måndag 12 oktober 2009

Teknikdelegationens Direktiv?Regeringen beslutade 24 juli 2008 att tillsätta en Teknikdelegation med uppdrag att
  • kartlägga behovet av välutbildad arbetskraft inom matematik, naturvetenskap, teknik och informations- och kommunikationsteknik (IKT) 
  • lyfta fram, förstärka och utveckla arbetet med att öka intresset för och deltagandet i högskoleutbildningar inom dessa områden
  • verka för att behovet av arbetskraft inom de aktuella områdena uppmärksammas i större utsträckning 
  • särskilt verka för att öka flickors och kvinnors intresse för matematik, naturvetenskap, teknik och IKT
  • lyfta fram goda exempel på hur arbetet med att öka intresset för områdena kan stärkas. 
Uppdraget skall redovisas 30 april 2010.

Vi läser att uppdraget väsentligen går ut på att lyfta fram, förstärka och utveckla arbetet att öka intresset för matematik, naturvetenskap och teknik med målet att fler speciellt flickor skall välja sådan högskoleutbildning. 

Uppdraget är alltså främst att öka intresset, men ingenting sägs om att utbildningen behöver moderniseras i datorns tidevarv. Detta är enögt och olyckligt, då det minskande intresset till stor del beror på att utbildningen i matematik och naturvetenskap-teknik är omodern och därmed både tråkig och i många stycken meningslös.

Jag förslår därför att Teknikdelegationen utvidgar sitt uppdrag till att ge förslag hur modernisering kan stödjas och stimuleras. 

Logiken är enkel: Datorsimulering ger helt nya möjligheter till utbildning i matematik och teknik både vad gäller innehåll och form, så att den blir både meningsfull och rolig. Och detta är det rätta sättet att öka intresset, inte minst bland flickor.

Att lägga resurser på att öka intresset för en föråldrad utbildning, är inte intressant.

Att modernisera utbildningen och därmed automatiskt öka intresset, är intressant.


Teknikdelegationens hemsida läser vi:
  • För att Sverige ska bibehålla hög konkurrenskraft på den alltmer globaliserade marknaden måste svensk teknik och industriproduktion ligga i framkant. 
  • Vårt näringsliv, vår ekonomi och arbetsmarknad är beroende av att svensk forskning och innovationsförmåga är på internationell toppnivå. 
  • För att uppnå detta behövs välutbildade naturvetare, tekniker och ingenjörer med innovativa idéer och god problemlösningsförmåga.
Detta innehåller flera kloka ord: 
  • hög konkurrenskraft, framkant, innovationsförmåga, internationell toppnivå, innovativa idéer, god problemlösningsförmåga.
Men orden rimmar inte alls med den föråldrade utbildning av 60-talsmodell som dagens unga ambitiösa teknologer möter när de med stora förväntningar börjar sina  studier med föreläsningar i matematik. Goda intentioner och intresse mals effektivt ner speciellt hos mångbegåvade flickor...

Hoppas Teknikdelegationen kan hålla fast vid sina formulerade mål, och förstå att modernisering krävs för att målen skall kunna uppnås. Teknikdelegationen har här en verklig uppgift, som inte löses med bara vackra ord. Tiden till den 30 april är kort och skall något göras bör det vara nu. Skall något göras?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar