onsdag 21 augusti 2013

Rapport från Kammarrätten i Stockholm

För att få direkt information om Kammarrättens resonemang till grund för sitt avslag av min överklagan av KTHs vägran att låta mig få tillgång till epost inom KTH rubricerad Gomorron Sverige och MST/BodyandSoul, tar jag först kontakt med föredragande i ärendet Fredrika Johansson, detta efter semestrarna och efter att min överklagan till Högsta Förvaltningsdomstolen skickats in. Fredrika verkar inte ha riktigt bra koll vad gäller det lagtekniska och hänvisar mig vidare till referenten kammarrättsråd Anders Jonsson, som bär huvudansvaret för domen.

Vid ett första samtal förra veckan med Anders Jonsson visar det sig vara svårt för Jonsson att få fram handlingarna i ärendet, varför Jonsson säger att han skall läsa in sig i ärendet igen och återkomma denna vecka. Så sker varvid Jonsson säger att han fortfarande inte kunnat få fram handlingarna, denna gång eftersom de sänts till Högsta Förvaltningsdomstolen, eftersom jag överklagat. Jonsson säger att det innebär att han bara har diffusa minnesbilder att referera till som svar på de frågor jag ställer.

Min första fråga är densamma som till Fredrika Johansson, nämligen om kontakter mellan Kammarrätten och KTH i ärendet förekommit, vilken besvarats med bestämt nej av Johansson medan Jonsson säger att visst har kontakter förekommit som en naturlig del av Kammarrättens handläggning av ärendet. Speciellt har Kammarrätten via KTH fått tillgång till den av mig begärda eposten, men mer än så har kontakterna kanske inte innehållit.

Min nästa fråga är hur Kammarrätten kan veta att eposten inte kan anses såsom varande på något sätt färdigställd av KTH (eftersom den inte var avsedd för vidare bearbetning), vilket är Kammarrättens huvudmotivering för avslag, utan att Kammarrätten fått någon information från KTH (som då undanhållits mig) om att så varit fallet, dvs att den inte färdigställts. Jonsson hänvisar till domen som säger att "det inte framkommit" att så skulle ha skett, men svävar på målet vad gäller min fråga om denna slutsats grundar sig på information från KTH eller om inget framkommit eftersom Kammarrätten inget frågat. Jonsson undslipper sig dock något i stil med att "Kammarrätten måste tro på det som myndigheten (KTH) säger, och kan ju inte göra någon egen utredning". Dessutom saknar Jonsson alla dokument i ärendet och kan inte så noga komma ihåg alla turer med KTH. Jonsson säger vidare att det ju bara handlar om några epostmeddelanden om vars status man inte kan veta så mycket.

Min nästa fråga är om Kammarrätten accepterat KTHs tomma tautologiska motivering att avslå min begäran såsom varande enligt lagboken. Jonsson kan inte svara på detta. Men säger att det saknar betydelse eftersom Kammarrätten har kommit med sin egen motivering för avslag och att det torde räcka.

Min sista fråga är varför Kammarrätten i Stockholm inte explicit redovisar den avvikande domen i ett liknande ärende hos Kammarrätten i Göteborg, utan bara implicit argumenterar mot denna dom. Inget egentligt svar på detta heller.

Sammantaget har inte mitt samtal med Kammarrättens huvudaktörer i mitt ärende givit några konkreta besked. Men känslan jag får är att Kammarrätten i Stockholm agerar enligt önskemål från KTH till förmån för myndigheten KTH ("man måste ju tro på vad myndigheten säger") och nackdel för mig som enskild professor.

Nu får vi se om Högsta Förvaltningsdomstolen ger prövningstillstånd och om i så fall prövningen kan bringa mer klarhet. Erfarenheten från Kammarrätten i Stockholm inger inte förtroende för ett fungerande rättssamhälle och frågan är varför man skulle kunna förvänta sig något annat från högsta instans?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar