lördag 17 september 2011

Skolverkets Fortbildning av Matematiklärare = 0

Skolverket har på uppdrag av regeringen utarbetat ett förslag till didaktisk fortbildning för alla matematiklärare avseende metod, innehåll och genomförande. Skolverket redovisar först en Utredning med följande huvudpunkter:
 • Utredningen ger en bild av att matematikundervisningen ofta präglas av för mycket individuell, enskild räkning och därmed inte ger eleverna möjlighet att utveckla samtliga kunskaper och förmågor som finns uttryckta i styrdokumenten.
 • Många elever gör systematiska fel i beräkningsprocedurer som det är nödvändigt att upptäcka tidigt och bearbeta, bl.a. i aritmetik, algebra och geometri.
 • Utredningen visar också på betydelsen av skickliga lärare som en förutsättning för elevers positiva kunskapsutveckling och på ett behov av att lärare mer strukturerat och kontinuerligt erbjuds möjlighet att samtala om undervisning och didaktik.
 • Genomgången pekar också starkt på betydelsen av att rektor tar aktiv del i processerna för att utveckla och förbättra matematikundervisningen på skolorna.
 • Det levande mötet och växelspelet mellan människor som lär av varandra är avgörande för fortbildningens dynamik och framgång över tid...
 • ...så att inte insatsen blir tillfällig och undergrävs av en dominerande traditionell skol- och undervisningskultur.
 • Fortbildning för lärare bör ta sin utgångspunkt i det kollegiala samtalet... lyfts bl.a. den kommunikativa samspelsfunktionen kring lärarnas undervisning fram som central.
 • ...vikten av en understödjande ledning och organisation som främjar en utveckling där arbetsprocesser skapas som leder till goda resultat.
Skolverket avger på grundval av denna sin analys följande Förslag:
 • bygger på kollegialt lärande med stöd av resurspersoner
 • ...ta sin utgångspunkt i lärarnas vilja att utveckla undervisningens kvalitet snarare än att fokusera på de svenska elevernas försämrade matematikresultat.
 • Man bör också betona att denna fortbildning sätter fokus på matematikämnet.
 • En didaktisk fortbildning sätter fokus på lärande och hur lärande organiseras i klassrummet, dvs. vad läraren ska tänka på vid planering och genomförande av undervisningen, dess mål och medel samt sambanden mellan dem.
 • Läraren måste behärska såväl ämnesinnehåll som didaktik i det som ska undervisas och innehållet i fortbildningen bör därför bestå av såväl didaktiska resurser som mer ämnesinriktade – matematiska.
 • ...föreslår Skolverket att ett webbaserat fortbildningsprogram tas fram där innehållet är indelat i moduler.
 • Arbetet med innehållet i modulerna blir ett stöd och en inspiration för en gradvis förändring i lärarens sätt att planera klassrumsaktiviteter och genomföra undervisningen.
 • ...arbetet med modulerna förutsätter en aktiv och ansvarsfull attityd av alla lärare.
 • ...vikten av att överlåta ansvaret på lärare, som experter på sin egen undervisning.
 • Här kan det handla om undervisning med laborativa eller andra praktiska inslag som utomhuspedagogik eller användning av digitala verktyg, som interaktiva skrivtavlor och datorer.
 • ...utgångspunkten är metoder och verktyg för att lärare kontinuerligt och över tid ska kunna synliggöra, förändra, utveckla och förstärka sin egen undervisning i syfte att erbjuda alla elever den effektivaste och mest ändamålsenliga undervisningen.
Vad säga om Skolverkets analys och förslag? Ur mängden av tomma fraser kan följande mantra vaskas fram:
 • för mycket enskilt arbete där elever gör systematiska fel
 • traditionell skol- och undervisningskultur skall motarbetas
 • gradvis förändring av lärarens arbete
 • fortbildning via kollegialt lärande.
Detta är inte vad Björklund hade tänkt sig när han från Skolverket sökte stöd till sitt Mattelyft med återgång till traditionell "katederundervisning". Skolverket sågar alltså Björklund, men talar inte om vad "förändringen" av lärarens arbete skall gå ut på annat än att den skall ge den "effektivaste" undervisningen.

Slutsatsen är att det hade varit bättre för både Björklund och svenska folket om Skolverket inte funnits.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar