tisdag 29 mars 2011

Fakultetsnämnden om KTH-gate

Fakultetsnämnden KTH tog upp mitt ärende KTH-gate vid sitt möte 22/3 under Meddelanden, vilket redovisas i protokollet på följande sätt:
 • Folke Snickars informerar om e-postkorrespondens och möte med professor emeritus Claes Johnson angående frågor om modernisering av utbildning och upplevd censur som ställts till fakuletetsnämnden.
 • Nämnden konstaterar att ett omfattande arbete lagts ner på modernisering av utbildningen i tillämpad matematik i anslutning till Claes Johnsons pedagogiska ideer. Detta arbete har bedrivits, och bedrivs fortfarande, på central nivå, och på skolnivå med skolan för datavetenskap och kommunikation som ansvarig skola.
 • Nämnden konstaterar vidare att det inte är nämndens uppgift att göra bedömningar kring det som Claes Johnson upplever som censur. Sådan verksamhet är helt främmande för akademiskt arbete vid KTH. Anklagelser av detta slag prövas och avgörs i domstol.
 • Det är inte heller fakultetsnämndens uppgift att göra bedömningar när det gäller litteratur i enskilda kurser. Ansvaret för kurs och i kursen använd kurslitteratur ligger på kursansvarig lärare. Aktuell korrespondens i detta ärende från Ingrid Mellinder, tidigare skolchef vid skolan för datavetenskap och kommunikation, visar att vårt kvalitetssystem fungerar väl.
Vad kan man då säga om denna skrivning uppenbarligen av Folke Snickars hand? En första analys visar:
 • Ärendet togs enbart upp under Meddelanden och inte till egentlig behandling som jag begärt.
 • Snickars presenterar en ren lögn när han säger att moderniseringsarbetet med koppling till mig, bedrivs fortfarande, på central nivå, och på skolnivå. Sanningen är att arbetet är nedlagt, avslutat, genom en censuraktion med mediadrev av KTH. Moderniseringen är stoppad. Se Kursanalysen nedan.
 • Snickars skriver att censur är helt främmande för akademiskt arbete vid KTH. Så borde det vara, men nu har detta helt främmande faktiskt hänt, enligt de dokument som finns, även om det inte skulle kunna ha hänt eftersom det i likhet med Harrisburg var så osannolikt.
 • Snickars ger sedan upplysningen att fråga om censur avgörs i domstol, som om detta kanske ändå vore tänkbart. Trots att det inte har hänt, eller i varje var mycket osannolikt att det skulle ha hänt. Ja, det kanske blir så att Snickars kallas till domstol.
 • Snickars skriver att ansvaret för kurslitteratur ligger på ansvarig lärare. Men det var ju just detta ansvar som kördes via mediadrevet då kurslitteraturen stoppades och avfördes från kursens hemsida i strid med kursansvarig lärares vilja.
Vi får väl nu se vad Ingemar Nordin m fl har att säga om Snickars hemsnickrade kulisser avsedda att dölja en beklämmande kultur på KTH, där ansvariga inte är intresserade av annat
än kulisser och där nödvändig modernisering och kritisk vetenskap mobbas utan att någon enda professor på KTH har något att säga annat än att vårt kvalitetssystem fungerar väl.

Kursanalysen avslutas med:
 • kursen kommer få en ny kursansvarig.
 • För nästa kursomgång är textmaterialet ur MST (mitt kursmaterial) är inte tillgängligt, och kommer inte att användas.
 • ...det är idag ännu inte klart hur kursen kommer att planeras.
Med andra ord: Allt reformarbete är torpederat, inkl kursansvarig och läromedel. När Snickars säger att reformarbetet fortfarande bedrivs, så ljuger Snickars. Alla på KTH vet att mitt arbete på KTH är nedskjutet, dödat och begravt, utan att det finns någon som har utfört dådet, även Snickars vet men ljuger utan att blinka. Fakultetsnämnden sväljer snällt utan att fråga om upplevd censur i själva verket kan vara verklig censur.

Eller hur förklarar Du Folke Snickars att Du i Din egenskap av fakultetsnämndens ordförande vilseleder fakultetsnämnden med uppgifter som inte stämmer med verkligheten?

PS Ingemar Nordin kommenterar med God dag yxskaft, KTH.

Svar från Folke Snickars 1 april:
 • Jag anser mig ha redovisat saken korrekt för nämnden och hänvisar i övrigt till den information som finns noterad i fakultetsnämndens protokoll 2011-03-22, § 4. För fakultetsnämnden är ärendet avslutat.
Nej Folke, Din redovisning av min verksamhet på KTH stämmer inte med verkligheten.
Därför ärendet ingalunda avslutat.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar