fredag 3 maj 2013

KTH Vägrar Partsinsyn i Ärendet "Gomorron Sverige, VIKTIGT"

Här  är svar på min begäran att som "part i ärende" få ta del av "handlingarna i ärendet Gomorron Sverige, VIKTIGT", enligt föregående bloggpost:

Hej Clas,
Du har i olika mejl till våra avdelningar vid KTH ställt olika frågor kring e-post, ett kammarrättsavgörande samt kring partsinsyn enligt förvaltningslagen.

Här kommer ett samlat svar kring de frågor du ställt.

E-postmeddelanden kan raderas av den som använder mailboxen. E-postmeddelanden får gallras vid inaktualitet, vilket innebär att den får gallras när den som ansvarar för handlingen bedömer att den inte längre behövs i verksamheten. 

Hänvisningen till Kammarrättens i Stockholms dom i mål nr 4582-12 är korrekt. Domen bifogas i detta e-postmeddelande.

Partsinsynen i förvaltningslagen (1986:223) aktualiseras vid ärenden som avser myndighetsutövning. Detta följer uttryckligen av 16 § där det anges att

”En sökande, klagande eller annan part har rätt att ta del av det som har tillförts ärendet, om detta avser myndighetsutövning mot någon enskild.”     

Kriterierna för att partsinsynen ska aktualiseras är således dels att det är fråga om ett ärende avseende myndighetsutövning, dels att materialet tillförts ärendet avseende myndighetsutövning. Då inget av dessa båda kriterier är uppfyllda avseende de e-postmeddelanden du efterfrågar aktualiseras inte någon rätt till partsinsyn. Du har således ingen rätt att ta del av e-postmeddelandena mot denna bakgrund.

Vad avser frågan att få del av handlingarna i enlighet med offentlighetsprincipen har KTH redan meddelat dig ett beslut, vilket är överklagningsbart. Du har således att överklaga KTHs beslut om du finner att det är felaktigt.
Vänliga hälsningar, Christina Engström och Ulf Nilsson

Jag har begärt att få avslaget på min begäran i form av myndighetsbeslut som kan överklagas. En första analys av motiveringen till avslaget: Det framgår av motiveringen att KTH betraktar "Gomorron Sverige, VIKTIGT" som ett "ärende" och att det finns "handlingar i ärendet" i form av e-post, men KTH anser inte att "ärendet" avser "myndighetsutövning" och då kan jag som "part i ärendet" inte få ta del av "handlingarna i ärendet". Men hur skall jag då kunna veta att det inte avser "myndighetsutövning", utan att ta del av "handlingarna i ärendet Gomorron Sverige, VIKTIGT"? Nej, det kan jag ju inte, och då blir det Kammarrätten som får ta del istället och sedan tala om för mig att om det handlar om "myndighetsutövning" eller ej.  Under alla förhållanden blir det någon utanför Juridiska avdelningen på KTH som får veta vad det är som "utövats" av "myndigheten", och det kan räcka för mig.

PS1 Vad gäller "myndighetsutövning" kan man läsa följande:

1. Vad är myndighetsutövning?

Kännetecknande för all myndighetsutövning är att det rör sig om beslut eller andra åtgärder som ytterst är uttryck för samhällets maktbefogenheter i förhållande till medborgarna. Det behöver dock inte vara åtgärder som medför förpliktelser för enskilda, utan myndighetsutövning kan även vara ett gynnande beslut. Karakteristiskt för myndighetsutövning är dock att den enskilde befinner sig i ett slags beroendeförhållande, samt att saken ensidigt avgörs genom beslut av myndigheten.
2. Vad gäller för parts rätt att få del av uppgifter?
När ett ärende avser myndighetsutövning mot enskild ska den berörde underrättas om någon uppgift har tillförts ärendet genom någon annan än han själv och han ska ges tillfälle att yttra sig över den. Myndigheten har därför skyldighet att låta den berörde få ta del av och kommentera uppgifterna. Myndigheten får dock avgöra ärendet utan att så har skett:
  • om avgörandet inte går parten emot,
  • om uppgiften saknar betydelse eller om åtgärderna av någon annan anledning är uppenbart obehövliga,
  • om ärendet rör tjänstetillsättning, antagning för frivillig utbildning, betygsättning, tilldelning av forskningsbidrag eller något jämförbart och det inte är fråga om prövning i högre instans efter överklagande,
  • om det kan befaras att det annars skulle bli avsevärt svårare att genomföra beslutet i ärendet, eller
  • om avgörandet inte kan uppskjutas.
Myndigheten bestämmer om underrättelsen ska ske muntligt, genom vanligt brev, genom delgivning eller på något annat sätt.

PS2 Frågan är nu om KTH har ägnat sig åt "myndighetsutövning" om det är så att KTH har påverkat SVT att ställa in min avtalade medverkan i Gomorron Sverige? Det skulle i så fall röra sig om "otillbörlig myndighetsutövning". Det är bara en opartisk rättslig instans utanför KTH som kan avgöra om så har skett eller ej. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar