torsdag 3 mars 2011

Öppet Brev till Fakultetsnämnden om KTH-gate II

Till Fakultetsnämnden KTH
Dekan Folke Snickars

Fakultetsnämnden (FN) KTH har via Dekan Folke Snickars den 28 febr 2011 svarat på mitt brev av den 9 dec 2010, vilket svar jag redovisar i posten Svar från FN om KTH-gate med några följdfrågor.

FN tillämpar samma taktik som Rektor KTH i intervju av John O'Sullivan, nämligen (något som måste läras ut i ledarskapskurser för makthavare inom universitet och högskola och som jag mött i så många former):
 1. Först låtsas som om inget brev med frågeställning skickats.
 2. Efter flera allt intensivare påstötningar medge att frågor inkommit och att svar skall ges.
 3. Efter ytterligare fördröjning svara med div självklarheter, utan att svara på de frågor som ställts.
 4. Efter upprepning av frågorna ge nytt intetsägande svar.
 5. Efter ytterligare upprepning av ursprungliga frågor inte svara alls, eller ge svaret att glömma hela saken.
Låt oss se hur denna teknik utnyttjas av Dekan Folke Snickars i hans svar på mina följdfrågor:

Claes! Följande svar lämnas på dina specifika frågor.
 • Är uppgifterna från KTH till media korrekta?
 • Fakultetsnämnden kan inte bedöma detta då personer i nämnden inte varit närvarande vid sådana intervjutillfällen.
 • Har min bok "plockats bort" och "ersatts"? Har "sidor ur boken tagits bort"?
 • Ansvaret för kurs, och i kursen använd kurslitteratur, ligger på kursansvarig lärare. Denna fråga behandlades i mitt förra svar.
 • Om så är fallet, av vilket skäl?
 • Svaret är igen att ansvaret för kurs, och i kursen använd kurslitteratur, ligger på kursansvarig lärare.
 • Om så inte är fallet, varför säger Rektor detta till media?
 • Det är en fråga som inte fakultetsnämnden kan besvara då personer i nämnden inte varit närvarande vid sådana intervjutillfällen.
 • Finns det skäl att tro att förtal har bedrivits av KTH mot min person?
 • Nej något sådant skäl finns inte.
 • Kan jag räkna med att FN tar upp mitt ärende till granskning?
 • Fakultetsnämnden kommer att informeras om ärendet vid sitt sammanträde 22 mars 2011.
Som avslutning vill jag göra följande kommentarer. Svar som jag lämnar gäller alltid sakfrågor. I fakultetsnämndens kvalitetsansvar ligger inte att behandla personangrepp.

Jag har under mina år som fakultetens dekanus tagit alla frågor på största allvar och i kollegial anda. Det gäller även dina. Mitt svar är således seriöst menat.

Till slut. Det kommer en tid när vi alla måste lämna över ansvar till yngre personer för vårt livsverk. På det sättet skapar vi förutsättningar för att de ska växa. Det innebär ingen nedvärdering av den tidigare generationens insatser. Detta faktum gäller även oss.

Folke

Analys av Folkes svar:

Folke svarar inte på min fråga om uppgifterna i/till media är korrekta. Denna fråga kan besvaras genom att fråga Rektor vilka upgifter han lämnat, läsa vad som står i media, och jämföra med det faktiska förhållandet. Inget av detta görs av Folke, som bara rabblar att FN inte var med vid intervjutillfället, vilket är fullkomligt irrelevant.

Folke påstår att kursansvariga lärare är ansvariga för kursen, vilket är självklart, men mörkar att Metro-Teknik skriver
 • Efter att studenter protesterat hos ansvariga på KTH har den omtalade boken ersatts. Det säger Peter Gudmundson, rektor på KTH. Men trots det fortsätter ansvariga lärare att använda boken i kursen.
Kursansvariga lärare har alltså blivit överkörda av KTH med Rektor i spetsen. Sanningen är att länken till boken plockades bort från kursens hemsida som "bevis" för att boken "ersatts",
detta mot de kursansvariga lärarnas vilja (varav en är medförfattare till boken) och min vilja som ställt mitt opublicerade material till förfogande i kursen och krävt en länk om materialet
skulle användas.

Folke vilseleder genom att låtsas att boken inte "ersatts" mot kursansvariga lärares (och min) vilja, men motsägs av Rektor i media. I intervjun säger Rektor vidare:
 • I repeat that I have not taken any decisions regarding the book “BodyandSoul”. Questions related to individual courses are handled by the Schools that are involved, in this case School of Computer Science and Communication and School of Engineering Sciences. This has also been the case in the course that you refer to.
 • Concerning statements in newspapers there can be misinterpretations.
Men på den preciserade följdfrågan
 • But can you please clarify, in your role as president, if part of KTH has placed such a ban on this book? Also, can you tell me which part of your organization did this and for what reason and do you approve of such a ban?
tystnar Rektor och säger ingenting, ingenting. Rektor vägrar att svara på frågan om KTH har censurerat mitt vetenskaplig verk. Det Rektor säger (till media) är att boken censurerats av KTH, men att han själv inte utfört det smutsiga hantverket. Snyggt. Samtidigt säger Rektor att media kan ha missuppfattat vissa saker, dock oklart vilka och inget som Rektor känner sig behöva korrigera. Rektor kan alltså låta media lägga i hans mun att mitt livsverk "plockats bort" på KTH, samtidigt som han säger att detta kan vara en "misinterpretation".

Jag skulle vilja fråga Rektor hur han skulle reagera om DN imorgon skulle skriva att Rektor på KTH "plockats bort"? Om det vore sant så skulle han väl begära motivering av KTHs styrelse för denna åtgärd, och om det vore osant så skulle han väl tycka att korrigering och dementi vore på sin plats? Eller hur Per Gudmundson? Varför skulle inte detta kunna gälla även för mig som en av Sveriges fullmaktsprofessorer?

Vi ser att både Dekan och Rektor mörkar och låtsas som om boken inte har "ersatts" dvs censurerats, eftersom det skulle köra över kursansvariga lärares ansvar och för övrigt vara emot svensk högskoleförordning som värnar om tankefrihet, samtidigt som Dekan och Rektor är mycket väl medvetna om att boken de facto har censurerats och "plockats bort", vilket också är precis det Rektor säger till media.

Analysen ger en (skrämmande?) inblick i hur svensk högskola fungerar idag, och det är ansvarigas ansvar att ta upp detta fall till behandling, eller naturligtvis att strunta i det. Det handlar ju som Folke säger bara om ett simpelt "personangrepp", som inte FN eller någon annan har anledning att befatta sig med. Eller?

Och censur, tja varför inte? Det kanske behövs så att ingen tänker annat än riktiga tankar
enligt devisen för Uppsala Universitet. Principen för den nya högskolan är ju att det är dekanen/administratören som bestämmer vad som är vetenskaplig sanning och vad som skall sägas, och inte som förr professorn/vetenskapsmannen.

Till slut uppmanar Folke mig att gå hem och dra nåt gammalt över mig därför att han själv tänker göra det. Logiken att jag måste göra som Folke saknas dock, enligt min mening.

Med vänliga hälsningar

Claes

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar