fredag 17 januari 2014

Kammarrätten i Göteborg Måste Snällt Följa Stockholm

Nedan finns svar från Kammarrätten i Göteborg på mitt brev med anmodan att granska Högsta  Förvaltningsdomstolens domar 5339-13 och 5340-1, som går emot dom 212-13 i Kammarrätten i Göteborg och istället som prejudikat fastställer domarna i Kammarrätten i Stockholm i mål 3141-13 och 3160-13. Svaret lyder:
  • Kammarrätten i Göteborg har tagit emot nedanstående e-post från dig. Eftersom din e-post rör inte något pågående mål vid kammarrätten, och den åtgärd som anmodas inte ligger inom ramen för kammarrättens uppgifter, föranleder din skrivelse inte någon ytterligare åtgärd från kammarrättens sida.
Vi läser att Kammarrätten i Göteborg inte kan ha någon åsikt om prejudikatet skapat av Högsta Förvaltningsdomstolen HFD, vilket alltså är att betrakta som ny lag att följa men inte ifrågasätta. Vid direkt samtal med Mikael Ocklind vid Kammarrätten i Göteborg, undertecknare av dom 212-13 som nu  meddelats vara felaktig av HFD, framgår detta mycket klart: Kammarrätten kan inte uttrycka någon enda tanke angående HFDs argumentation och ställa den i relation till sin egen, utan har bara att gapa och ta emot och svälja. Även om domen av HFD vore grundlagstridig, så skulle inte Kammarrätten i Göteborg inte kunna säga något alls. Ja, det är väl så vårt demokratiska rättssystem är konstruerat. 


Hej,


Kammarrätten i Göteborg har tagit emot nedanstående e-post från dig. Eftersom din e-post rör inte något pågående mål vid kammarrätten, och den åtgärd som anmodas inte ligger inom ramen för kammarrättens uppgifter, föranleder din skrivelse inte någon ytterligare åtgärd från kammarrättens sida.

Med vänlig hälsning
Frida Andréasson
Administrativ fiskal, Administrativa avdelningen, Kammarrätten i Göteborg
031-732 75 69 • frida.andreasson@dom.se • Postadress: Box 1531, 401 50 Göteborg • Besöksadress: Stora Nygatan 21 • Fax: 031-732 76 00 •www.kammarratten.goteborg.seFrån: Claes Johnson [mailto:claesjohnson@gmail.com]
Skickat: den 1 januari 2014 19:33
Till: Registrator Kammarrätten i Göteborg - KGG
Ämne: Ändring av grundlag dom 212-13

Till Kammarrätten i Göteborg

Jag vill göra Kammarrätten i Göteborg uppmärksam på det faktum att Högsta Förvaltningsdomstolen i domarna 5339-13 och 5340-13 gått emot Kammarrättens i Göteborg dom 212-13.

Med anledning av dessa domar har jag skrivit följande brev till Justitieminister Beatrice Ask:

Till Justitieminister
Beatrice Ask

Jag vill göra Dig som Justitieminister uppmärksam på domarna 5339-13 och 5340-13 nyligen avgivna av Högsta Förvaltningsdomstolen. I dessa domar skriver Högsta Förvaltningsdomstolen ny grundlag genom att ändra i Tryckfrihetsförordningen på ett sätt som jag beskriver i detalj under följande 
länk:

http://claesjohnson.blogspot.se/2014/01/hogsta-forvaltningsdomstolen-skriver-ny.html

Eftersom det endast är Riksdagen som kan skriva ny grundlag, anmodar jag Justitieministern att noggrant granska dessa domar i ljuset av den analys som jag givit under nämnda länk, och avgöra om Högsta Förvaltningsdomstolen skrivit ny grundlag utan att därtill ha rätt, samt tillkännage resultatet av granskningen. 


Högaktningsfullt


Claes Johnson

prof i tillämpad matematik KTH

Jag anmodar även Kammarrätten i Göteborg att granska domarna och tillkännage resultatet av granskningen.

Hälsningar

Claes Johnson Inga kommentarer:

Skicka en kommentar