måndag 22 april 2013

Svensk Klimatpolitik och KVA: Revision På Gång?

Regeringskansliet skickar i dag det entusiastiska meddelandet till Sveriges medborgare att
  • Sverige är sedan länge bland de mest ambitiösa och progressiva länderna i Europa när det gäller klimat- och energifrågor. Förra året minskade de svenska utsläppen av växthusgaser med 5 procent, jämfört med 2011, och utbyggnaden av den förnybara energin går snabbare hos oss än i många andra europeiska länder.
Sveriges klimatpolitik baseras ytterst på KVAs uttalande Den Vetenskapliga Grunden för Klimatförändringar, som ger stöd åt den koldioxidalarmism in linje med IPCC som präglar svensk politik. 

Lennart Bengtsson, som är huvudförfattare till uttalandet, har på senare tid i olika media tagit avstånd från koldioxidalarmismen och det vore logiskt att KVAs uttalande reviderades i enlighet ned LBs nya ståndpunkt, vilket skulle medföra revision av svensk klimatpolitik. 

Jag har flera gånger begärt besked från KVA om uttalandet skall revideras, men inte fått något svar. Jag upprepar idag min fråga:

Staffan Normark KVA

Hej Staffan:

Jag har inte fått något svar på min upprepade fråga om KVA avser revidera sitt uttalande om den vetenskapliga grunden för klimatförändringar pga den ändrade uppfattning i sakfrågan, som uttalandets huvudförfattare Lennart Bengtsson uttryckt i media på senare tid, från stöd till IPCCs koldioxidalarmism till skepticism.

Eftersom svensk klimatpolitik ytterst vilar på KVAs uttalande är min fråga av synnerlig vikt och jag tycker att den borde besvaras av KVA. Åtminstone önskar jag få veta att frågan nått fram och skälet till att den inte kan besvaras.

Vänligen, Claes


PS Om man betraktar Sverige (och Tyskland) utifrån kan det se ut som så här i Washington Post:

  • FOR YEARS, European leaders have flaunted their unwavering commitment to fighting climate change — and chastised the United States for lagging behind. But last week brought yet more confirmation that the continent has become a green-energy basket case. Instead of a model for the world to emulate, Europe has become a model of what not to do.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar