torsdag 28 november 2013

BodyandSoul Sågas Definitivt på Chalmers


Nedan finns korrespondens mellan mig och Stig Larsson rörande BodyandSoul (BS), som visar att ingen form av BS med mitt namn är tänkbart på Chalmers, åtminstone inte enligt Stig, vad jag förstår. 

Däremot kommer BS utan mitt namn att fortsätta att framhållas av Chalmers och särskilt M som siktar på att leverera den bästa utbildningen i landet, eller t o m världen, och då prisas av näringslivet som ett lysande exempel på den innovativa reform av ingenjörsutbildningen som alla avnämare frågar efter:
Eftersom inget material från BS med mitt namn kan användas, så måste Chalmers nu återskapa detta i egen regi utan att kopiera och då till stora kostnader. Detta verkar vara lika irrationellt som roten ur två. Att kalla kopiering för  "inspiration" som Stig gör, är inte korrekt. Det krävs engagemang och tid för att skriva något nytt, och det behövs om man inte bara skall kopiera. 

Stig säger att  han "inte är nöjd" med boken av Adams som används som grundtext,  men att den ändå "fungerar". Om BS säger nog Stig att han "är nöjd", eftersom han kopierar den, men att den "inte fungerar". Så kan det vara i matematikens logiska värld.Brev till Stig Larsson 26/11:
Hej Stig

Skulle Du kunna beskriva lite närmare vilka överväganden som låg till grund för att BS avfördes
som kurslitteratur på Chalmers när jag flyttade till KTH, efter att ha använts 2000 - 2006 på K?

Var det Du som fattade detta beslut eller någon annan? Vem i så fall? Vilka var skälen att ersätta BS med en traditionell bok som Adams?

Du säger att Adams skall ersättas "på sikt" eftersom den som traditionell bok inte egentligen passar det reformprogram Du driver på M, antar jag. Hur ställer Du Dig till en ny version av BS utformad enligt önskemål från Chalmers? Skulle detta kunna lösa problemet att finna adekvat kurslitteratur till Ditt reformprogram på M?

Vänligen, Claes


Svar från Stig 28/11: 

Hej Claes.

Det var jag som fattade beslutet om att byta kurslitteratur. Skälet var
att BS inte fungerade bra som lärobok. Jag hade länge försvarat den mot
K-studenternas (rättmätiga) klagomål med argumentet att det finns ingen
annan bok med detta viktiga innehåll. Jag gav upp när jag insåg att vi
skulle kunna klara det med standardbok plus kompletteringar.

Adams fungerar men jag är inte nöjd med den. En ny bok behöver skrivas,
men den måste växa fram ur våra föreläsningsanteckningar. Därför avböjer
jag ditt erbjudande om en ny version av BS.


Vänligen, Stig

Brev till Stig 281/11:

Tack för detta svar Stig.

BS fungerande inte sämre än någon annan mattebok under den tid den användes 2000 - 2006, det vet Du mycket väl. Huruvida en bok funkar eller ej beror hur den presenteras av lärarna. Så länge det fanns engagerade lärare funkade BS bra, men när flera av dessa lämnade Chalmers runt 2006-7 så föll reformen ihop. Inte svårt att förstå. Förmodligen var Du utsatt för (en del av) den press jag utsatts för och som tvingade mig att lämna Chalmers.

När Du nu tackar nej till varje form av samarbete med BS och mig, så kan jag inte tolka det på annat sätt än att Du fortfarande är utsatt för press och inte är fri att handla rationellt. När jag läser vad Du skriver så ser jag att det mesta är hämtat från BS i form av vad Du kallar "inspiration", men som lika gärna skulle kunna kallas kopiering. I denna anda har Du har sedan 2007 skrivit ett litet kompendium i Beräkningsteknik och jag antar att resten av BS på samma sätt skall "växa fram ur föreläsningsanteckningar", men vad är realismen i detta? Är det verkligen meningsfullt att ägna en massa tid åt att göra det som redan är gjort, eller med BS i bagaget lätt skulle kunna göras? Vore det inte bättre att ägna tillgängliga resurser åt att göra något nytt och unikt som kan läggas till BS? För att på detta sätt få ett riktigt starkt program på Chalmers som Du skulle kunna ha glädjen av att ha skapat. Skulle inte det vara bra? Den enda haken skulle vara att mitt namn skulle finnas på någon del av texten.

Är det verkligen fortfarande så att BS utan mitt namn är lysande (Du har ju prisats för detta),
medan BS med mitt namn är så dåligt att det måste sågas? Ja, kanske är det så. Men vore det
inte mer rationellt att säga om nu tankarna i BS är så bra, så kanske personen som framfött tankarna också skulle kunna accepteras, mer eller mindre, om man nu tänker på att huvudmålet är att ge studenterna en modern adekvat matteutbildning?

Skulle Du inte, för M-studenternas skull och M-ledningen och hela M-utbildningen, kunna tänka en gång till och se om det inte trots allt vore rationellt att åtminstone sätta ihop en kravspecifikation på en ny version av BS, utan någon som helst förbindelse att köpa om jag skulle kunna leverera? Skulle inte M-ledningen, som kanske inte är lika allergisk mot mitt namn som Matematik, kunna tycka att denna tanke ändå kunde prövas, med tanke på studenterna som nog är ännu mindre allergiska?

Vad säger Du Stig? Vi har ju väsentligen samma vision vad gäller matteutbildning och det vore väl korkat om vi då inte samarbetar till båtnad för studenterna och M och Chalmers?

Vänligen, Claes

Svar från Stig: = 0 

Response från Mikael Enelund 28/11:

Hej Claes.

Som jag sagt tidigare lämnar jag valet av kurslitteratur till kursens lärare. Mitt fokus är kursernas lärandemål, att kurserna passar in i M-programmet, kursernas resultat och i viss mån pedagogiken samt att kurserna ständigt utvecklas.

Stig och Anders har meddelat att de inte är nöjda med Adams och jag har förstått att de planerar att utveckla egna texter baserat på sina föreläsningsanteckningar. Detta är jag nöjd med. Jag har som sagt förstått att de använder dina texter och idéer som inspiration och även det tycker jag är bra. Huruvida de refererar till dina texter korrekt och i tillräcklig omfattning har jag ingen åsikt om. Det får ni klara upp er sinsemellan.

Jag är mycket nöjd att ha Stig och Anders som lärare på M-programmet. Jag är övertygade om att de är Chalmers bästa mattelärare och de som är mest lämpade att undervisa blivande M-ingenjörer. Kursen Inledande matematik för M1 är precis utvärderad och studenterna är mycket nöjda. I kursenkäten blev medelvärdet av studenternas sammanfattande betyg på kursen 4,3 (5). Det är ytterst få kurser i programmet som når detta betyg och unikt högt för en första kurs i matematik.

Jag tycker att fokuseringen på kurslitteraturen är olycklig. Min erfarenhet är att studenterna läser litteraturen i allt mindre omfattning. De praktiserar modellen "trial and error" dvs att försöka lösa problemet först och om det behövs titta på föreläsningsanteckningarna, fråga en kompis eller en lärare, söka på nätet, titta på en föreläsning från MIT eller Khan academy etc och i sista hand titta i läroboken. Jag tror att denna modell kan var effektiv åtminstone i de kurser jag undervisar i verkar det fungera. I det här sammanhanget blir det viktigt att vi tillhandahåller "rätt" problem och tillåter studenterna att formulera egna problem.

Detta, matematikinnehåll och pedagogik diskuterar jag gärna (men inte vilken kurslitteratur lärarna skall använda). Jag vill också påpeka att min inställning till pedagogiskt utvecklingsarbete är att hela tiden göra små förbättringar och kontinuerligt utvärdera. Jag kan förstå att det är frustrerande för dig att det synes gå långsamt men det har hänt saker och jämfört med annan ingenjörsmatematik i Sverige vill jag påstå att vi har kommit längst mot en "simuleringsbaserad matematik", åtminstone på grundnivå. Jag kan inte heller gå in och detaljstyra innehåll i kurser, jag är ansvarig för 140 kurser. Däremot har jag tydliga ambitioner och riktlinjer för hela utbildningen och utvecklingen mot simuleringsbaserad matematik är prioriterat.

Jag försäkrar dig att ambitionen är att ständigt utvecklas och det gäller såklart inte bara matematiken. För att ge dig en vidare bild, utvecklingsarbete som står högt på agendan är verktyg för och träning i optimering av konstruktioner och produkter, CAE-verktyg tidigt i utbildning och framställning av modeller (fysikaliska och digitala) för att testa och utvärdera. Vi var bland de första utbildningar att använda 3D-skrivare och studenterna har i nuläget tillgång till två 3D-skrivare, nästa år kommer vi att minst 6 stycken. Simuleringsbaserad matematik är som du inser en grundpelare i allt detta som syftar till att utbilda ingenjörer som är väl förberedda för att utveckla bättre produkter och konstruktioner och mer effektivt än dagens ingenjörer.

Vänliga hälsningar

Mikael


Mitt svar till Mikael 29/11: 

Tack för svar Mikael:

Du tar upp en viktig punkt när Du säger att Du

"tycker att fokuseringen på kurslitteraturen är olycklig. Min erfarenhet är att studenterna läser litteraturen i allt mindre omfattning. De praktiserar modellen "trial and error" dvs att försöka lösa problemet först och om det behövs titta på föreläsningsanteckningarna, fråga en kompis eller en lärare, söka på nätet, titta på en föreläsning från MIT eller Khan academy etc och i sista hand titta i läroboken"

Att studenterna inte längre läser kurslitteraturen beror på att den inte upplevs som så meningsfull i dagens IT-värld, där informationen finns på nätet. Man kan ju säga att om ingen läser kursboken, och i många fall inte ens köper den eftersom den är dyr, så kan kursboken vara vilken som helst. Men läraren måste ju ha något att komma med i form av nätbaserad kurs som definierar kursens kärna och som leder ut till det vidare nätet.

Jag arbetar nu med att utforma en sådan web-version av BS under namnet Mathematical Simulation Technology.

Skulle inte Du kunna titta på detta, kanske tillsammans med några intresserade studenter? Tanken är inte att pracka detta på M, utan bara en trevare till en eventuell diskussion om hur kurslitteraturen idag och imorgon kan se ut, när nu den traditionella kursboken har förlorat sin mening och ingen längre läser den.

Vad säger Du om detta?

Vänliga hälsningar, Claes


PS Mikael skriver:
  • Jag har som sagt förstått att de använder dina texter och idéer som inspiration och även det tycker jag är bra. Huruvida de refererar till dina texter korrekt och i tillräcklig omfattning har jag ingen åsikt om. Det får ni klara upp er sinsemellan.
Var går då gränsen mellan inspiration ock kopiering? Det är naturligtvis roligt om mina texter och ideer kommer till användning, i samarbete. När Stig avvisar varje form av samarbete är det inte lika roligt längre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar