torsdag 9 januari 2014

Rapport från Samtal med Högsta Förvaltningsdomstolen

Jag ringde idag upp Justitieråd Henrik Jermsten vid Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) för att ställa några frågor angående domarna 5339-13 och 5340-1 (enligt tidigare poster) som undertecknats av Jermsten tillsammans med 4 andra justitieråd. Här är en kort rapport från detta samtal:

Claes: Jag vill ställa ett par frågor angående HFDs senaste två domar angående Rätt att ta del av allmän handling, där mina överklaganden av Kammarrättens i Stockholm beslut att avslå min begäran att ta del av epost på KTH mellan befattningshavare på KTH angående min person och mitt verk, avslogs.

Henrik: Egentligen kan jag inget säga eftersom vi inom HFD fattar beslut kollegialt och jag inte kan uttala mig för kollegiet.

Claes: OK, jag vill i alla fall försöka att ställa två frågor och börjar med: Vad var skälet till att HFD gav prövningstillstånd i mitt fall.

Henrik: Det framgår av prövningstillståndet.

Claes: Nej det gör det inte. Där står bara att prövningstillstånd beviljats, men ingenting om varför.

Henrik: Jaså.

Claes: Var det för att ge ett prejudikat när Kammarrätterna i Stockholm och Göteborg dömt olika i liknande fall?

Henrik: HFD sysslar bara med att ge prejudikat.

Claes: Nästa fråga gäller HFDs huvudsakliga motivering som jag vill jämföra med vad som står i grundlagen. Låt mig börja med att läsa Regeringens Proposition  175/76 160: Där står på sid 143: "Lagtexten bör INTE använda formuleringen att en handling anses upprättad om den genom myndighetens beslut har fått slutgiltig form".....(avbryts utan att ha läst färdigt)

Henrik: Du skall inte läsa lagen för mig! Dessutom var det bara något som Föredraganden framförde.

Claes: OK, ok, då läser jag istället HFDs huvudmotivering, som enligt min mening går emot vad Föredraganden explicit uttryckte: "För att en handling skall vara färdigställd skall krävas att någon åtgärd vidtas som visar att handlingen är färdigställd." Min fråga är vad som här menas med "någon åtgärd"?

Henrik: Jag förstår inte Din fråga.

Claes:  Min fråga är vad som menas med "någon åtgärd" i HFDs huvudmotivering?

Henrik: Det kan jag inte svara på. HFD skriver prejudikat som sedan får tolkas.

Claes: Hur skall då "någon åtgärd" tolkas? Kan det vara vad som helst?

Henrik: Det kan jag inte svara på.

Claes: Men kan man verkligen i det som motsvarar lagtext använda begreppet "någon åtgärd" utan att alls på något sätt ange vad innebörden är?

Henrik: Nej, det kan man nog inte.  Men nu har HFD gjort så och då är det så. Nu räcker det. Adjö.

Claes: Tack för samtalet.PS Henrik Jermsten är Ordförande på HFD avdelning sedan 2012,  var rättssakkunnig och kansliråd i Justitiedepartementet 1996-1998, samt departementsråd och chef för Justitiedepartementets grundlagsenhet (L6) 1998-2006.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar