måndag 8 december 2014

Löfven-Socialdemokrati-Korporativism-Fascism-Nyfascism

Om korporativsim kan man läsa följande:

Som politisk åskådning är korporativismen nära besläktad med konservatismens organiska tendenser och förespråkar ett teknokratiskt styrelseskick under elitens ledning, vilket anses gynna de olika samhällsgrupperna mer än en demokrati av egalitär modell. Historiskt har korporativistiskt styre förespråkats av fascistiska rörelser genom deras ideologiska motstånd mot både individualism och egalitarism och istället betonas olikhet, symbios och samförstånd genom ömsesidigt beroende.

Tendenser till modifierade former av korporativism har även uppträtt i många moderna demokratiska system. Efter andra världskriget har länder som Sverige och Österrike, under långvariga socialdemokratiska maktinnehav, utvecklat korporativistiska drag med samförstånd mellan regering, fack och näringsliv (jfr. saltsjöbadsandan).
I Sverige kommer detta också till uttryck genom myndigheters och organisationers inflytande i den centrala politiska beslutsprocessen, via det statliga remissinstitutet, reglerad i regeringsformen.

När Stefan Löfven talar om nyfascism i det svenska samhället, är det denna koppling som genom en Freudiansk felsägning gör sig påmind?

PS Enligt Regeringsformen kap 3 paragraf  11 gäller:

Efter val till riksdagen får regeringen inte besluta om extra val förrän tre månader har gått från den nyvalda riksdagens första sammanträde. Regeringen får inte heller besluta om extra val under den tid då dess ledamöter, efter det att samtliga har entledigats, uppehåller sina befattningar till dess en ny regering ska tillträda.

Frågan är nu om Löfven och därmed regeringen har beslutat att extra val skall ske? I så fall vore det mot grundlagen. Å andra sidan, om regeringen inte beslutat om extra val, hur kommer det sig då att alla verkar utgå från att så har skett? Är det verkligen korrekt enligt grundlagen att regeringen nu efter bara 2 månader beslutar att beslut om nyval skall fattas när väl det föreskrivna 3 månaders förbudet mot extra val löpt ut. Kan alltså beslut fattas om att beslut om extra val skall fattas, redan dagen efter ett val? Jfr Statsministern tolkar lagen fel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar