måndag 20 januari 2014

Academic Rights Watch om Offentlighetsprincipen och KTH-gate3

Academic Rights Watch (ARW) har engagerat sig i min strävan att inte bli tystad av KTH med följande redovisning av mitt fall KTH-gate3 i sin Årsberättelse 2013:

Först några mycket viktiga allmänna synpunkter:
  • Den akademiska friheten är central i det demokratiska samhället. Utan akademisk frihet stagnerar demokratin.
  • Samtidigt är den akademiska friheten i Sverige idag utsatt för en påtaglig utmaning. Det största hotet kommer från New Public Management, en ideologi enligt vilken offentlig verksamhet ska styras som om den vore privat. Inom privat näringsverksamhet är yttrandefriheten begränsad och linjestyrning snarare än kollegialt styre dominerar. Den allmänna misstro mot professioner som genomsyrar NPM leder till ett behov att flytta kontrollen av akademisk verksamhet högre upp i beslutshierarkin. Ideologin står i direkt motsatsställning till den frihet, kollegialitet och öppenhet som är akademins livsluft. Trots detta styrs nu stora delar av det svenska högskoleväsendet i enlighet med NPM-principer.
  • Ett beslut i Kammarrätten i Göteborg gav en anställd vid Lunds universitet rätt att ta del av ledningens interna e-post. (Tyvärr gjorde Kammarrätten i Stockholm senare den motsatta bedömningen i ett ärende som rörde intern e-post på KTH, ett beslut som sedan bekräftades av Högsta förvaltningsdomstolen. Mer om det nedan.)
  • Vi ska nu titta på ett fenomen som kan ses som ytterligare en bricka i det spel som förvandlar högskolan till en linjestyrd organisation där kritiska intellektuella inte längre har någon plats. 
  • Också offentlighetsprincipen förefaller hotad. I juni rapporterade vi om en dom i kammarrätten i Göteborg som gav en anställd vid Lunds universitet rätt att ta del av e-post där hennes namn nämndes. Detta trots att universitetet vägrat lämna ut de begärda handlingarna. 
Sedan mitt ärende som beskrivs på följande sätt:
  • I augusti kunde vi emellertid berätta om en dom i kammarrätten i Stockholm, som i ett identiskt ärende kommit till en helt annan slutsats. 
  • Bakgrunden till detta ärende är att en internationellt ledande professor vid KTH, som genom att kritisera de matematiska modellerna bakom teorin om global uppvärmning och ifrågasätta konventionell matematikundervisning kommit i konflikt med ledningen, misstänkte att denna medverkat till att hans framträdande i TV-programmet Gomorron Sverige i sista minuten stoppades. I de loggar professorn fått ut från KTH återfinns i e-postkorrspondens mellan chefer på KTH rubriker som ”Gomorron Sverige” och ”Gomorron Sverige VIKTIGT”. 
  • KTH vägrade lämna ut eposten och kammarrätten i Stockholm gav KTH rätt. Den berörde professorn överklagade ärendet till högsta förvaltningsdomstolen och det är med bestörtning vi i dagarna tagit del av beskedet att också denna instans avslagit professorns begäran. 
  • Därmed kan en stor del av den interna korrespondensen inom offentlig sektor – all intern epost som inte tillhör ett diariefört ärende – behandlas som hemligstämplad. Det rör sig sannolikt om flera miljoner epostmeddelanden per år och kanske hälften av all epost som skickas internt. 
  • Förutom att vi själva och anmälaren uppmärksammat ärendet på våra respektive webbplatser har detta kunnat ske i skymundan och utan någon som helst offentlig debatt i vanliga medier. 
Jag har en debattartikel om allt detta på gång i GöteborgsPosten/webb, en artikel som refuserats av SvD som varande för svår för SvDs läsare och av DN utan något angivet skäl alls. Nu får vi se om GP vågar stå fast vid sitt löfte att publicera:
Debatt (GP)
Jan 17 (3 days ago)
to me
Hej,

Vi har väldigt mycket material i pipeline, men kan erbjuda publicering på vår webb med tydlig hänvisning i papperet. Funkar det?

Vänliga hälsningar


logo

Bengt Bendix
Redaktör Debatt


PS1 Jo, artikeln kommer att publiceras i denna vecka.
PS2 Publiceras söndagen 26 januari. Watch out.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar