för att jag som programansvarig ska stoppa en bok. Det är mycket allvarligt, säger Leif Kari. (Ny Teknik 30 november 2010)
 • Efter att studenterna klagat tog skolan bort sidor i boken. (DN 30 november 2010)
 • KTH-kurslitteratur förnekar klimatförändringen... Studentprotester tvingade KTH att plocka bort boken. Efter att studenter protesterat hos ansvariga på KTH har den omtalade boken ersatts. Det säger Peter Gudmundson, rektor på KTH. (Metro teknik 30 november 2010).
Den verkliga anledningen till censuren hade ingenting med klimat att göra (censur av matematisk analys av klimatmodeller är förbjuden), utan den var att boken presenterar en ny syn på matematikutbildning vid teknisk högskola, som ifrågasätter den traditionella utbildningen. Censuren upprepades 2012 då min medförfattare ville länka till boken i en kurs given av honom, men nekades detta av KTH.

Observera att en ebok bara existerar om det finns en länk till boken, och att förbjuda länk till en ännu icke publicerad ebok, är detsamma som att göra den omöjlig att läsa, dvs i realiteten detsamma som att "bränna boken".

Denna historia utgör bakgrunden till min begäran att ta del av nämnda epost och beskrivs utförligt på min blogg under KTH-gate, KTH-gate2 och KTH-gate3. 

KTH vägrar nu att låta mig ta del av kommunikation rektor-dekan-prefekt över ärendet Gomorron Sverige/VIKTIGT enligt logg och vägrar även att inför mig på minsta sätt beskriva vad denna kommunikation handlade om.

För mig är det viktigt att veta om KTH fortsätter att tysta min röst, nu utanför KTH i min roll som medborgare och professor emeritus, eller inte.

Jag anser det vara min grundlagsenliga rätt som medborgare och även min akademiska rätt som professor, att kunna få veta vad KTH som myndighet meddelar omvärlden om mitt arbete och min person. Detta gäller speciellt den aktuella e-posten, som enligt loggen måste handla om min avtalade och annonserade, men sedemera av någon anledning inställda, medverkan i Gomorron Sverige.

PS1 Upprepat önskemål ställt direkt till dekan och prefekt att få reda på vad e-posten handlar om, besvaras med kompakt tystnad. Jag har alltid undrat om högskolans makthavare genomgår en speciell utbildning för att lära sig hur man gör sig onåbar som upphöjd.

PS2 Logg för eposten tillhörande dekan SCI, vilken jag begärde den 5 april, har inte ännu inte utlämnats idag 8 april, tre dagar senare. Enligt lag skall allmän handling lämnas ut skyndsamt, normalt samma dag som begäran inges. Kanske detta blir ett mål i sig.

PS3 Det faktum att KTH gjort maximala ansträngningar för att hindra insyn i ärendet Gomorron Sverige och driver ärendet till Kammarrätten, och inte heller gjort minsta försöka att inför mig förklara sitt plötsliga intresse för detta soff-program, läggs till det tidigare förbudet att länka till min ebok. I ett normalt fall inom regelverket hade ingenting av detta kunnat inträffa.

PS4 Om det skulle visa sig att den begärda e-posten är helt harmlös, kan KTHs vägran att låta mig få veta detta och därmed tvinga mig till en rättslig process, inte ses som annat än en form av trakasseri.Mattekommission, Mattekonferens och Mattelyft Utan Matematiker

Mattekommissionen beskriver sig själv på följande sätt:
 • Mattekommissionen är ett brett samverkansinitiativ med elva representanter från utbildningsväsendet, forskningen och näringslivet som har som mål att höja alla elevers kunnande och intresse för matematik. Tillsammans fungerar vi som ett samlande forum för idéer och initiativ kring hur vi kan utveckla matematikundervisningen i den svenska skolan. Vi vill också sätta fokus på hur lärarutbildningen på ett bättre sätt kan förbereda studenter inför den viktiga uppgiften som matematiklärare.
Ingen av dessa 11 personer är matematiker vid universitet eller högskola i Sverige. Någon sådan representation fanns ej heller vid konferensen 21st Century Mathematics 22-24 april i Stockholm.

Detta är symptomatiskt för tillståndet inom matematikutbildning i Sverige: Universitetsmatematikerna, som har det direkta ansvaret för utbildningen i ämnet matematik vid universitet, har frånträtt sitt övergripande ansvar för utbildningen inom grundskola och gymnasium. 

Resultatet är en skolmatematik som inte längre fungerar, men som heller inte kan reformeras till något bättre eftersom högskolans matematiker inte ger de incitament som krävs för att hjälpa skolmatematiker ur rådande ofruktbara cirkelgång. 

Resultatet är gigantiskt slöseri av ekonomiska och personella resurser när nu Mattelyftet supporterat av Mattekommissionen drar igång, utan engagemang från de universitetsmatematiker som har det yttersta ansvaret. 

Men om detta är det tyst vid högskolan. Det enda Peter Gudmundson, rektor KTH och ledamot av Mattekommissionen, har att säga är att många teknologer har svårt att klara matten på KTH, eftersom de har så dåliga förkunskaper från skolan. Det enda Peter Gudmundson gör att är att stoppa nödvändig reform av matematikundervisningen på KTH.

När jag söker kontakt med Mattekommissionen under Kontakt får jag beskedet att kontaktpersonen ifråga inte kan nås för kontakt pga studier (i skolmatematik?). Vad som finns på kommissionens hemsida är:
 • Mattekommissionen välkomnar Dig till årets kanske viktigaste Matematikkonferens. Den 11 juni samlas utbildningsväsendet, näringslivet, politiken och forskningsvärlden till ett möte där den senaste forskningen inom matematikundervisning möter näringslivets syn på framtida behov av matematikkunskaper. Den svenska skolan behöver undervisningsmetoder som sätter in matematiken i en kontext, som lockar fram lusten och upptäckarglädjen hos eleverna – men hur gör vi det?
Ej heller vid denna konferens finns någon närvaro av svenska matematiker. Hur har det kunnat bli så här tokigt? Varför bär inte svenska matematiker sitt ansvar för matematikundervisningen?

PS1 Frågan på Mattekommissionens hemsida Hur Skapar Vi en Matematikundervisning i Världsklass? ekar tomt.

PS2 Mina upprepade brev till Tobias Krantz, ledamot av Mattekommissionen och forskningschef på Svenskt Näringsliv, med förslag om möte för presentation av ett utarbetade reformprogram för matematikundervisning i klar världsklass, besvaras överhuvud taget inte. Kanske inte heller Tobias Krantz kan nås pga studier (i skolmatematik)? 

tisdag 7 maj 2013

Kan Jag få Läsa e-post om Gomorron Sverige?

Jag har idag skickat följande förfrågan:

Rektor KTH
Dekan SCI
Prefekt Matematik
Adm chef SCI

Hej Peter, Sandra, Leif och Helene

Juridiska avdelningen KTH vill inte låta mig ta del av e-posten mellan Er över ämnet: Gomorron Sverige, under tiden 12 - 15 april, med hänvisning till en princip om att intern e-post på KTH inte är allmän handling annat än om den avser upprättat eller expedierat ärende.

Jag frågar nu Er direkt om jag kan få ta del av kommunikationen över ämnet: Gomorron Sverige? Detta eftersom den förmodligen berör min person och själva principen om intern e-post, såsom icke varande allmän handling, därigenom inte skulle behöva rubbas.

Vänligen, Claes


Inget svar. Då får Kammarrätten avgöra detta.

måndag 6 maj 2013

UNESCO Recommendation of Freedom of Institutional Censorship and KTH-gate

The UNESCO Recommendation concerning the Status of Higher Education Teaching Personnel (1997) states under VI. Rights and freedoms of higher-education teaching personnel:
 • ...the principle of academic freedom should be scrupulously observed. 
 • Higher-education teaching personnel are entitled to the maintaining of academic freedom, that is to say, the right, without constriction by prescribed doctrine, to freedom of teaching and discussion, freedom in carrying out research and disseminating and publishing the results thereof, freedom to express freely their opinion about the institution or system in which they work, freedom from institutional censorship and freedom to participate in professional or representative academic bodies. 
 • All higher-education teaching personnel should have the right to fulfil their functions without discrimination of any kind and without fear of repression by the state or any other source. Higher education teaching personnel can effectively do justice to this principle if the environment in which they operate is conducive, which requires a democratic atmosphere; hence the challenge for all of developing a democratic society.
As described in under KTH-gate and KTH-gate2, my book Mathematical Simulation Technology was "stopped" and "removed" in the middle of a course in the Fall 2010, and the "ban" of the book was still in operation in the Fall 2012, when my coauthor wanted to link to the book in a course given by that author, but was prevented by KTH from doing so. The ban was expressed by KTH to the press in the following words:
 • After student protests, pages in the book have been deleted...
 • A course book has been censored during ongoing course.
 • We don't want to have anything to do with the book. It is extremely unusual to "stop a book". This is very serious. (Leif Kari (in charge of the engineering physics program at KTH))
 • After student protests to KTH, the (in)famous book has been "removed" and "replaced". (President KTH Peter Gudmundson) 
KTH-gate and KTH-gate2 is nothing but institutional censorship of my book, and at least to me represents a violation of the UNESCO Recommendation of freedom from institutional censorship. I think my case is exceptional in academics in democratic societies and KTH has very good reasons to seek to keep this as secret as possible, although going to media is maybe not the best tactics to this end.

Är KTHs Föreskrift för e-post Förenlig med Tryckfrihetsförordningen?

Tryckfrihetsförordningen anges följande

2 kap. Om allmänna handlingars offentlighet

1 § Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar. Lag (1976:954).
2 § Rätten att taga del av allmänna handlingar får begränsas endast om det är påkallat med hänsyn till
1. rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation,
2. rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik,
3. myndighets verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn,
4. intresset att förebygga eller beivra brott,
5. det allmännas ekonomiska intresse,
6. skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden,
7. intresset att bevara djur- eller växtart.

Begränsning av rätten att taga del av allmänna handlingar skall angivas noga i bestämmelse i en särskild lag eller, om så i visst fall befinnes lämpligare, i annan lag vartill den särskilda lagen hänvisar. Efter bemyndigande i sådan bestämmelse får dock regeringen genom förordning meddela närmare föreskrifter om bestämmelsens tillämplighet.
3 § Med handling förstås framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. Handling är allmän, om den förvaras hos myndighet och enligt 6 eller 7 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet.
...
6 § Handling anses inkommen till myndighet, när den har anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare till handa. 
7 § Handling anses upprättad hos myndighet, när den har expedierats. 

Denna lag gäller för KTH eftersom KTH är en myndighet. KTH anger i Föreskrift för e-post vid KTH hur denna lag tolkas av KTH:
 • E-post är en av de vanligaste kommunikationsformerna mellan myndigheten och dess omvärld och lyder under samma offentligrättsliga regler som vanlig post.
 • (Om Myndighetsintern e-post) Inom KTH utväxlas internt en stor mängd uppgifter och handlingar mellan anställda via e-post.  Huvudregeln är att sådana uppgifter inte är allmänna handlingar – antingen på grund av att de ännu inte har hunnit bli ”upprättade” eller för att de består av utkast, koncept eller annat internt arbetsmaterial som inte kan hänföras till allmänna handlingar. 
KTH säger här först att e-post skall ses som vanlig post, dvs som allmän handling i normalfallet, men sedan att intern e-post inte skall ses som allmän handling i normalfallet. 

Detta ger KTHs Registrator och Juridiska avdelning den exklusiva rätten att avgöra vilken intern e-post som skall vara öppen för insyn och vilken som skall vara sluten för insyn, eftersom detta avgörande är delegerat till Registrator med Juridiska avdelningen som överordnat organ. 

Nu är Juridiska avdelningen direkt underställd Rektor och Rektor kan alltså efter eget godtycke bestämma över vilken insyn vad gäller KTHs myndighetsutövning, som är möjlig. Mycket praktiskt för Rektor, men mindre angenämt för en professor som utsätts för besvärande myndighetsutövning och samtidigt fråntas rätten till insyn i denna myndighetsutövning av, just det,  Juridiska avdelningen, som i KTH-gate3 (som nu går till Kammarätten). 

Är då KTHs Föreskrift för e-post förenlig med grundlagen? Vad skulle JK säga?

Vore det inte mer naturligt att betrakta intern e-post som allmän handling i normalfallet, med angivande av vilka fall som skall undantas? Detta skulle göra både intern e-post och extern e-post till specialfall av e-post, båda i normalfallet att betrakta som allmän handling, eventuellt med olika undantag.

Att så markant särskilja mellan intern och extern e-post, är ologiskt då akademisk verksamhet av princip och i många fall i praktiken skär över gränser mellan olika högskolerektorers revir.    

Piano Tuning and Black Body Radiation


The theory of blackbody radiation based on near resonance under finite precision computation presented on Computational Black Body Radiation, has an acoustic analog as a theory analyzing the interaction between strings and soundboard of a piano.

I recently had my piano tuned and noticed the following experimental support of the theory:

The tones with frequency higher than 207 Hz are generated by three nearly equally tuned strings, those between 130 and 207 Hz by two strings and those below 130 Hz by only one string.

An expert piano tuner deliberately offsets the tuning in the case of two or three strings with (depending on taste) 0.1 - 0.2 Hz in order to get a desired sustain (which is relatively short).

An amateur however may not by ear do better then 1 Hz, which results in a too long "singing" sustain characteristic of an old mistuned piano.

There seems to be a direct connection from this experience to the aspect of near-resonance in my theory of black body radiation.  

lördag 4 maj 2013

Big History and Mathematics


One of the speakers at the Dialog Conference of the Swedish Mathematics Commission June 11,
is Fred Spier, one of the founders of the ”Big History Project”, who will tackle the problem:
 • How can we form a mathematics education which inspires and creates curiosity? 
In his book BIG HISTORY and the Future of Humanity, Fred Spier gives a Short Time Line of Big History including the following highlights:
 1. 3.8 - 3.5 billion years BP: Emergence of life.
 2. 2 million years BP: Emergence of Homo Erectus
 3. 200.000 years BP: Emergence of Home Sapiens
 4. 500 years ago BP: 1st wave of globalization
 5. 250 years ago BP: 2nd wave of globalization (Industrialization)
 6. 60 years ago BP: 3rd wave of globalization (Informatization). 
Here the the last three steps 4 - 6 closely connect to mathematics:
 • 1st wave: Clock, navigation.
 • 2nd wave: Analytical Geometry and Calculus by Descartes, Leibniz and Newton
 • 3rd wave: Digital electronic computer: Computational Mathematics.
Mathematics education is still steadily rooted in the paradigm of the 2nd wave, and that is the reason why mathematics education no longer inspires and creates curiosity.

Lägesrapport KTH-gate3: Vart är Högskolan på Väg?

Frågan som väntar på svar är:
 • Påverkade KTH SVT att ställa in min avtalade medverkan i Gomorron Sverige den 15/4? 
Svaret kan finnas i e-post mellan rektor-dekan-prefekt-adm chef över ämnet "Gomorron Sverige, VIKTIGT", en kommunikation som KTH gör allt som KTHs samlade makt inklusive Juridisk avdelning kan uppbåda, för att dölja för insyn.

KTH påstår att (i) det finns inget att dölja samt (ii) KTHs vägran att visa detta genom låta mig ta del av e-posten som uppenbarligen berör min person, är av rent principiell natur.

Man kan då fråga vad det är för PRINCIP som gör att e-post inom KTH mellan makthavare på KTH ALLTID skall vara undandragen partsinsyn, även om loggen för denna e-post är allmän handling? En PRINCIP som är så viktig att minsta avsteg inte kan tillåtas, varför jag således måste vägras insyn av rent principiella skäl, hur trist det nu än kan kännas för både KTH och mig. En PRINCIP är ju en PRINCIP!

Nej, någon sådan PRINCIP kan ju inte finnas, eftersom den uppenbarligen skulle vara grundlagstridig och den direkt motsägs av det faktum att loggen för e-post är allmän handling.

Men om PRINCIPEN hos Myndigheten KTH ändå är att rektor-dekan-prefekt fritt skall kunna använda KTHs officiella e-post system för att styra över KTHs professorer, utan möjlighet till partsinsyn, så är den ett uttryck för den nya linjeorganisation som nu formar sitt strupgrepp på högskolans professorer. PRINCIPEN säger då att andningshålet i form av e-post logg också måste täppas till.

PS Notera följande time line:
Uppenbarligen är det min fråga till prefekt matematik KTH som drar igång eposten rektor-dekan-prefekt-adm chef över ämnet: "Gomorron Sverige, VIKTIGT". Vad denna epost handlar om tänker KTH behålla som en hemlighet inför både mig och världen.

PS Jag har frågat Leif Kari, dekan SCI-skolam KTH, om SCI-skolan kontaktade SVT i samband med min planerade medverkan i Gomorron Sverige 15/4. Svar meddelas när det inkommer.

fredag 3 maj 2013

KTH Meddelar Beslut som Inte Kan Överklagas

Här är svar på mina frågor från föregående post till chefsjurist KTH Christina Engström:

Hej Claes,
Du har begärt ett överklagningsbart beslut avseende att du inte fått rätt till partsinsyn beträffande de mail som du tidigare begärt ut. Att partsinsyn enligt förvaltningslagen inte aktualiseras i detta fall är dock inte överklagningsbart enligt vår bedömning, varför KTH inte kan ge dig något sådant beslut. Om du ändå överklagar detta besked kommer vi skicka det till Förvaltningsrätten som då får ta ställning till huruvida det är överklagningsbart.   

Du har i mejl till mig önskat svar på följande fråga:

”Kort fråga om myndighetsutövning: Om KTH påverkat SVT att ställa in min medverkan i Gomorron Sverige, skulle detta vara att anse som en form av "myndighetsutövning"?

Den gamla lydelsen av förvaltningslagen (1971:290) ger en bra definition av begreppet myndighetsutövning. Myndighetsutövning beskrivs där som ”utövning av befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinpåföljd, avskedande eller annat jämförbart förhållande”.  KTH äger ingen befogenhet att besluta i frågor kring medverkan i TV-program. KTH:s myndighetsutövning sträcker sig således inte till frågor rörande medverkan i TV-program. Med vänlig hälsning, Christina

Min kommentar: KTH påstår att KTHs myndighetsutövning inte sträcker sig till medverkan i TV-program. Men om nu KTH de facto stoppat min medverkan i ett TV-program, skulle detta då inte ses som en form av myndighetsutövning, även om det ligger utanför normala ramar för sådan verksamhet?  KTH påstår vidare att KTHs beslut inte är möjligt att överklaga, men anger att detta till slut avgörs av Förvaltningsrätten. Det här målet kan bli riktigt intressant.

Mitt svar: Hej Christina: Du meddelar mig ett myndighetsbeslut som inte är möjligt att överklaga? Detta innebär att Myndigheten KTH dikterar vad som gäller beträffande mina rättigheter som professor (emiritus med statlig fullmakt). Detta kan inte vara i överensstämmelse med svensk förvaltningslag. Så möts vi då i Förvaltningsrätten, och Kammarrätten och hos JK! 

KTH Vägrar Partsinsyn i Ärendet "Gomorron Sverige, VIKTIGT"

Här  är svar på min begäran att som "part i ärende" få ta del av "handlingarna i ärendet Gomorron Sverige, VIKTIGT", enligt föregående bloggpost:

Hej Clas,
Du har i olika mejl till våra avdelningar vid KTH ställt olika frågor kring e-post, ett kammarrättsavgörande samt kring partsinsyn enligt förvaltningslagen.

Här kommer ett samlat svar kring de frågor du ställt.

E-postmeddelanden kan raderas av den som använder mailboxen. E-postmeddelanden får gallras vid inaktualitet, vilket innebär att den får gallras när den som ansvarar för handlingen bedömer att den inte längre behövs i verksamheten. 

Hänvisningen till Kammarrättens i Stockholms dom i mål nr 4582-12 är korrekt. Domen bifogas i detta e-postmeddelande.

Partsinsynen i förvaltningslagen (1986:223) aktualiseras vid ärenden som avser myndighetsutövning. Detta följer uttryckligen av 16 § där det anges att

”En sökande, klagande eller annan part har rätt att ta del av det som har tillförts ärendet, om detta avser myndighetsutövning mot någon enskild.”     

Kriterierna för att partsinsynen ska aktualiseras är således dels att det är fråga om ett ärende avseende myndighetsutövning, dels att materialet tillförts ärendet avseende myndighetsutövning. Då inget av dessa båda kriterier är uppfyllda avseende de e-postmeddelanden du efterfrågar aktualiseras inte någon rätt till partsinsyn. Du har således ingen rätt att ta del av e-postmeddelandena mot denna bakgrund.

Vad avser frågan att få del av handlingarna i enlighet med offentlighetsprincipen har KTH redan meddelat dig ett beslut, vilket är överklagningsbart. Du har således att överklaga KTHs beslut om du finner att det är felaktigt.
Vänliga hälsningar, Christina Engström och Ulf Nilsson

Jag har begärt att få avslaget på min begäran i form av myndighetsbeslut som kan överklagas. En första analys av motiveringen till avslaget: Det framgår av motiveringen att KTH betraktar "Gomorron Sverige, VIKTIGT" som ett "ärende" och att det finns "handlingar i ärendet" i form av e-post, men KTH anser inte att "ärendet" avser "myndighetsutövning" och då kan jag som "part i ärendet" inte få ta del av "handlingarna i ärendet". Men hur skall jag då kunna veta att det inte avser "myndighetsutövning", utan att ta del av "handlingarna i ärendet Gomorron Sverige, VIKTIGT"? Nej, det kan jag ju inte, och då blir det Kammarrätten som får ta del istället och sedan tala om för mig att om det handlar om "myndighetsutövning" eller ej.  Under alla förhållanden blir det någon utanför Juridiska avdelningen på KTH som får veta vad det är som "utövats" av "myndigheten", och det kan räcka för mig.

PS1 Vad gäller "myndighetsutövning" kan man läsa följande:

1. Vad är myndighetsutövning?

Kännetecknande för all myndighetsutövning är att det rör sig om beslut eller andra åtgärder som ytterst är uttryck för samhällets maktbefogenheter i förhållande till medborgarna. Det behöver dock inte vara åtgärder som medför förpliktelser för enskilda, utan myndighetsutövning kan även vara ett gynnande beslut. Karakteristiskt för myndighetsutövning är dock att den enskilde befinner sig i ett slags beroendeförhållande, samt att saken ensidigt avgörs genom beslut av myndigheten.
2. Vad gäller för parts rätt att få del av uppgifter?
När ett ärende avser myndighetsutövning mot enskild ska den berörde underrättas om någon uppgift har tillförts ärendet genom någon annan än han själv och han ska ges tillfälle att yttra sig över den. Myndigheten har därför skyldighet att låta den berörde få ta del av och kommentera uppgifterna. Myndigheten får dock avgöra ärendet utan att så har skett:
 • om avgörandet inte går parten emot,
 • om uppgiften saknar betydelse eller om åtgärderna av någon annan anledning är uppenbart obehövliga,
 • om ärendet rör tjänstetillsättning, antagning för frivillig utbildning, betygsättning, tilldelning av forskningsbidrag eller något jämförbart och det inte är fråga om prövning i högre instans efter överklagande,
 • om det kan befaras att det annars skulle bli avsevärt svårare att genomföra beslutet i ärendet, eller
 • om avgörandet inte kan uppskjutas.
Myndigheten bestämmer om underrättelsen ska ske muntligt, genom vanligt brev, genom delgivning eller på något annat sätt.

PS2 Frågan är nu om KTH har ägnat sig åt "myndighetsutövning" om det är så att KTH har påverkat SVT att ställa in min avtalade medverkan i Gomorron Sverige? Det skulle i så fall röra sig om "otillbörlig myndighetsutövning". Det är bara en opartisk rättslig instans utanför KTH som kan avgöra om så har skett eller ej. 

onsdag 1 maj 2013

Begäran att som "Part i Ärende" ta del av Handlingar i Ärendet "Gomorron Sverige"

Jag har idag skickat följande brev:

Juridiska avdelningen KTH
Christina Engström chefsjurist KTH
Maria Palma-Hakim förvaltningsjurist KTH

kopia: Rektor KTH, dekan SCI, prefekt Matematik/SCI

Begäran att som "part i ärende" ta del av "handlingar i ärende".

Myndigheten KTH har i Beslut 2013/0276 avslagit min begäran om utlämnande av "efterfrågade handlingar" enligt specificerad logg, med motiveringen att dessa begärda  "handlingar" inte är "allmänna handlingar". 

Beslutet fastslår att det finns "handlingar" i form av e-post enligt specificerad logg mellan rektor-dekan-prefekt-adm chef rörande ämnet "Gomorron Sverige", men att dessa existerande "handlingar" inte är "allmänna handlingar" och att jag därför inte kan få ta del av dessa (uppenbarligen existerande) "handlingar".

Det är uppenbart att dessa existerande "Gomorron Sverige-handlingar" definierar ett "ärende" hos Myndigheten KTH, som kan benämnas "Gomorron Sverige". Det finns alltså ett ärende benämnt "Gomorron Sverige" definierat av de "Gomorron Sverige-handlingar" som omnämns i Beslut 2013/0276. 

Det är uppenbart att jag är "part i ärendet" och jag begär nu med stöd av Förvaltningslagen (1986:223) att utan dröjsmål få ta del handlingarna i ärendet "Gomorron Sverige" hos Myndigheten KTH.

Claes Johnson
prof em i tillämpad matematik KTH.

PS1 KTHs Vägledning för tillämpning av reglerna för offentlighet och sekretess avseende Partsinsyn anger:
 • För den som är part i ett ärende råder en vidare rätt till insyn än vad som följer av offentlighetsprincipen. Så gott som alla handlingar som tillförts ett ärende ska normalt, utan hinder av sekretess, kunna lämnas ut till den som är part i ett ärende som avser myndighetsutövning mot enskild. Bestämmelser om detta finns i förvaltningslagen (1986:223.) 
PS2 Med "handling" menas i tryckfrihetsförordningen en ”framställning i skrift och bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel”. Att e-posten utgör "handlingar" enligt denna definition är uppenbart.

PS3 Vad som är ett "ärende" hos en myndighet är inte klart definierat. Ett tillräckligt (men inte nödvändigt villkor), som ofta anges, är att till ett "ärende" hör "beslut" dock inte nödvändigtvis ett "myndighetsbeslut":
 • Ärenden hänförs främst till verksamhet som utmynnar i någon form av beslut, vilket till skillnad mot myndighetsutövning inte nödvändigtvis behöver ha rättsligt bindande verkan. Förvaltningsverksamhet som inte utmynnar i bindande beslut kan dock också vara att räkna som handläggning av ärenden, men att avgöra i vilken verksamhetstyp man ska placera dessa fall är inte alltid klar utan beror på omständigheterna.
Vad skulle då kunna vara ett "beslut" kopplat till de "handlingar" i form av e-post som uppenbarligen finns, men som inte lämnas ut som "allmänna handlingar", om man nu skulle gå på linjen att om det finns "beslut", så finns det "ärende"? Är det möjligt att det finns ett "beslut" kopplat till "handlingarna", men att detta beslut inte meddelas den det berör utanför den beslutsfattande kretsen?  Ja, så skulle det kunna vara. Beslutet skulle kunna vara en överenskommelse mellan beslutsfattare att hantera en viss fråga på ett visst sätt, dokumenterad i "handlingar" var existens men icke innehåll är publikt känd, ett beslut fattat av myndighetsutövande personer som berör en utomstående person, men som inte meddelas. Skulle detta vara korrekt myndighetsutövning i lagens mening?  Knappast.

Men som sagt, för att vara ett "ärende" krävs inte att det är ett "beslutsärende". Det kan ju handla om vad som kallas "informationsärende" vid ett styrelsemöte, vilket kan vara av stor betydelse beroende på vilken information som lämnas. Har jag då rätt att få veta innehållet i ett eventuellt "informationsärende"  inom en myndighet, ett informationsärende vars existens men icke innehåll är publikt känd? Ärendet skulle kunna vara "Information om Claes Johnson, VIKTIGT!" inom Myndigheten KTH. Har jag rätt att ta del av denna information (för att kontrollera att den är korrekt), om det är publikt känt att det finns ett sådant "informationsärende" inom Myndigheten. Jag tror lagen skulle svara JA på denna fråga. Vad säger då Juridiska avdelningen på KTH?

PS4 Teoretisk matematik och juridik har många likheter:  Båda kan vara snåriga och obegripliga för utomstående, men dock ha en viss logik där definitioner spelar en viktig roll.