söndag 23 februari 2014

HFD Kringår Förvaltningsprocesslagen

När Kammarrätten i Stockholm avslog min överklagan av KTHs beslut att inte låta mig ta del av viss epost, så skedde det inte genom att Kammarrätten gav stöd åt KTHs motivering för avslag, vilken var tom, utan genom att Kammarrätten tillförde helt ny motivering och information som skäl för avslag.

Jag överklagade Kammarrättens dom till Högsta Förvaltningsdomstolen HFD och HFD utvecklade i sin dom Kammarrättens motivering till ett nytt prejudikat, som innebär en nedskrivning av Tryckfrihetslagen.

Varken HFD eller Kammarrätten grundar således sina avslag på  KTHs ursprungliga motivering till avslag, utan tillför själva ny motivering inklusive information som saknar grund i de handlingar KTH inlämnat. Nu föreskriver Förvaltningsprocesslagen i paragraf 30, vilken Kammarrätt och HFD förväntas följa:
  • Rättens avgörande av mål skall grundas på vad handlingarna innehåller och vad i övrigt förekommit i målet.
  • Av beslutet skall framgå de skäl som bestämt utgången.
Med handlingarna måste avses vad KTH och jag inlämnat som parter i målet, och i dessa handlingar finns ingenting av den motiveringen och information som Kammarrätt och HFD använt för sina avslag. Kammarrätt och HFD har därmed kringgått Förvaltningsprocesslagen, såvitt jag kan se. 

Med vad i övrigt förekommit i målet kan inte rimligen menas helt ny argumentation och information som tillförts målet genom självständigt initiativ av Kammarrätt och HFD, men definitivt inte av KTH eller av mig. Detta understryks i paragraf 29 i samma lag, särskilt som besluten är till det sämre för enskild:
  • Rättens avgörande får ej gå utöver vad som yrkats i målet. Om det föreligger särskilda skäl, får dock rätten även utan yrkande besluta till det bättre för enskild, när det kan ske utan men för motstående enskilt intresse. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar