tisdag 30 april 2013

KTH Fattar Myndighetsbeslut att Underlag för Myndighetsbeslut Fattas

Här är en kopia på KTHs myndighetsbeslut att inte låta mig ta del av epost rektor-dekan-prefekt-adm chef med Subject: "Gomorron Sverige, VIKTIGT":


Vid möte med föredragande förvaltningsjurist Maria Palma-Hakem får jag följande förtydligande på vilken laglig grund KTH vägrar att låta mig se myndighets-korrespondens som uppenbarligen handlar om min medverkan i Gomorron Sverige: KTHs förvaltningsjurist påstår alltså helt frankt att det finns inget "ärende", och det finns därför inga "allmänna handlingar" och ej heller någon "part i ärendet".

KTHs myndighetsbeslut är alltså att det inte finns någonting för myndigheten att besluta om och därför beslutar myndigheten att så är fallet, enligt ovanstående myndighetsbeslut.

Det återstår nu att se om Kammarrätten i Stockholm tycker att detta är övertygande motivering.

PS Den vidare frågan om KTH sökt hindra mig att fritt uttrycka min åsikt (dvs brutit mot Yttrandefrihetsgrundlagen) ligger inom Justitiekanslerns anvarsområde. Jag förbereder nu anmälan till JK, som vid utredning torde kunna få läsa vad jag inte får säga och därefter fälla sin dom.

KTH: Katastrofal Matematikutbildning


KTHs rektor Peter Gudmundson beskriver idag i en debattartikel i SvD matematikutbildningen i Sverige som en katastrof:
 • Katastrofal brist på lärare. 
 • Siffrorna visar tydligt hur katastrofalt läget är. 
 • Sverige faller i rankningen. 
 • Tiden håller på att rinna ut.
 • Risken för kunskapsutarmning är direkt farlig.
 • Denna utförslöpa måste vändas.
 • Därför måste vi agera nu.
 • Det finns som sagt inga snabba lösningar.
För denna katastrof har KTH inget ansvar, utan ansvaret läggs på skolan:
 • Kommer KTH och andra universitet och högskolor att i framtiden kunna rekrytera ungdomar med tillräckliga grundkunskaper?
Men nu är det så rektor Peter Gudmundson, att det är professorerna i matematik på KTH som har det yttersta ansvaret för matematikutbildningen i landet. Tyvärr bärs inte detta ansvar.

Och det är värre än så: Det är professorerna på KTH som är orsaken till krisen genom att med näbbar och klor bita sig fast i en traditionell matematikundervisning, som inte förändrats sedan jag själv var teknolog för 50 år sedan, och som därför inte motsvarar samhällets behov av matematik i IT-samhället av idag.

När nu rektor Peter Gudmundson går ut med sitt katastrofbudskap i SvD, så är det monumentalt hyckleri. KTH med rektor i spetsen har konsekvent saboterat mitt och mina medarbetares ansträngningar att modernisera matematikutbildningen vid KTH, och därmed blockerat en nödvändig och högst möjlig modernisering av skolmatematiken.

Vad som behövs är att någon ställer KTH mot väggen och begär besked om KTHs ansvar för matematikundervisningen i landet. Så länge KTH inte har ansvar men ändå kan blockera modernisering, växer bara katastrofen. KTHs rektor har ingen anledning alls att se så glad ut som bilden visar.

måndag 29 april 2013

KTH Refuses to Release E-mails with Subject: Good Morning Sweden

Today I had a meeting with the Legal Department at KTH concerning its decision to not release (not even to me) the KTH-email correspondence between president-dean-chairman with subject "Good Morning Sweden, IMPORTANT" connecting to the abrupt disinvitation of myself to the TV-sofa program "Good Morning Sweden" scheduled to April 15.

The motivation by the Legal Department (directly serving under the President) to not release the correspondence, was based on a technical definition, claiming that the correspondence did not concern a "case" ("allmänt ärende" in Swedish) and since it was not a "case", I could not be considered to be "part in the case" ("part i ärendet"), since there simply was no "case", and as such I was not entitled to access any information (relating to a "non-existing case"), in particular not anything relating to the the sudden interest by chief officials at KTH in "Good Morning Sweden" obviously connecting to my scheduled and announced, but eventuallt cancelled, participation in the TV-sofa.

I will now lodge an appeal to the Administrative Court in Stockholm to release the emails (with address .....xxxx@kth.se) between chief officials with the subject "Good Morning Sweden". Stay tuned to follow the thrilling resolution of this drama about right to free expression...Is it really possible for the Legal Department to win in the first round by a simple technical knock-out defining the "case" as not a "case"?  

söndag 28 april 2013

Academic Rights Watch Starts Investigation of KTH-gate3


Academic Rights Watch now starts an investigation of KTH-gate3. One of my debate articles on Newsmill (in Swedish) connecting to this case with the title "In the new Swedish university there is no place for free-thinking professors",  is already listed under ARTIKLAR on the website of the Watch.

PS Academic Rights Watch has an important mission to fill since, according to my experience, there are few voices in the academy against institutional censorship. It appears to me that the Goodthink approved by The Institution has become such a natural element of academic life in Sweden today that any deviation indeed is viewed as Crimethink, which of course has to be censored according to the Consensus.

lördag 27 april 2013

Watergate vs KTH-gate


Once the existence of the Nixon White House tapes was made public, it was only a matter or time before the content of the tapes including the Watergate tapes was released.

The existence of e-mail communication between chief officials  (president-dean-chairman) of the Royal Institute of Technology KTH concerning my planned appearance on Swedish State Television SVT on April 15 in a discussion on mathematics education in the morning sofa program God Morning Sweden, an appearance which was cancelled a week after it was announced on my blog on April 4, was made public on April 23 as a log of internal email communication with subject "God Morning Sweden, IMPORTANT". KTH has refused to release the content of the communication upon my request. 

As in the Watergate case, it is only a matter of time before not only the existence but also the content of the internal communication will be publically available. The  communication, which thus is now kept secret by KTH, may contain information about contacts between KTH and SVT leading to the silencing of my voice. A court process concerning the refusal to release the communication by chief officials of KTH on the subject "God Morning Sweden, IMPORTANT", has been initiated.

PS1 The mere fact that KTH is prepared to go to court to hide the content of the emails, gives strong evidence that the emails contain damaging information. The only way for KTH to get out of this in an honorable way, would be to release all emails with Subject: "Good Morning Sweden, IMPORTANT" and show that they do not contain any evidence of engagement in "Good Morning Sweden". But since KTH has banned my book Mathematical Simulation Technology and my person in main Swedish media (KTH-gate), a ban also in Swedish State Televison could appear as a logical consequence.

PS2 The Swedish Constitution states: An authority (like a university) is not allowed to forbid or block the expression of a message in Swedish radio or television because of its known or expected content. The Swedish Constitution also requires authority documentation to be accessible to the public.

PS3 Today April 29 I will meet Registrator KTH supported by KTH Registrators Office Chief and KTH Chief Lawyer to learn about KTHs refusal to make public the e-mail correspondence between chief officials on the Subjet: "Good Morning Sweden, IMPORTANT"appearing shortly after my participation in the TV-sofa was abruptly cancelled.  I only asked to meet the Registrator herself but will thus meet a contingent. It appears that my case is considered to be important by KTH. 

fredag 26 april 2013

Video Introduction to Mathematical Simulation Technology 2

Here is short general introduction to the Information Age and Mathematical Simulation Technology:


Hear about Pythagoras-gate, Matrix, Google and Digital Age...This is censored by KTH, at least in my presentation...as evidenced in recent posts in Swedish...suggesting that I was stopped from appearing on the Swedish State Television morning-sofa program by intervention from KTH...as if the irrationality of the square root of two still has to be covered up...

torsdag 25 april 2013

Sekretessbeläggning av KTHs Publika Engagemang i Gomorron Sverige som Harrisburg?


I morgon får jag i tryckt form läsa KTHs myndighetsbeslut att klassificera kommunikationen per e-post mellan rektor, dekan, prefekt och adm chef angående ärendet rubricerat "Gomorron Sverige, VIKTIGT", såsom icke utgörande "allmän handling" och därmed icke lydande under Förvaltningslagens Offentlighetsprincip.

KTH hävdar alltså att e-post kommunikation mellan KTHs ledande makthavare med en rubrik som direkt kopplar till min annonserade men abrupt avbokade medverkan i Gomorron Sverige och som dessutom rubricerats som "VIKTIGT", skall vara undandragen min insyn såsom primär part i ärendet, precis som om det rörde sig om en rent privat kommunikation mellan vilka som helst privata medborgare.

Men rektor-dekan-prefekt-adm chef är de ledande myndighetsutövande funktionerna på KTH, och dessa makthavares e-post är inte vilken privat e-post som helst.

Att dessa makthavare först skulle ange sitt plötsliga engagemang i ärendet "Gomorron Sverige, VIKTIGT" publikt i form av logg för e-post, och sedan publikt sekretessbelägga samma e-post genom att klassificera den som "icke allmän handling", kan ju beskrivas som så utomordentligt korkat eller osannolikt att det icke helt enkelt inte kan ha inträffat, ungefär som Harrisburg.

Eftersom detta inte kan ha inträffat så måste antingen (i) engagemanget aldrig ägt rum och då skulle ingen sekretess behövas, eller (ii) har KTH (tyvärr) de facto engagerat sig, men då måste sekretessbeläggningen vara ett missförstånd eftersom enligt det nyss sagda (ii) inte kan inträffa samtidigt som sekretessbeläggning. Eller är det som med Harrisburg att det som inte kan ha inträffat, ändå har inträffat?

Min överklagan av beslutet bör leda till ett svar.

PS Jag möter många överraskningar vad gäller KTHs förvaltning: På min begäran att se e-post logg från tex 2012 får jag beskedet av Registrator att detta är omöjligt med följande motivering:
 • Enligt KTH:s dokumenthanteringsplan ska loggningsfiler och loggningslistor gallras vid inaktualitet , men bevaras i minst 3 månader. Denna bestämmelse stödjer sig på RA:FS 1997:6 rörande gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse.
Jag kan alltså inte få någon info om allmänna handlingar längre tillbaka än 3 månader, eftersom alla loggningsfiler och loggningslistor är bortgallrade såsom varande handlingar av tillfällig eller ringa betydelse. Kan detta verkligen vara det verkliga förhållandet? Loggar på KTH äldre än 3 mån är raderade eftersom de är av ringa betydelse?  Hur kan man veta i förväg att de är av ringa betydelse? Jag har ställt dessa frågor till Registrator och återkommer med svar när de inkommer.

PS2 Överklagan sker till Kammarrätten. Som i fallet med SVT kan frågan ställas om KTHs censurarm kan nå in i Kammarrätten. Svaret verkar inte vara givet.

KTH Sekretessbelägger Intern Kommunikation om Gomorron Sverige

Så kom då det väntade beskedet från KTH via Registrator KTH avseende min begäran att få ta del av den interna kommunikationen på KTH mellan myndighetsutövande rektor-dekan-prefekt-adm chef avseende min annonserade medverkan i Gomorron Sverige 15/4:
 • KTH har bedömt att e-posten ej utgör allmänna handlingar.
 • Du har rätt att få ett överklarbart skriftligt myndighetsbeslut från KTH. 
 • Kontakta registrator om du önskar att få ett sådant beslut.
KTH driver nu ärendet till Justitiekanslern, i brist på bättre alternativ. Det torde dock vara uppenbart att KTH bryter mot följande bestämmelse enligt KTHs Vägledning för tillämpning av reglerna för offentlighet och sekretess avseende Partsinsyn:
 • För den som är part i ett ärende råder en vidare rätt till insyn än vad som följer av offentlighetsprincipen. Så gott som alla handlingar som tillförts ett ärende ska normalt, utan hinder av sekretess, kunna lämnas ut till den som är part i ett ärende som avser myndighetsutövning mot enskild. Bestämmelser om detta finns i förvaltningslagen (1986:223.) 
Att jag är en part i denna soppa torde inte kunna förnekas, och det följer då att jag skall kunna få läsa vad som skrivs om min person av myndighetsutövande personer på KTH. Det torde in vara några lovsånger precis, eftersom det måste sekretessbeläggas. KTH gör saken bara värre genom att framhärda. Att censurera är en sak, att mörka att censurering skett är ytterligare sten på bördan.

PS1 Antag att TV4 (där jag tidigare uppträtt i samma ärende) vill ha mig med i soffan. Skall då KTH försöka stoppa även detta? Så länge jag står upp finns ju alltid chansen att någon form av media öppnar dörren. Kan KTH verkligen stoppa alla säger alla läckor?

PS2 Jag har vidare uppmärksammat SVT på både e-post loggen avseende Gomorron Sverige och sekretessbeläggningen av bakomliggande brev av KTH. Eftersom SVT är part i detta mål kommer SVT också att bli indraget då ärendet lyfts till Justitiekanslern. Kanske detta scenario gör att SVT tänker om angående avbokningen av mig i soffan. Kanske SVT rent av gör som SVT sagt, nämligen bokar in mig för medverkan snarast. Vi får se....

PS3 Jag har nu begärt ut loggen för samtlig kommunikation om min person mellan rektor och andra myndighetsutövande personer på KTH from 2010 till dags dato. 


Skolmatematik: Något för Alla vs Allt för Några

En av talarna vid den nyligen avslutade konferensen 21st Century Mathematics var Merriala Mayo som tillsammans med Robert Atkinson skrivit den intressanta pamfletten Refueling the US Innovation Economy: Fresh Analysis to Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) Education med det primära budskapet:
 • All for Some rather than Some for All
Detta är i linje med vad jag länge försökt hävda i den svenska debatten om skolmatematiken: Se matematik snarast som ett övningsämne där alla får att minimum som räcker för det dagliga livet medan ett maximum ges åt de elever som vill och kan. Ungefär som gymnastik och idrott.  

onsdag 24 april 2013

Yttrandefrihetsgrundlagen och Gomorron Sverige

I avvaktan på besked om utfallet av prövningen av min begäran att få ta del av epost mellan makthavare på KTH med anledning av min annonserade medverkan i Gomorron Sverige den 15/4, läser jag i Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469):
 • 3 § Det får inte förekomma att något som är avsett att framföras i ett radioprogram eller en teknisk upptagning först måste granskas av en myndighet eller något annat allmänt organ. Inte heller är det tillåtet för myndigheter och andra allmänna organ att utan stöd i denna grundlag, på grund av det kända eller väntade innehållet i ett radioprogram eller en teknisk upptagning, förbjuda eller hindra dess offentliggörande eller spridning bland allmänheten.
Tydligt uttryckt kan man tycka. Åklagare i yttrandefrihetsmål är Justitiekanslern.

PS KTHs Registrator Katarina förklarar den långa handläggningstiden på följande sätt:
 • En begäran ska alltid hanteras skyndsamt. Eftersom det var flera mail tar det lite tid för handläggaren att pröva varje mail för att se om det interna mailet eller delar av mailet kan anses som allmän/allmänna.
Det rör sig om ca 10 mail och handläggningstiden per mail blir minst 1 timme. Det måste handla om väldigt långa mail när det behövs så mycket tid att avgöra om mailet skall sekretessbeläggas eller ej.


Time Is Real


Not Even Wrong reports in Time Reborn that
 • Lee Smolin’s new book, Time Reborn, is out today. For more about the ideas in the book, see video of a talk here, and an interview here.
The talk is summarized as follows:
 • What is time? Is our perception of time passing an illusion which hides a deeper, timeless reality? Or is it real, indeed, the most real aspect of our experience of the world? Einstein said that "the distinction between past, present, and future is only a stubbornly persistent illusion," and many contemporary theorists agree that time emerges from a more fundamental timeless quantum universe. But, in recent cosmological speculation, this timeless picture of nature seems to have reached a dead end, populated by infinite numbers of imagined unobservable universes. 
 • In his talk, Lee Smolin explains why he changed his mind about the nature of time. Like many fellow theorists, he used to believe time is an illusion, but he now embraces the view that time is real and everything else, including the laws of nature, evolves. Drawing from his new book, Time Reborn, Smolin explains how the great unsolved problems in physics and cosmology may be solved by adopting the view of a real time. then he will go beyond physics to explain how our view of time affects how we think of everything from our personal and family lives to how we face major problems such as climate change and economic crisis. In a world in which time is real, the future is open and there is an essential role for human agency and imagination in envisioning and shaping a good future.
This is in the line of my own ideas exposed in The Clock and the Arrow and Many-Minds Relativity.
Time is real, while the reality of the rest can be debated.

tisdag 23 april 2013

Logg e-post: Prefekt Matematik KTH med Subject: Gomorron Sverige

Brev från Registrator KTH efter min begäran att få se loggen för e-posten för intern kommunikation på KTH tillhörande Sandra Di Rocco, prefekt matematik KTH, med sökordet "Gomorron Sverige" för 4 - 17 april:

KTH sänder härmed en logg över e-post för aktuell period. Återkom om du vill ta del av mailen, vi kommer då att göra en prövning.

Sender         : dirocco@math.kth.se
Recipients     : {claesjohnson@gmail.com}
MessageSubject : Re: SVT Gomorron Sverige
Timestamp      : 2013-04-15 11:09:00

Sender         : dirocco@math.kth.se
Recipients     : {claesjohnson@gmail.com}
MessageSubject : Re: SVT Gomorron Sverige
Timestamp      : 2013-04-15 22:35:36

Sender         : dirocco@math.kth.se
Recipients     : {rektor@kth.se}
MessageSubject : Re: SVT Gomorron Sverige
Timestamp      : 2013-04-12 17:00:13

Sender         : dirocco@math.kth.se
Recipients     : {leifkari@kth.se}
MessageSubject : Re: SVT Gomorron Sverige
Timestamp      : 2013-04-12 17:00:13

Sender         : dirocco@math.kth.se
Recipients     : {rektor@kth.se}
MessageSubject : Fwd: SVT Gomorron Sverige
Timestamp      : 2013-04-15 11:10:36

Sender         : dirocco@math.kth.se
Recipients     : {leifkari@kth.se}
MessageSubject : Fwd: SVT Gomorron Sverige
Timestamp      : 2013-04-15 11:37:18

Sender         : dirocco@math.kth.se
Recipients     : {leifkari@kth.se}
MessageSubject : Fwd: SVT Gomorron Sverige
Timestamp      : 2013-04-15 11:39:08

Sender         : dirocco@math.kth.se
Recipients     : {leifkari@kth.se}
MessageSubject : Fwd: SVT Gomorron Sverige
Timestamp      : 2013-04-15 21:53:10

Sender         : dirocco@math.kth.se
Recipients     : {helene@kth.se}
MessageSubject : Fwd: SVT Gomorron Sverige
Timestamp      : 2013-04-15 22:30:22

Sender         : dirocco@math.kth.se
Recipients     : {leifkari@kth.se}
MessageSubject : Fwd: SVT Gomorron Sverige
Timestamp      : 2013-04-15 23:09:35

Sender         : dirocco@math.kth.se
Recipients     : {leifkari@kth.se}
MessageSubject : Fwd: SVT Gomorron Sverige/ VIKTIGT
Timestamp      : 2013-04-12 16:21:32

Sender         : dirocco@math.kth.se
Recipients     : {rektor@kth.se}
MessageSubject : Fwd: SVT Gomorron Sverige/ VIKTIGT
Timestamp      : 2013-04-12 16:21:32

Sender         : dirocco@math.kth.se
Recipients     : {helene@kth.se}
MessageSubject : Fwd: SVT Gomorron Sverige
Timestamp      : 2013-04-12 17:02:57

Sender         : dirocco@math.kth.se
Recipients     : {helene@kth.se}
MessageSubject : Fwd: SVT Gomorron Sverige
Timestamp      : 2013-04-15 11:33:10

Sender         : helene@kth.se
Recipients     : {dirocco@math.kth.se}
MessageSubject : RE: SVT Gomorron Sverige
Timestamp      : 2013-04-12 17:09:33

Sender         : claesjohnson@gmail.com
Recipients     : {dirocco@math.kth.se}
MessageSubject : Re: SVT Gomorron Sverige
Timestamp      : 2013-04-15 11:28:32

Sender         : helene@kth.se
Recipients     : {dirocco@math.kth.se}
MessageSubject : RE: SVT Gomorron Sverige
Timestamp      : 2013-04-15 13:59:20

Sender         : claesjohnson@gmail.com
Recipients     : {dirocco@math.kth.se}
MessageSubject : Re: SVT Gomorron Sverige
Timestamp      : 2013-04-15 22:42:43

Sender         : claesjohnson@gmail.com
Recipients     : {dirocco@math.kth.se}
MessageSubject : SVT Gomorron Sverige
Timestamp      : 2013-04-12 09:51:33

Sender         : claesjohnson@gmail.com
Recipients     : {dirocco@math.kth.se}
MessageSubject : Fwd: SVT Gomorron Sverige
Timestamp      : 2013-04-12 15:52:14

Sender         : leifkari@kth.se
Recipients     : {dirocco@math.kth.se}
MessageSubject : RE: SVT Gomorron Sverige
Timestamp      : 2013-04-14 21:38:19

Sender         : claesjohnson@gmail.com
Recipients     : {dirocco@math.kth.se}
MessageSubject : Re: SVT Gomorron Sverige
Timestamp      : 2013-04-15 21:49:24

Sender         : claesjohnson@gmail.com
Recipients     : {dirocco@math.kth.se}
MessageSubject : Re: SVT Gomorron Sverige
Timestamp      : 2013-04-15 22:51:02

Sender         : helene@kth.se
Recipients     : {dirocco@math.kth.se}
MessageSubject : RE: SVT Gomorron Sverige
Timestamp      : 2013-04-16 08:22:17

Mvh
Katarina

PS Jag har begärt att få ta del av korrespondensen enligt ovanstående logg. I Vägledning för tillämpning av reglerna för offentlighet och sekretess finns följande information under 3.2 Partsinsyn:
 • För den som är part i ett ärende råder en vidare rätt till insyn än vad som följer av offentlighetsprincipen. Så gott som alla handlingar som tillförts ett ärende ska normalt, utan hinder av sekretess, kunna lämnas ut till den som är part i ett ärende som avser myndighetsutövning mot enskild. Bestämmelser om detta finns i förvaltningslagen (1986:223.) 
Att jag är en part i denna soppa torde inte kunna förnekas, och det följer då att jag skall kunna få läsa vad som skrivs om min person av myndighetsutövande personer på KTH. Det torde in vara några lovsånger precis.

Roll-lista:

Sandra Di Rocco: prefekt för Institutionen för Matematik KTH
Leif Kari: dekanus för Skolan för Teknikvetenskap i vilken Matematik ingår
Helene Rune: adminstrativ chef på Skolan för Teknikvetenskap
Peter Gudmundson: rektor på KTH
Claes Johnson: prof em i tillämpad matematik KTHVarför Svensk Skola är i Kris

Enligt en kör av röster befinner sig svensk skola i kris orsakad av kommunalisering, friskolor, fritt skolval, låga lärarlöner, låga intagningsbetyg till lärarutbildning och reform(flum)pedagogik av olika slag. Enligt denna analys skulle den fina skola vi antas ha haft tidigare, kunna återupprättas genom åtgärder riktade mot de angivna orsakerna: statlig skola,  inga friskolor, inget fritt skolval, höjda löner, höga intagningsbetyg till lärarutbildning och återgång till traditionell katederpedagogik. "Reset" helt enkelt till en svunnen gyllene tid, som kanske aldrig fanns, men i alla fall...

Detta beskivs i den nya boken Barnexperimentet. Svensk Skola i Fritt Fall av Per Kornhall, före detta undervisningsråd vid Skolverket, som enligt SvD ger
 • en mycket dyster beskrivning av effekterna av de senaste tjugo årens reformer på skolområdet. Nedläggningen av Skolöverstyrelsen, uppdelningen av ansvaret för skolan på två olika myndigheter, kommunaliseringen, avskaffandet av den statliga läromedelskontrollen samt friskolereformen heter några av de allvarligaste förändringarna.
Så talar naturligtvis ett före detta undervisningsråd, men är Kornhalls problemformulering riktig? Beror krisen i skolan på "misslyckade reformer"? Skulle skolans kris inte infunnit sig utan alla dessa "misslyckade reformer"?

Svårt att säga eftersom klockan inte kan skruvas tillbaka. Svårt att säga eftersom tillståndet i skolan före alla dessa "misslyckade reformer" inte låter sig beskrivas och det kan vara frestande att idealisera för den som tror sig se ljuset genom att blicka bakåt.

Men kanske orsaken till krisen ligger djupare än organistoriska förändringar som kommunalisering och friskolor? Kanske det beror på att skolan inte har funnit sin rätta form i det nya it-samhälle som vi nu lever i?

Den traditionella skolans formella (mandarin)kunskap (som latin och Euklidisk geometri) ger inte längre inträdesbiljett till samhällets priviligierade positioner (som tex undervisningsråd på Skolverket), som den gjorde under den gamla gymnasieskolans tid. Kanske denna formella kunskap bara är meningsfull när den innehas av ett relativt fåtal, och tappar sin mening om den skall delas av många?  Kanske är det skillnad i kunskap som ger värde i arbetslivet, snarare än likhet?

Är det istället en mer reell "praktisk" differentierad kunskap som behövs för att klara liv och arbete i it-samhället? Beror krisen på att skolan inte är anpassad till det samhälle som nu omger skolan?  I så fall hjälper det föga att titta tillbaka med latin och Eulidisk geometri (nu för alla) som ledstjärna. 

måndag 22 april 2013

Svensk Klimatpolitik och KVA: Revision På Gång?

Regeringskansliet skickar i dag det entusiastiska meddelandet till Sveriges medborgare att
 • Sverige är sedan länge bland de mest ambitiösa och progressiva länderna i Europa när det gäller klimat- och energifrågor. Förra året minskade de svenska utsläppen av växthusgaser med 5 procent, jämfört med 2011, och utbyggnaden av den förnybara energin går snabbare hos oss än i många andra europeiska länder.
Sveriges klimatpolitik baseras ytterst på KVAs uttalande Den Vetenskapliga Grunden för Klimatförändringar, som ger stöd åt den koldioxidalarmism in linje med IPCC som präglar svensk politik. 

Lennart Bengtsson, som är huvudförfattare till uttalandet, har på senare tid i olika media tagit avstånd från koldioxidalarmismen och det vore logiskt att KVAs uttalande reviderades i enlighet ned LBs nya ståndpunkt, vilket skulle medföra revision av svensk klimatpolitik. 

Jag har flera gånger begärt besked från KVA om uttalandet skall revideras, men inte fått något svar. Jag upprepar idag min fråga:

Staffan Normark KVA

Hej Staffan:

Jag har inte fått något svar på min upprepade fråga om KVA avser revidera sitt uttalande om den vetenskapliga grunden för klimatförändringar pga den ändrade uppfattning i sakfrågan, som uttalandets huvudförfattare Lennart Bengtsson uttryckt i media på senare tid, från stöd till IPCCs koldioxidalarmism till skepticism.

Eftersom svensk klimatpolitik ytterst vilar på KVAs uttalande är min fråga av synnerlig vikt och jag tycker att den borde besvaras av KVA. Åtminstone önskar jag få veta att frågan nått fram och skälet till att den inte kan besvaras.

Vänligen, Claes


PS Om man betraktar Sverige (och Tyskland) utifrån kan det se ut som så här i Washington Post:

 • FOR YEARS, European leaders have flaunted their unwavering commitment to fighting climate change — and chastised the United States for lagging behind. But last week brought yet more confirmation that the continent has become a green-energy basket case. Instead of a model for the world to emulate, Europe has become a model of what not to do.


söndag 21 april 2013

Video Introduction to Mathematical Simulation Technology 1

Here is the first in a series of videos introducing basic concepts, methods, tools and visions of Mathematical Simulation Technology MST in a short presentation of constructive calculus:

Summary: Constructive calculus is classical calculus restricted by the limits of finite precision computation and expanded by the new capacities of automated computation offered by the computer.

In constructive calculus, the elementary functions are computed solving differential equations by time stepping, which decodes the reality behind symbols like sin(1) and exp(2) and shows how these symbols are to be used. In constructive calculus the student actively constructs models of the world from scratch in the form of computer programs (like a composer writes a partiture), which is given life by a computer running the program (like an orchestra performing the composed music). 

Constructive calculus is today booming with the computer, while classical calculus was perfected in the 19th century.

Skall Gomorron Sverige Leda Utvecklingen av Matematikundervisningen i Landet?

NCM Nationellt Centrum för Matematikutbildning har som uppgift att
 • stödja utvecklingen av matematikutbildning i förskolan, i det obligatoriska och frivilliga skolväsendet och inrättades genom regeringsbeslut i januari 1999.
När jag skickar en förfrågan till Ola Helenius på NCM om att lägga upp en länk på NCMs hemsida till min 4 minuters video Matematik-IT, som direkt anknyter till det pågående Matematiklyftet med NCM som ledande partner, fick jag följande svar av Ola:
 • Vi beslutade att inte lägga upp länken till IT-videon. I princip består vår aktuellttsida av mediabevakning. Det händer att vissa bloggar också uppmärksammas, men i det här fallet så är det inte riktigt klart vad själva nyhetsvärdet är. TV-inslaget hade varit en annan sak. 
Jag läser att NCM inte vill/kan lägga upp en länk till en kort video med direkt anknytning till Matematiklyftet skrivet av Sveriges mest citerade matematiker, därför att SVT inte tagit upp ämnet i Gomorron Sverige. 

Men är det verkligen Gomorron Sverige som skall leda utvecklingen av matematikundervisningen i landet? Vilken roll har då NCM?

PS Motivering av Ola Helenius:
 • Grejjen är att aktuelltsidan inte är något debattforum i sig. Vi återger däremot debatter som förs i andra forum. Och du har fel om du tror att det är något som har med vare sig sakfrågan eller med just dig att göra. Artikeln om flygteori i NOrmat är ju ett exempel. Ett annat ämne och kanske inte i sig ett debattinlägg, men ändå.
 • Vi har ibland försökt skapa någon slags debattsida/forum på NCMs webb, men det har aldrig blivit tillräckligt stor kritisk massa, trots att NCMs webb annars är välbesökt. 
 • Så jag tror att det bästa om man vill föra fram någon åsikt och vill använda sig av våra kanaler är att skriva en nämnarenartikel. Det är du naturligtvis välkommen att göra. Även där sker naturligtvis kvalitetsgranskning innan publicering.
Min kommentar: Jag föreslog inte att min lilla video skulle betraktas som en "nyhet" utan bara att den kunde ses som ett bidrag till en debatt som är avsomnad eller undertryckt. Men icke ....trots att Vi har ibland försökt skapa någon slags debattsida/forum på NCMs webb, men det har aldrig blivit tillräckligt stor kritisk massa. NCM undertrycker en debatt som NCM påstår sig vilja skapa. Det är kontradiktoriskt och kontraditorisk matematik är en katastrof. Men som sagt, jag har inte begärt nyhetsstämpel, bara att ge bidrag till viktig diskussion. Varför får inte denna föras?

Ytterligare Motivering av Ola:  
 • Diskussionen får gärna föras. Men på NCMs webbplats finns ingen avdelning för diskussioner av det slaget. Vi har som sagt gjort försök med diskussion forum utan särskilt stort engagemang tidigare och därför har vi inte arbetat vidare med det. Det skulle bli konstigt om just ditt inlägg skulle ges speciellt utrymme. Och som sagt, du är välkommen att skriva en artikel om det hela. 

Mitt Svar till Ola:  Jag har gjort en video som inlägg i en debatt som borde föras. Jag har skrivit många debattartiklar tidigare och jag vet dess begränsade värde. Jag har alltså gjort ett nytt försök att väcka diskussion med en liten video på 4 min. NCM vägrar att lägga upp en länk till det jag de facto har att tillföra och vill istället ha något annat. Du motiverar NCMs beslut med att det skulle se konstigt ut att lägga upp en länk till min lilla video eftersom det inte skulle finnas någon annan som skulle ha något att säga. Skojar Du? Vad gör då alla dessa personer med koppling till NCM som betalas av staten men som inget har att säga? Är det verkligen Dina egna tankar Du framför till mig? Om så är fallet, så skakar det min tro att det finns åtminstone en person med ansvar för matematikutbildning som tänker konstruktivt.

Mer från Ola: 
 • Det är inte det jag säger. Det jag menar med ett forum är en plats där utomstående själva kan posta vad de vill. Något sådant har vi inte för tillfället. Och för kolumnen "aktuellt" görs en slags nyhetsvärdering. Enkelt uttryckt är din video helt enkelt inte tillräckligt intressant för att "stå ensam" som en aktuellttpost. Det handlar inte om innehållet i budskapet. Jag tror att du vet att jag tycker att många av dina idéer är intressanta och att jag aldrig varit rädd för att stå upp för det. Nyhetsvärderingen för NCMs aktuellt görs av flera personer, men jag har inga problem att stå upp för beslutet. 
 • Din video kommer inte att bli inaktuell och kan säkert komma att passa in något lämpligt sammanhang så småningom. Skall du gå på veckans konferens, förresten (Curriculum redesign)? (Själv kan jag inte gå för att det krockar med annat.) Att diskutera ditt förslag i relation till en sådan större händelse skulle t ex inte vara någon dum idé.
Mitt svar: Det som är viktigt är få till stånd en diskussion. Ditt argument att eftersom det inte finns någon diskussion, så kan NCM heller inte starta en sådan (tex med en liten video), det håller inte. Istället för hitta på en massa skäl för att NCM inte kan göra något, sök istället efter konkreta möjligheter att göra något konstruktivt åt saken. Det kallas för konstruktiv matematik, och jag begriper inte varför Du inte lägger Din energi på detta istället för tvärtom. Gör nåt. Matematiklyftet är ett skämt och rent slöseri med folkets pengar. Eller har Du en annan uppfattning?

lördag 20 april 2013

The Simple Job of the Swedish State Bank

The Swedish State Bank supposedly controlling inflation by repo rate (with the sign indicating that the repo rate is now approaching 0%)

In the previous post I questioned the stated mission of the Swedish State Bank (Riksbanken) led by Stefan Ingves, to control the rate of inflation through the repo rate, as being unphysical in the sense that the cause-effect is rather the opposite: The State Bank passively sets the repo rate after the inflation, rather than actively controlling the inflation by the repo rate.

So what is then the truth? Well, in equilibrium it is hard to say which is the cause and which is the effect, which is the hen and the egg or the dog and the tail, but in a dynamic situation this comes out through the relation between changes in inflation I and repo rate R. Let us study this relation in the simplest case of a linear relation between I and R of the form
 • R = S x I + R0       (here I is the cause and R the effect)
 • I = 1/S x R + I0     (here R is the cause and I the effect)
where S is a positive sensitivity coefficient, R0 is the repo rate at zero inflation and I0= - R0/S. 

If S > 1, then we can view I as the control, with perturbations in R requiring a smaller correction from I.

Conversely, if S < 1, then we can view R as the control, with perturbations in I requiring a smaller correction from R.

The steering wheel of a car or rudder of a boat functions as control mechanism, because small changes of the control suffice to counteract perturbations in the direction of travel; if heavy turning back and forth of the steering wheel was needed, controlled driving would be impossible. 

What is then the value of S? Is S < 1 or S > 1, or S = 1?  Let us look at historical data for repo rate and inflation:


We see that after the economical crisis in the early 1990s the inflation has varied between 0% and 2% with a present value of 0%. The repo rate on the other hand has varied between 0.25% and 4.75% with a present value of 1%. These numbers indicate that S ~ 0.5, suggesting that effectively it is the inflation rate which controls the repo rate, that is, Stefan Ingves is the egg or the tail!

When periodically deciding the repo rate at the board meeting of the Swedish State Bank, the boss Stefan Ingves thus asks about the inflation rate and then determines the repo rate to follow the inflation rate. It seems to me that Stefan Ingves has a pretty simple job to do: Just set the repo rate after the inflation rate. I could do that myself at half the salary of Stefan Ingves.

PS At present the inflation is 0% and the repo rate 1%, while the targeted desired inflation is 2%. Is it then possible to increase the inflation from 0% to 2% by lowering the repo rate? No, it does not seem to help much to lower the repo rate below 1%, and thus it appears that the control is lost. Likewise, suppose the inflation is 4% and the repo rate is say 5%. Is it then possible to lower the inflation to 2% by increasing the repo rate to say 7%? Maybe, but a repo rate of 7% and inflation of 2% would probably have severe negative side effects. It thus appears that the inflation can only be controled by the repo rate if the inflation rate is the targeted 2%  and then control would not be needed.

fredag 19 april 2013

Can Swedish State Bank Really Control Inflation through Repo Rate?

The wise boss of the Swedish State Bank Stefan Ingves believing he is controling inflation by repo rate.

The stated mission of the Swedish State Bank (Riksbanken) is to control the rate of inflation through the repo rate (the lending rate is the rate of interest banks pay when they borrow overnight funds from the Riksbank and is normally 0.75 percentage points higher than the repo rate). The present repo rate is 1% while the inflation is 0%.

The basic idea is that (somehow) the inflation is controlled by the repo rate, that is that the State Bank controls the inflation by turning the repo rate up or down according to the wise decision of the Board of the Bank: If the inflation is too high the repo rate will be increased to bring the inflation down, and if the inflation is too low the repo rate will be decreased to increase the inflation. The repo rate is the cause and the inflation rate is the effect.

But is the description correct? Or is it the other way around: Is the inflation the cause and the repo rate the effect? Of course this is not the view of an activistic State Bank working under the illusion that it controls the economy, but what is the true cause-effect connection between inflation and interest rate?

The idea that the repo rate controls the inflation, is contradictory in the sense that if the inflation is high, increasing the interest rate will increase the cost of money and thus add to inflation. And if the inflation is low, decreasing the interest rate, will decrease the cost of money and thus subtract from inflation.

On the other hand, if you believe that inflation controls interest rate, then increased inflation will demand higher interest rates and vice versa. Inflation and interest rate will thus increase or decrease together, with the inflation being the cause and the interest rate the effect.

In this understanding the State Bank has only a passive role to play by letting the repo rate (controlled by the State Bank) follow the inflation (outside the control of the State Bank).

PS There is a similar tail-wagging-the-dog mix-up of cause-effect in global climate with CO2 alarmists claiming that the trace gas CO2 controls global temperature, while the true physics is that temperature controls CO2, as evidenced in ice cores showing that temperature change precedes CO2 change by about 1000 years.

torsdag 18 april 2013

Få Första Hands Sökande till Simuleringsteknik KTH: 19 st till 40 platser

Även i år är det få första hands sökande till kandidatprogrammet i Simuleringsteknik KTH: 19 st mot 18 st förra året, till 40 platser.

Vad som skulle kunnat bli en spetsutbildning med många sökande till ett modernt program med ny form och nytt innehåll, har nu förvanskats av Skolan för Teknikvetenskap till få sökande till ett traditionellt program byggt på gamla kurser.

Skall verkligen KTH spendera dyra skattekronor på en gammal utbildning som ingen vill ha? Finns det ingen på KTH,  eller på Utbildningsdepartementet eller hos Svenskt Näringsliv eller Skattebetalarnas Förening, som förstår att detta är galet?

21st Century Mathematics Without the University?

Next week April 22-24 the conference 21st Century Mathematics: What should students learn in the 21st century? takes place in Stockholm, Norra Latin - Stockholm City Conference Center.

The conference is part of a series of global conferences organized by the Center for Curriculum Redesign in close cooperation with the commercial software Mathematica and Computer-Based Math.

The conference is co-organized by The Confederation of Swedish Enterprise (Svenskt Näringsliv).

A remarkable fact is that none of the speakers comes from Swedish university mathematics. Yet the conference is supposed to end with “The Stockholm Declaration: Mathematics for the 21st century” (All participants, led by CCR).

 It thus appears that 21st Century Mathematics will be formed by commercial actors outside the university. If this is true, (Swedish) university mathematics has a serious problem to deal with.

 Notice that 21st Century Mathematics directly connects to my announced appearance on Swedish Public Television SVT which was abruptly cancelled by intervention from university mathematics, as recorded in recent blog posts.

 University mathematics in the 21st Century is in a state of serious crisis, unable to reform to the computer of the 21st century, and unable to make the traditional eduction without the computer to work.

Curriculum redesign in mathematics education will not be initiated by the university math department, where tradition reigns, but from outside intervention and the role of the math department after redesign is unclear.

The only participation in the conference from mathematics at the Royal Institute of Technology (KTH) in Stockholm, appears to a telephone intervention by a "professor of mathematics at KTH" concerning a scheduled presentation by a Swedish school mathematician, as the only talk from Sweden, as evidenced here.

onsdag 17 april 2013

SVT Förnekar Inte (ev Otillbörlig) Påverkan från KTH??

På min raka fråga till Ewa Lundin, chef för Gomorron Sverige, om KTH varit i kontakt med SVT med anledning av min annonserade medverkan den 15/4, ger Ewa till slut, efter det att jag fruktlöst sökt få svar under 2 dagar, INGET SVAR alls, som framgår av föregående post.

Efter alla dessa turer blir slutresultatet således att Ewa inte förnekar (dubbel negation) att kontakt förekommit, och enligt den matematiska logikens lagar följer då att kontakt förekommit.

Kan detta ses som otillbörlig påverkan av ett SVT med oberoende som främsta ledstjärna?

Vad skall man säga om något sådant? Vad säger sakkunskapen? Vad säger lagrummet?

Post Scriptum:

Brev från Ewa 10.49:

Hej igen
Om din fråga varit rak och enkel skulle du fått ett enkelt svar.
Du antyder att du blivit avbokat därför att du är kontroversiell? Varför skulle vi då bokat
in dig? Och varför skulle vi inte ta upp kontroversiella frågor? Vad är det du undrar? Att vi av politiska skäl skulle avboka dig?
Vi fick avboka dig av utrymmesskäl i programmet.
Så enkelt är det.
vänligen Ewa


Brev från mig till Ewa 11.17

Ewa: Min fråga är rak och kan inte missförstås och Du svarar inte. Jag antyder vare sig det ena eller det andra: Jag frågar bara om KTH kontaktat SVT och Du förnekar inte detta. Så enkelt är det.

Claes

Brev från Ewa 12.34:

Ok svaret är att KTH inte kontaktat mig men om dom kontaktat någon annan på SVT kan jag inte svara på.
Vänligen Ewa


Min kommentar: Så kommer då till slut, efter många om och men, det som måste komma, nämligen något slags svar på min enkla fråga, som Ewa kunde ha svarat på direkt för 3 dagar sedan, men inte gjorde. Är det nu sant som Ewa säger, efter många långa om och men, att KTH inte kontaktat henne, men möjligen någon annan på SVT? Tjaa? Kanske vi får veta svaret så småningom. Kanske det inträffade trots allt kan bidraga till att skolmatematiken tas upp till diskussion av SVT. Tänker Du ta upp frågan i Gomorron Sverige, Ewa?

Summary av KTH-gate3: Så har KTH ännu en gång lyckats att stoppa en mycket viktig diskussion om modernisering av matematikutbildningen i datorns tidevarv, en diskussion om Matematik-IT. Men matematikämnet är i kris och matematikinstitutioner är nu på väg ut i öknen när kommersiella aktörer utanför universiteten tar över initiativet för 21st Century Mathematics, vilket beskrivs i nästa bloggpost. Läs och begrunda, bästa KTH-matematiker!

Till slut: Jag har ännu inte lämnat in och kan när som helst dyka upp i media. Kanske är det SR som hör av sig nästa gång för att ha med mig i Skolministeriet (där min meningsfrände Sverker Lundin medverkade nyligen), eller kanske i en brett upplagd artikeserie i nya SvD, eller på TV4. Att utöva censur är svårt och kostsamt och dessutom föga hedervärt i vårt demokratiska samhälle. So, stay tuned for the next pop-up about Mathematics-IT.

PS1 Sedan är det inte lätt att hålla censur-ingrepp hemliga, om de har förekommit. Det räcker med en säger en whistle-blower för att sänka skutan, vilket Climate-Gate så väl illustrerar. 

PS2 Jag har skickat en begäran till Registrator KTH om att få tillgång till korrespondensen mellan KTH och SVT under tiden 4 - 17 april.

PS3 I KTHs Föreskrift för epost finns följande gummiparagraf:
 • Inom KTH utväxlas internt en stor mängd uppgifter och handlingar mellan anställda via e-post. Huvudregeln är att sådana uppgifter inte är allmänna handlingar – antingen på grund av att de ännu inte har hunnit bli ”upprättade” eller för att de består av utkast, koncept eller annat internt arbetsmaterial som inte kan hänföras till allmänna handlingar.
Vad jag förstår utgör denna "föreskrift" det möjligt för KTH att undgå offentlighetsprincipen vad gäller intern kommunikation enligt eget gottfinnade, genom att klassificera vilket internt email som helst, såsom ännu icke "upprättat". Det kvarstår då till offentlighetsprincipen vad gäller intern kommunikation bara de dokument som KTH ändå lagt upp på nätet, som tex protokoll för Fakuktetsnämndens sammanträden. Men här är en viktig punkt som delvis återupprättar den princip som kringgåtts:
 • Den information om meddelanden som finns i loggar/förteckningar utgör alltid allmän handling. 
PS4 Jag har begärt att se loggen för den interna kommunikationen inom avdelningen för Matematik KTH 4 - 17 april med början 4 - 5 april.

Fortsatt Korrespondens med SVT om Gomorron Sverige 15/4


Svar från Ewa Lundin, chef för Gomorron Sverige, kl 20.03:

Hej Claes
Tack för ditt mail och förlåt att jag varit svår att nå.
Av privata skäl, jag har en gammal mamma som behövt min hjälp
till och från sjukhus samt en heldags kurs utan internet, har det varit
svårt för mig att svara.
Jag förstår att det har varit irriterande men jag måste ibland prioritera
annat än att svara på mail.
Vad exakt är det du vill?
Hälsningar Ewa Lundin

Brev från mig till Ewa 21.20:

Tack för svar. Jag upprepar min fråga ännu en gång:

Har Du som ansvarig för Gomorron Sverige haft kontakt med KTH med anledning av min planerade medverkan den 15/4, som jag annonserat på min blogg?

Det är min raka enkla fråga som jag förväntar mig ett klart svar på.

När jag kontaktades av SVT för medverkan av Anna Hansson gjorde jag mycket klart att frågan om den reform av matematikundervisningen i IT-samhället som jag länge arbetat och argumenterat för, är en mycket het potatis. Med denna information från mig, redovisad på min blogg, så måste Anna ha diskuterat frågan med Dig och Du givit klartecken att ta upp detta heta ämne och bjuda in en kontroversiell person. Sedan kommer en plötslig reträtt och mycket sen avbokning, som bara kan förklaras av att något anmärkningsvärt inträffat, och jag talar då inte om att SVT plötsligt upptäckt att 15/4 är sista dag för antagning till högskolan vilket uppmärksammades med ett lamt inslag på 3 min och vilket angivits som skäl till den plötsliga avbokningen. Förstår Du hur det hela ser ut från min sida? Har jag fel?

Jag propsar inte på att sitta i tv-soffan. Jag vet att det kostar att säga sanningar som är obekväma. SVT viktigaste funktion är att ge röst åt de som är etablissemangets kritiker, men så har inte skett i detta fall. Förstår Du mitt perspektiv?

Frågan om skolmatematiken är mycket angelägen och aktuell i samband med att det kostsamma men meningslösa Matematiklyftet har inletts, och Gomorron Sverige har här ett givet ämne för en bred diskussion med olika inblandade. Hoppas Du ser det, och vill ta upp ämnet. Jag delar gärna med mig av mina erfarenheter om SVT så skulle önska, i eller bakom soffan.

Men just nu är frågan om KTH har kontaktat SVT med anledning av min planerade medverkan den 15/4? Är det så eller inte?

Vänligen, Claes


Svar från Ewa kl 9.50:

Jag har som ansvarig utgivare fått information om att vi bokade av dig som gäst i måndags.
Såvitt jag vet har du varit i kontakt med två av mina medarbetare flera gånger och fått besked om
bakgrunden till vårt beslut.
I vår verksamhet måste vi ständigt ompröva det vi gör, särskilt då nyhetsläget förändras.
Det innebär att gäster kan bokas av med kort varsel.
Självklart kan det finnas olika uppfattningar både inom och utanför redaktionen om vi fattar rätt beslut.
Men det är vår uppgift att fatta beslut om programinnehållet.
Jag beklagar om det medförde olägenhet för dig.

vänligen Ewa Lundin

Brev från mig till Ewa 9.58:

Hej Ewa:
Jag konstaterar att Du inte svarar på min raka enkla fråga.
Det finns bara en slutsats att dra av detta faktum, eller hur?
Greetings, Claes


måndag 15 april 2013

Korrespondens med SVT Gomorron Sverige 15/4

Brev till Lotta Skoglund, planeringsredaktör för Gomorron Sverige, kl 10.00:

Hej Lotta

När jag läser programtablån för Gomorron Sverige 15/4 ser jag ett inslag på 6 min (som blev 3 min i realiteten) om sista dagen för ansökan till högskolan. När Du ställde in medverkan av mig och Mathleaks, så angav Du som skäl att denna sista dag skulle kräva så mycket tid att vårt inslag inte skulle få plats. Jag får inte detta att gå ihop, då inslaget om sista dag för ansökan bara är 6 (3) minuter långt. Kan Du förklara detta för mig? Min fråga är åter om KTH kontaktat SVT med anledning av min annonserade medverkan?

Vänligen, ClaesBrev från Lotta kl 16.07:

En gång till, KTH har inte hört av sig och vi skulle inte bry oss om det i vilket fall.

Förutom antal minuter så ville vi inte ha två inslag om utbildning samma dag. Men vi jobbar på att få in dig framöver.

Lotta

Brev från Lotta kl 16.11:

Vi har inte fått något samtal från KTH och vi skulle inte bry oss om det om det kom. Vi gör självständiga bedömningar och mixen i programmet spelar stor roll. Två inslag om utbildning samma morgon ville vi inte ha. Du kan vara övertygad om att vi hör av oss när vi ser en öppning.

Lotta

Brev från mig till Lotta kl 17.08:

Hej Lotta

Jag har skrivit och frågat Ewa Lundin, chef för Gomorron Sverige, om KTH kontaktat SVT med anledning av min planerade medverkan, men inte fått något svar på min fråga. Kanske Du kan fråga Ewa om så skett eller ej och sedan meddela mig svaret?


Vänligen, Claes

Brev från Ewa Lundin, chef för Gomorron Sverige, kl 17.30:

Hej
satt i olika möten hela dan och hade ingen riktig koll.
försöker svara i morgon. hoppas ok
ewa


Brev till Ewa kl 17.37:

Konstigt svar. Du måste väl veta om Du som chef har kontaktats av KTH? Men jag inväntar besked imorgon.
Claes

Inget svar från Ewa 16/4 trots flera påminnelser: Kan det verkligen vara så att chefen för Gomorron Sverige inte har någon riktig koll? Kan det verkligen vara så att Ewa vägrar svara på min enkla fråga? Och om Ewa vägrar svara, vad betyder det?

Inget svar från Ewa kl 18.00 17/4 trots ytterligare påstötningar: Ewa svarar inte i telefon eller på email. Har Ewa gått under jord? Är det "public service" när chefen för Gomorron Sverige gömmer sig? Varför tog inte Ewa kontakt med mig för själv bilda sig en uppfattning? Ingår det inte SVTs uppdrag att stå emot påtryckningar från olika makthavare i vårt lilla land? Eller vad säger Du Ewa?

Fortsättning följer i post 17/4.