fredag 17 april 2015

Analys av KVAs Uttalande om den Vetenskapliga Grunden för Klimatförändringar

KVA följer sin stolta tradition från fader och son Retzius skallindex med ett Akademiuttalande om Den Vetenskapliga Grunden för Klimatförändringar.  Detta uttalande är ett sorgligt aktstycke där varje mening uttryckande ett påstående antingen är en ren självklarhet, saknar faktisk grund, är faktiskt felaktig, glider på sanningen, ger en selektiv bild, är förledande suggestiv, är logiskt invecklad och oklar mm. Endast Lennart Bengtsson, Sveriges främste klimatvetare, kan vara kapabel att leverera en sådan drapa som passar Åsa Romson perfekt. Läs och analysera följande meningar (med mina hints i parentes). Skicka sedan in Er analys till KVA.
 • FN:s klimatpanel har dragit slutsatsen att antropogena utsläpp av växthusgaser har lett till en ökning av temperaturen vid Jordens yta under det senaste århundradet. (utgångspunkt som slutsats av politisk organisation utan vetenskaplig grund)
 • Temperaturen vid jordytan har aldrig varit konstant. (självklarhet)
 • Sedan 1800-talet har den globala medeltemperaturen vid jordytan ökat med knappt 1°C. Uppvärmningen har inte varit konstant, utan har inträffat stegvis. Det kan tolkas som naturliga fluktuationer, som sträcker sig över flera decennier och som är överlagrade en mer långsiktig trend av uppvärmning (se figur 1a). (dvs en trend från lilla istiden)
 • Havsisen under sensommaren i Arktis dragit sig tillbaka ungefär 13 procent per årtionde. Under samma period har en mindre ökning av havsisarna skett runt Antarktis, där temperaturförändringarna har varit obetydliga. (totalt har havsisen ökat)
 • Det är svårt att förklara uppvärmningen under de senaste 50 åren med enbart naturliga faktorer. Det innebär att mänskliga aktiviteter bidragit till uppvärmningen. (Argumentum ad Ignorantiam: ju mindre man vet desto fler slutsater kan dras!!)
 • Denna slutsats stöds bland annat av mönstret med en uppvärmning av de lägre luftskikten (troposfären) och en avkylning högre upp (stratosfären). (saknar grund)
 • Växthusgaserna domineras av vattenånga och koldioxid (CO2), men omfattar även flera andra gaser. Halterna av flera växthusgaser påverkas signifikant av mänskliga verksamheter. (signifikant??)
 • Isotopmätningar visar att, till skillnad från tidigare perioder under Jordens historia, CO2-ökningen främst beror på antropogena utsläpp. Den största delen av ökningen beror på förbränning av fossila bränslen. (omöjligt att säga)
 • Den nuvarande uppfattningen är att nettoeffekten av alla partiklar är en nedkylning som har minskat den annars förväntade uppvärmningen orsakad av det senaste århundradets ökande halter av växthusgaser. Uppskattningen av aerosolernas nedkylande effekt är dock lägre idag än den var i den förra IPCC-rapporten. (uppskattningen av minskad förväntad uppvärmning är lägre idag??)
 • Den observerade avsmältningen av glaciärer, minskningen av den Arktiska havsisen, höjningen av havsnivån och uppvärmningen av oceanerna är konsistent med den globala temperaturökningen. (konsistent??)
 • Som en följd av den globala uppvärmningen har antalet varma dagar ökat medan antalet kalla dagar minskat. (hur mycket om något??) 
 • Andra möjliga förändringar relaterade till ett allt varmare klimat, till exempel mer intensiva och frekventa tropiska och extra-tropiska cykloner och en intensivare nederbörd globalt sett, kan däremot idag inte entydigt urskiljas. (kan däremot inte entydigt urskiljas??)
 • På grund av dessa naturliga variationer (ENSO et cet) råder det inte något entydigt samband mellan det senaste århundradets temperaturökning och ökningen av växthusgasernas strålningspåverkan under samma period, se figurerna 1a och 1 b. (det råder inte något entydigt  samband??)
 • Det finns inga tillförlitliga indikationer från satellitmätningar på några långsiktiga variationer i solstrålningen, undantaget solfläckarnas välkända 11-årscykel. Mätningar tillgängliga för de senaste 30 åren, har visat att variationen av den totala solstrålningen under de tre senaste 11-årsperioderna varit mindre än 1 promille. (glöm solens ev inverkan!!)
 • Förståelsen av andra tänkbara klimatpåverkande processer som t ex variationer av den kosmiska strålningen som skulle kunna påverka molnbildningen, är ännu begränsad. (glöm kosmisk strålning!!)
 • Indikationer finns dock på att mängden solstrålning (särskilt ultraviolett ljus) som når Jorden, och som är beroende av solens aktivitet, kan ha en viss påverkan på den storskaliga cirkulationen i atmosfären och därmed också på regionalt klimat. (bara regionalt!!)
 • Frågan om hur klimatsystemet svarar på en yttre påverkan är komplex och kan på ett tillförlitligt sätt bara bestämmas för perioder som är flera decennier långa och för Jorden eller halvkloten som helhet. (uppvärmningen 1980-1998 varade mindre än 20 år)
 • Trender för kortare perioder är opålitliga och döljs av klimatsystemets inneboende variabilitet. Uppvärmningen i atmosfären tycks under de senaste 15 åren ha avstannat. (tycks ha avstannat??
 • Orsaken till detta är oklar men en bidragande faktor är sannolikt att värme under denna tid tagits upp och lagrats i haven. (utan grund)
 • Medan strålningspåverkan av växthusgaser är väl grundad, är förståelsen av effekterna av aerosoler (vilka huvudsakligen orsakar en kompenserande nedkylning) och förändrad markanvändning mycket sämre. ( väl grundad?? mycket sämre??)
 • Koldioxiden är fundamental för livet på Jorden och en ökad halt i atmosfären kan göra att vegetationen växer snabbare. Denna effekt är docksvår att förutsäga...(glöm den effekten!!)
 • Satellitobservationer har emellertid visat att Jorden blivit grönare under de senaste 30 åren. (emellertid??)
 • En ökning av koldioxidhalten i atmosfären orsakar också en försurning av haven, vilket på sikt kan få allvarliga effekter på marina ekosystem. (försurning??)
 • Den pågående snabba ackumuleringen av CO2 i atmosfären, kopplad till dess långa uppehållstid i atmosfären utgör ett allvarligt problem. (allvarligt problem??)
 • Utan aktiva motåtgärder kan en hög koncentration av CO2 finnas kvar i atmosfären under hundratals år. (aktiva motåtgärder??)
 • Baserat på olika utsläppsscenarier har IPCC genomfört modellsimuleringarför att uppskatta effekten av antropogena växthusgaser och aerosoler på klimatet under de kommande 100 åren. 
 • Dessa studier tyder på en global uppvärmning under slutet av 2000-talet på 1-4 °C. (1-4 C meningslös prognos) 
 • En betydande del av den uppvärmningen är knuten till den positiva återkopplingen från vattenånga, vars halter ökar i takt med en högre temperatur. (saknar grund)
 • En stor del av osäkerheten i uppvärmningens storlek beror på svårigheten att bedöma molnens roll i klimatsystemet, värmelagringen i haven, samt de naturliga variationerna av temperaturen. (ja osäkerheten är stor)
 • En konsekvens av den förväntade temperaturökningen under 2000-talet är en fortsatt höjning av havsnivån, orsakad av en värmeexpansion av havsvattnet och av en smältning av landisar. IPCC uppskattar att havsnivån vid slutet av detta århundrade kan vara 40 till 60 cm högre än den var kring år 2000. (ingen acceleration uppmätt) 
 • Tyvärr har vi ännu inte tillräcklig kunskap för att med någon större tillförlitlighet beräkna vad som kommer att hända med klimatet i framtiden. (tyvärr??)
 • Man kan inte utesluta att det finns andra hittills förbisedda naturliga eller antropogena effekter på klimatsystemet, som antingen ökar eller minskar inflytandet av de stigande koncentrationerna av växthusgaser. (KVA vet inget)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar