tisdag 5 november 2013

Högsta Förvaltningsdomstolen Ger Prövningstillstånd för KTH-Gate

Högsta Förvaltningsdomstolen meddelar 2013-10-31 prövningstillstånd avseende Rätt att ta del av allmän handling och PuL:
  • Fråga om e-postmeddelanden, som inte har anknytning till något ärende och som enbart skickats mellan befattningshavare inom samma myndighet, kan anses vara färdigställda och därmed upprättade i tryckfrihetsförordningens mening. (Mål nr 5339--5340-13, Kammarrätten i Stockholms mål nr 3640-13 och 3141-13).
Prövningstillståndet gäller mitt överklagande av Kammarrättens i Stockholm beslut att avslå mina överklaganden av KTHs beslut att avslå min begäran att ta del av epost mellan rektor-dekan-avdelningsföreståndare-studierektor avseende ärendena Gomorron Sverige och MST/BodyandSoul

Mitt fall tas nu alltså upp av Högsta Förvaltningsförvaltningsdomstolen med avsikt att skapa ett prejudikat för Tryckfrihetsförordningen, som tolkats väsentligen olika av Kammarrätterna i Göteborg och Stockholm, med vida konsekvenser vad gäller möjligheterna till insyn i den nya högskolans linjeorganisation och beslutsapparat formad efter privat näringslivsmodell.

Frågan är om det finns någon skillnad mellan den statliga högskolan KTH (eller Stiftelsen Chalmers) finansierade med skattemedel med forskning/utbildning för Sveriges allmänna bästa som uppgift, och AB ASEA med uppgift att ge ägaren Wallenberg utdelning?

Fallet bevakas av Academic Rights Watch:
  • Här finns en djup konflikt med den svenska offentlighetsprincipen som demokratifundament.
  • Det vore ett svårt slag för den svenska demokratin om domen i Stockholm står sig. 
  • Men vi är tillräckligt luttrade för att inte ta någonting för givet när det gäller svenska rättsinstansers tillförlitlighet i ärenden där myndighetshierarkins bevarande står mot den enskilde individens rättigheter. 
Ny Teknik skrev om censur av mitt verk på KTH 2010. Ny Teknik borde nu fortsätta sin rapportering.

PS. Notera att Högsta Förvaltningsdomstolen i sin beskrivning av mitt fall går på min linje:
  • Fråga om e-postmeddelanden....kan anses vara färdigställda och därmed upprättade...    
Knäckfrågan är alltså vad som menas med begreppet "färdigställd":
  • Kammarrätten i Göteborg säger att handling är "färdigställd" om den inte är avsedd för vidare bearbetning (och har skickats). 
  • Kammarrätten i Stockholm påstår att det krävs "ytterligare någon åtgärd" (utöver avsändande), som dock ej specificeras, för att en handling skall vara "färdigställd".  
Om Kammarrätten i Stockholm skulle ges rätt, så skulle Tryckfrihetsförordningen (avsedd att värna medborgarens rätt gentemot Staten och Myndigheten) förlora sin mening. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar