tisdag 11 februari 2014

Frågor till Högsta Förvaltningsdomstolen

Jag har idag skickat följande brev med frågor till Högsta Förvaltningsdomstolen HFD:

Till Högsta Förvaltningsdomstolen HFD

HFD har i dom 5339-13 och 5340-13 skapat ett nytt prejudikat vad gäller Offentlighetsprincipen i ett fall med olika domar i Kammarrätten i Stockholm och Göteborg, där HFD ger stöd åt Stockholm och går emot Göteborg.

HFD motiverar sin dom med följande huvudsakliga argumentation:
  1. För att en handling ska anses vara färdigställd enligt 2 kap. 7 § första stycket TF krävs inte något särskilt formellt förfarande (prop. 1975/76:160 s. 143).
  2. Däremot krävs, till skillnad från det som gäller för det slag av handlingar som regleras i paragrafens andra stycke första punkten, att någon åtgärd vidtas som visar att handlingen är färdigställd. 
  3. Såvitt framgår har inte heller i övrigt någon sådan åtgärd vidtagits.
Jag ställer nu följande frågor till HFD angående denna argumentation:
  • Vilken lagtext i TF utgör grunden för 2?
  • Om 2 är tolkning av gällande lagtext, vilken är denna lagtext? 
  • Om 2 inte är tolkning av gällande lagtext, är då 2 att betrakta som ny lagtext? 
  • Vad är innebörden av "någon åtgärd vidtas"? Kan det vara vad som helst? Om inte, vilka åtgärder avses? Är det öppet för fri tolkning av Kammarrätt?
  • Vilken lagtext ligger till grund för uttrycket "Däremot"? Hur kan det som kommer före (huvudfallet i första stycket ) stå i motsats till det som kommer senare (alternativfallet i andra stycket)? 
  • Vilken undersökning ligger till grund för 3? Vad menas med "Såvitt framgår"? 
  • Är Kammarrätten i Göteborg nu bunden att döma enligt HFDs nya prejudikat, dvs ändra hållning i nästa fall av samma karaktär?
Jag önskar få tydliga svar på dessa frågor.

Hälsningar, Claes Johnson

Svaren kommer att meddelas när de inkommit. Här är HFDs svar.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar