onsdag 23 mars 2016

Skolverkets Förslag till Programmering i Skolan

Så har då Skolverket presterat ett utkast till ny läroplaner för grundskolan på Regerings uppdrag att
  • förstärka och tydliggöra programmering som ett inslag i undervisningen.
Skolverket säger inledningsvis:
  • I vårt utkast föreslår vi att i grundskolan föra in programmering främst i kursplanerna i matematik och teknik.
Vad gäller kursplanen i matematik och programmering säger Skolverket:
  • Eleverna skall genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda programmering och andra digitala verktyg teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att presentera och tolka data.
  • Centralt innehåll i åk 1-3: Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer. Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas. 
  • I åk 4-6: Talsystem som använts i några kulturer genom historien och i 
  • nutid, till exempel den babyloniska samt det binära talsystemet och dess användning i digital teknik. Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer. Stegvisa instruktioner i form av algoritmer som kan användas vid programmering. Hur algoritmer kan skapas och programmering kan användas för att undersöka problemställningar. Begreppen sekvens, alternativ och repetition vid programmering.
  •  I åk 7-9: Hur algoritmer kan skapas och programmering kan användas för att lösa matematiska problem. Begreppen sekvens, alternativ, repetition och abstraktion vid programmering.
Detta är synnerligen torftigt och intetsägande och innebär att programmering i matematikämnet
kan inskränkas till ett minimum, som kan var hur litet som helst allt efter lärarens inställning och kunskaper i programmering. Skolverket har uppenbarligen tagit fasta på uppdraget att införa programmering som "ett inslag" i undervisningen, där "ett inslag" gärna kan få vara hur litet som helst.

Detta speglar situationen vid högskolan, där matematik, fortfarande idag hur otroligt det än kan låta, i allt väsentligt lärs ut på samma sätt som för 50 år sedan långt före den digitala revolutionen dvs med ett ytterst marginellt inslag av programmering. 

Det är förståeligt att samma krafter som upprätthåller en föråldrad matematikutbildning vid högskolan, strävar att göra detsamma inom skolan med skolan som en spegling av högskolan.   

Med det är inte bra för eleverna och inte bra för Sverige att utbildningen i matematik är omodern och därför har kollapsat till trivialitet,  men det är inte heller en stabil situation:

Den dag då iPaden är elevens främsta arbetsredskap från åk1 inkl riktig programmering, kommer den traditionella matematikundervisningen inte längre kunna bedrivas, eftersom så mycket mer meningsfull matematik då kan läras ut och begripas och användas, till båtnad för elev och land.  

Och den dagen är nu nära enligt Matematik-IT.

Skolverket säger sig vilja ha in synpunkter på sitt förslag, och detta är mina.

Happy Easter PS: My apps are now starting to appear on App Store under the cover NewMath! Take a look and see what 10 year old students are capable of doing, with the right tools! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar