måndag 4 april 2016

Läroplan för Matematik enligt Svensk Modell?

Så här skulle läroplanen för matematik se ut om man ersätter svenska språket med matematik i nuvarande läroplan för svenska för grundskolan:

Matematik är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom matematiken utvecklar människor sin identitet, uttrycker tankar och förstår hur andra tänker. Att äga en rik och varierad matematik är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och olika matematik möts.

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om matematiken. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att ut­veckla sitt matematiska språk så att de får tilltro till sin matematiska förmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom under­visningen ska ges möjlighet att utveckla matematiken för att tänka, kommunicera och lära.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för matematik. Genom under­visningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egen matematik i skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta matematik enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska matematiska uttrycksformer. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utveck­lar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar matematisk information från olika källor.

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om ren matematik från olika tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av tillämpad matematik. I mötet med olika typer av matematik, ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin egen matematik och sin förståelse av omvärlden.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om matematik, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur matematiskt språk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. På så sätt ska undervis­ningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna matematiska och kommunikativa förmågan. Undervisningen ska också bidra till att eleverna får för­ståelse för att sättet man kommunicerar matematik på kan få konsekvenser för andra människor. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för den egna matematiken.

Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl den nordiska grannmatematiken som nationell minoritetsmatematik.

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsätt­ningar att utveckla sin förmåga att
  • formulera sig och kommunicera matematiskt
  • läsa och analysera ren matematik och annan matematik för olika syften,
  • anpassa matematiken  efter olika syften, mottagare och sammanhang
  • urskilja matematiska strukturer och följa matematiska  normer
  • söka information från olika källor och värdera dessa.

1 kommentar:

  1. Ursäkta, men det där är fortfarande skrivet på svenska, inte matematiska :-)

    SvaraRadera