fredag 14 februari 2014

Högsta Förvaltningsdomstolen "Kan Inte" Ange Laglig Grund för Dom

Högsta Förvaltningsdomstolen HFD svarar på min fråga om den lagliga grunden för HFDs dom 5339-13 och 5340-13, att HFD inte svarar på den frågan:
  • Någon ytterligare motivering vid sidan av sina avgöranden kan HFD inte lämna. 
En vanlig domstol måste kunna motivera sin dom genom hänvisning till lagtext. HFD säger nu att HFD är befriad från denna begränsning. Intressant får man väl säga. Eller konstigt? Kan det verkligen vara så att högsta instans i en rättsstat inte behöver ha laglig grund för sina domar? Är det då en rättsstat? Det är ju Riksdagen som skriver lag och domstolar, även högsta instans, som dömer men då enligt lagen. 

Förvisso kan högsta instans tolka lagen, men en tolkning måste ha en lagtext att utgå från och kan inte bara vara fritt uppfunnen utan någon laglig grund. 

Att HFD nu vägrar att ange laglig grund för sina domar, om den finns, kan bara ses som myndighetstrakasseri av medborgare. Varför skulle HFD ägna sig åt sådant? 

Jag frågar bara efter paragraf och HFD skulle kunna säga mig vilken den är, om det finns. Om den inte finns, så är det ännu konstigare.

Vidare upplyser HFD mig om att:
  • KTH har varken i Kammarrätten i Stockholm eller HFD yttrat sig i målen.    
Mot detta kan ställas vad HFD skriver i sina domar:
  • Såvitt framgår har inte heller i övrigt någon sådan åtgärd vidtagits.
HFD har alltså inte ställt frågan till KTH om "någon sådan åtgärd vidtagits" eller i varje fall inte fått något svar eftersom KTH "inte yttrat sig". 

Så här kan det alltså gå till i det svenska rättssamhället av idag: Högsta instans behöver inte motivera den lagliga grunden för sina domar, ej heller behöver HFD undersöka fakta i sina mål. Det är klart att detta väsentligen underlättar för de 16 justitieråd vid HFD som dagligen kämpar med att på svenska folkets uppdrag fylla HFDs "huvudsakliga uppgift att skapa prejudikat".

PS (Febr 17) Jag har upprepat min begäran enligt nedan:

Högsta Förvaltningsdomstolen HFD

HFD skriver i AdmD 2014:87 att HFD inte vill besvara min fråga angående vilken lagtext som ligger till grund för HFDs argumentering i dom 5339-13 och 5340-13. Jag kan inte se att HFD kan ha något skäl att neka varje form av upplysning i denna fråga. Tvärtom måste det vara en domstols skyldighet i en rättsstat, även en högsta instans, att ange på vilken laglig grund en dom har fällts. Detta eftersom domstol, även högsta instans, måste döma enligt lag skriven av Riksdagen. 

Jag ställer alltså min fråga på nytt: Vilken lagtext ligger till grund för HFDs huvudargument:

Däremot krävs, till skillnad från det som gäller för det slag av handlingar som regleras i paragrafens 
andra stycke första punkten, att någon åtgärd vidtas som visar att handlingen är färdigställd. 

Om det finns någon sådan lagtext, så måste HFD kunna säga vilken den är. Att vägra så göra kan inte vara förenligt med en rättsstats principer.


Jag har också gjort följande förtydligande:


HFD skriver som svar på min begäran enligt kopia bifogad nedan: 
  • Någon ytterligare motivering vid sidan av sina avgöranden kan HFD inte lämna. 
Vad jag begär är dock inte "ytterligare motivering", utan besked om vilken lagtext som ligger till grund för den motivering av sitt avgörande som HFD de facto angivit i sina domar. 

I en rättsstat måste domstol, även högsta instans, kunna ange vilken lagtext som ligger till grund för avgiven dom. Min fråga kommer att ställas av alla som läser HFDs prejudikat, inklusive Kammarrätter som nu skall döma efter detta.

Jag kan inte se att det finns något giltigt skäl för HFD att inte tillmötesgå min begäran, och jag förväntar mig besked utan dröjsmål.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar