tisdag 17 november 2009

Brev till Matematikersamfundet och Nationalkommitten


Skolminister Jan Björklund har avsatt 500 miljoner till en matematiksatsning med motiveringen:
  • Resultaten i matematik och naturvetenskap har sjunkit under en rad år. Vi måste vända den negativa trenden.
  • Eleverna räknar mycket på egen hand och gör ofta systematiska fel, som inte upptäcks av lärarna. Vi vill hjälpa lärarna och skolorna att ändra sin undervisning.
  • Skolverket skall sprida information om goda exempel på hur matematikundervisningen kan bli mer inspirerande.
Under året har 87 miljoner delats ut till 1237 projekt jämnt spridda över landets kommuner. 
Jag har kommenterat detta på min blogg: 
Läget kan sammanfattas på följande sätt: Supertankern Matematik har gått på grund eftersom 
destination och navigering saknas och kapten och styrman har avgått,  och är på väg att sjunka. Rederiet anmodar besättningen att rädda skutan genom att slänga ut ett nät med förhoppning att något skall fastna, med nätkostnad på en halv miljard.

Alla är ense om att matematikundervisningen i våra skolor inte fungerar. Finns det då inga som är ansvariga, som har som en av sina huvuduppgifter att se till att det fungerar? Jo, denna uppgift har matematikprofessorerna vid våra universitet och matematiklärarutbildarna vid lärarhögskolorna. Men de får inga pengar av Björklund, utan pengarna går direkt till lärarna i landets kommuner med förhoppning att fånga upp några goda exempel på hur matematikundervisningen kan bli mer inspirerande. 

Detta innebär en total kollaps av utbildningssystemet.  I politiska termer motsvaras det av att regering, department och riksdag har avpolletterats och landet istället styrs av goda inspirerande exempel från alla medborgare, exempel som utväljs och premieras av Skolverket UPA. 

Igår hade jag möte med Utbildningsdepartementet angående matematiksatsningen och framförde min kritiska synpunkt att Björklunds matematiksatsning innebär 500 miljoner till ingen nytta alls. Departementet sade att eftersom jag bara är en professor bland många behöver man nog inte lyssna och närmare utreda om det jag säger är sant.

Jag vänder mig därför nu till landets matematiker vid universitet och högskolor, och speciellt till alla professor i matematik: Matematikämnet befinner sig i en kris. Ett av många bevis på denna kris är Björklunds matematiksatsning. Det är dags att vi matematiker, och speciellt då vi matematikprofessorer tar tillbaka huvudansvaret för matematikundervisningen, på alla nivåer,
ett ansvar som frånträddes under demokratiseringsvågen på 60-talet.  Varför? Av flera skäl: 
  1. Det är en av våra huvuduppgifter, för vilken vi är betalda av skattemedel. 
  2. Användingen av matematik inom vetenskap och samhälle har med datorns utveckling ändrat form och innehåll och utbildningen måste därför moderniseras.
  3. Det kan ge oss resurser att undvika total kollaps och istället utveckla vårt viktiga ämne. I potten just nu ligger närmast 413 miljoner, ungefär 10 ggr den totala årliga statliga forskningsfinansieringen av matematik.  
  4. Om inte vi tar huvudansvaret för den nödvändiga reformen, kan ingen annan göra det heller, och den gammalmodiga skutan sjunker.
Vad som behöver göras är att vi enar oss om en gemensam linje vs Björklund och säger att 
vi vill ta vårt ansvar för att matematikutbildningen i Sverige skall fungerar väl, och att vi är beredda att utforma en plan och åtgärder för hur detta skall uppnås. Till en kostnad av 413 miljoner. Med denna jämförelse verkar vädjan från 5 professorer om en miljon till Mittag-Leffler närmast patetisk.

Jag uppmanar därför Matematikersamfundet och Nationalkommitten att ta lämpliga initiativ
i den viktiga frågan om morgondagens matematikutbildning.

Vänliga hälsningar,  Claes Johnson 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar