fredag 3 maj 2013

KTH Meddelar Beslut som Inte Kan Överklagas

Här är svar på mina frågor från föregående post till chefsjurist KTH Christina Engström:

Hej Claes,
Du har begärt ett överklagningsbart beslut avseende att du inte fått rätt till partsinsyn beträffande de mail som du tidigare begärt ut. Att partsinsyn enligt förvaltningslagen inte aktualiseras i detta fall är dock inte överklagningsbart enligt vår bedömning, varför KTH inte kan ge dig något sådant beslut. Om du ändå överklagar detta besked kommer vi skicka det till Förvaltningsrätten som då får ta ställning till huruvida det är överklagningsbart.   

Du har i mejl till mig önskat svar på följande fråga:

”Kort fråga om myndighetsutövning: Om KTH påverkat SVT att ställa in min medverkan i Gomorron Sverige, skulle detta vara att anse som en form av "myndighetsutövning"?

Den gamla lydelsen av förvaltningslagen (1971:290) ger en bra definition av begreppet myndighetsutövning. Myndighetsutövning beskrivs där som ”utövning av befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinpåföljd, avskedande eller annat jämförbart förhållande”.  KTH äger ingen befogenhet att besluta i frågor kring medverkan i TV-program. KTH:s myndighetsutövning sträcker sig således inte till frågor rörande medverkan i TV-program. Med vänlig hälsning, Christina

Min kommentar: KTH påstår att KTHs myndighetsutövning inte sträcker sig till medverkan i TV-program. Men om nu KTH de facto stoppat min medverkan i ett TV-program, skulle detta då inte ses som en form av myndighetsutövning, även om det ligger utanför normala ramar för sådan verksamhet?  KTH påstår vidare att KTHs beslut inte är möjligt att överklaga, men anger att detta till slut avgörs av Förvaltningsrätten. Det här målet kan bli riktigt intressant.

Mitt svar: Hej Christina: Du meddelar mig ett myndighetsbeslut som inte är möjligt att överklaga? Detta innebär att Myndigheten KTH dikterar vad som gäller beträffande mina rättigheter som professor (emiritus med statlig fullmakt). Detta kan inte vara i överensstämmelse med svensk förvaltningslag. Så möts vi då i Förvaltningsrätten, och Kammarrätten och hos JK! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar