måndag 6 maj 2013

Är KTHs Föreskrift för e-post Förenlig med Tryckfrihetsförordningen?

Tryckfrihetsförordningen anges följande

2 kap. Om allmänna handlingars offentlighet

1 § Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar. Lag (1976:954).
2 § Rätten att taga del av allmänna handlingar får begränsas endast om det är påkallat med hänsyn till
1. rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation,
2. rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik,
3. myndighets verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn,
4. intresset att förebygga eller beivra brott,
5. det allmännas ekonomiska intresse,
6. skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden,
7. intresset att bevara djur- eller växtart.

Begränsning av rätten att taga del av allmänna handlingar skall angivas noga i bestämmelse i en särskild lag eller, om så i visst fall befinnes lämpligare, i annan lag vartill den särskilda lagen hänvisar. Efter bemyndigande i sådan bestämmelse får dock regeringen genom förordning meddela närmare föreskrifter om bestämmelsens tillämplighet.
3 § Med handling förstås framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. Handling är allmän, om den förvaras hos myndighet och enligt 6 eller 7 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet.
...
6 § Handling anses inkommen till myndighet, när den har anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare till handa. 
7 § Handling anses upprättad hos myndighet, när den har expedierats. 

Denna lag gäller för KTH eftersom KTH är en myndighet. KTH anger i Föreskrift för e-post vid KTH hur denna lag tolkas av KTH:
  • E-post är en av de vanligaste kommunikationsformerna mellan myndigheten och dess omvärld och lyder under samma offentligrättsliga regler som vanlig post.
  • (Om Myndighetsintern e-post) Inom KTH utväxlas internt en stor mängd uppgifter och handlingar mellan anställda via e-post.  Huvudregeln är att sådana uppgifter inte är allmänna handlingar – antingen på grund av att de ännu inte har hunnit bli ”upprättade” eller för att de består av utkast, koncept eller annat internt arbetsmaterial som inte kan hänföras till allmänna handlingar. 
KTH säger här först att e-post skall ses som vanlig post, dvs som allmän handling i normalfallet, men sedan att intern e-post inte skall ses som allmän handling i normalfallet. 

Detta ger KTHs Registrator och Juridiska avdelning den exklusiva rätten att avgöra vilken intern e-post som skall vara öppen för insyn och vilken som skall vara sluten för insyn, eftersom detta avgörande är delegerat till Registrator med Juridiska avdelningen som överordnat organ. 

Nu är Juridiska avdelningen direkt underställd Rektor och Rektor kan alltså efter eget godtycke bestämma över vilken insyn vad gäller KTHs myndighetsutövning, som är möjlig. Mycket praktiskt för Rektor, men mindre angenämt för en professor som utsätts för besvärande myndighetsutövning och samtidigt fråntas rätten till insyn i denna myndighetsutövning av, just det,  Juridiska avdelningen, som i KTH-gate3 (som nu går till Kammarätten). 

Är då KTHs Föreskrift för e-post förenlig med grundlagen? Vad skulle JK säga?

Vore det inte mer naturligt att betrakta intern e-post som allmän handling i normalfallet, med angivande av vilka fall som skall undantas? Detta skulle göra både intern e-post och extern e-post till specialfall av e-post, båda i normalfallet att betrakta som allmän handling, eventuellt med olika undantag.

Att så markant särskilja mellan intern och extern e-post, är ologiskt då akademisk verksamhet av princip och i många fall i praktiken skär över gränser mellan olika högskolerektorers revir.    

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar