onsdag 24 juni 2009

Varför är Matematik så Svårt att Lära Ut?

Matematik och svenska är skolans kärnämnen som alla elever möter i nio år. Lång erfarenhet visar att det är mycket svårare att lära ut att räkna än att läsa och skriva. Johan Lithner, professor i matematikdidaktik, beskriver i en intervju i majnummret av Svenska Matematikersamfundets medlemstidning Utskicket, detta som en konsekvens av sitt ämnes huvudresultat: 
  • Lärande i matematik är oerhört komplext. 
  • Det är mycket mer som vi inte vet än vad vi vet.
JL anger en huvudsvårighet vara att kompetensmålen omfattande att
  • lösa problem
  • resonera
  • förstå
  • kommunicera
är otydligt formulerade i alltför kortfattade styrdokument. JL verkar mena att med bättre formulerade kompetensmål skulle undervisningen kunna nå bättre resultat. Detta verkar riktigt och rimligt:

Kompetensmålen för matematikundervisning skulle lika gärna kunna gälla för svenskaundervisning, och där erbjuda lika svåra didaktiska problem eftersom det inte finns några generella metoder att lära ut för problemlösning och förståelse, vare sig det gäller matte eller svenska. Det finns en övertro på matematik som problemlösningsmetodik, som både lärare och elever lider av.

JLs tanke att omformulera kompetensmålen för skolmatematiken till större tydlighet, och allra främst större enkelhet, skulle kunna göra undervisningen mer meningsfull för både elever och lärare, vars entusiasm och självtillit nu påverkas negativt av att ständigt misslyckas med att uppnå luddigt formulerade mål.

Vem är ansvarig för formuleringen av nuvarande kompetensmål?

JL säger i intervjun att hans upptäckt att "matematiklärande är komplext" utmanar tidigare uppfattningar att matematiklärande kan bygga på enkla principer. Kanske är det nödvändigt att återgå till enkelhet för att kunna ge många en matematikundervisning som är både begriplig och användbar, vilket nu inte är fallet. Matematik är ju själva inkarnationen av vetenskap som bygger på tydliga enkla principer.

Det är svårt att lära ut matematik om man 
  • låtsas att det som är svårt är lätt 
  • presenterar det som är lätt som svårt. 
Det är lättare att lära ut matematik om man
  • presenterar det som är lätt på ett enkelt sätt,
vilket uttrycker den princip om back-to-basics som reformprogrammet Body&Soul utnyttjar, i kombination med datorkraft.

JL säger vidare att "vi är alldeles för dåliga, i skola och högskola, på att motivera varför elever och studenter ska ägna sig åt just den nuvarande matematiken". JL verkar inte förstå att detta inte beror på bristande vilja/förmåga, utan helt enkelt på att motivationen saknas: Den matematik som nu presenteras motsvarar inte IT-samhällets behov av matematiskt kunnade.

Konsekvensen är att både lärarutbildare, lärare och elever saknar den motivation som behövs för att göra studierna meningsfulla. Detta är väl huvudskälet till att nuvarande matematikutbildning inte fungerar? Eller hur JL?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar