torsdag 31 mars 2011

Dekan Mellinder om Censur och KTH-gate

Här är kopia av av svar på frågor från Göran Ahlgren, Stockholmsinitiativet, ställda till Ingrid Melinder, angående KTH-gate.

Melinder var dekan vid CSC-skolan som ansvarade för kursen Numerical Methods II kring vilken KTH-gate utspelas. Melinder var huvudaktör tillsammans med dekan Gustav Amberg SCI-skolan, som köpte kursen och som mitt under kursens gång via sin utbildningsansvarige Leif Kari beordrade censur av min ännu ej publicerade kursbok, varav vissa delar användes som kurslitteratur, via mediadrev med några studenter som budbärare till bl a DN, klimatalarmismens språkrör.

Melinder gick Amberg till mötes och effektuerade censuren genom att mot min och kursanvarig lärares vilja plocka bort min kursbok från kursens hemsida och istället för boken införa ett utdrag ur boken som jag inte godkände för användning efter mediadrevet mot mig och boken. Låt oss se hur Mellinder svarar på frågorna och beskriver händelseförloppet:

Bäste Göran Ahlgren,

jag är sedan nyåret inte längre dekan vid skolan och jobbar endast deltid
och har varit på en längre resa. Därför detta sena svar.

Som svar på dina frågor vill jag ge dig information om dekans beslut och
skolans åtgärder.
  • Ger pressuppgifterna en korrekt bild av vad som förevarit? Vilka formella beslut togs under hösten 2010 vad gäller hanteringen av kursmaterialet till DN1240?
  • Vilka var motiven till dessa beslut?
  • Finns protokoll eller minnesanteckningar från informationsmötetmed rektor 2010-12-03 tillgängligt?
  • Är det praxis att KTH recenserar kurslitteratur i pressen? (Leif Kari)

Någon censur från skolans sida har inte förekommit, inte heller
materialet som användes i kursen DN1240
. Det var olika medier som använde
ordet censur.

Kursmaterialet var en liten del av en mycket omfattande e-bok. Efter några
veckor framförde studenterna synpunkter på den del av e-boken som INTE
ingick i kursmaterialet och påpekade svårigheter att hitta aktuella delar
av den omfattande e-boken.
För att förenkla för studenterna att söka i
kursmaterialet, ändrades kurs-webbsidan något. Dekan skrev på
kurshemsidan:

  • The attention for the course, focused on the study material, has had a negative impact on the students' learning as well as on the instructors' concentration. The faculty is fully committed to optimizing the learning outcome from the students' perspective, with full support from School management. We will work with the students to finish the course according to plan in a satisfactory way. To this end, the homepage has been somewhat restructured. A course analysis will be conducted as usual at the end of the course. In order for us to make the most of the many different issues that invariably arise when new concepts are introduced in traditional subjects, we ask for your cooperation in answering the coming course analysis questionnaire.

Den modifierade sidan hittas
här:

Det möte som hölls den 2010-12-03 hade till syfte att informera rektor om
sakförhållandena. I skolans veckoblad gjordes en notis:
  • Idag har rektor, prodekanus, dekan CSC och SCI, GA CSC och SCI, PA F och kursansvarig för DN1240 träffats för att reda ut vad som har hänt i kursen map kursmaterialet och kursboken.
Slutsatsen är att utdraget ur Mathematical Simulation Technology kommer att
fortsätta användas för denna kursomgång. Länken från kurshemsidan till den
kompletta boken ska flyttas in i utdraget
. På sedvanligt sätt kommer en
kursanalys att utföras när kursen är avslutad för att samla alla studenters åsikter om
kursupplägget och kursmaterialet (precis som på alla andra kurser). Först därefter
kommer beslut att fattas angående fortsättningen.

Ingrid Melinder
Dekan vid CSC ht 2010

Analys av Melinders svar:

Melinder svarar inte på någon fråga, utom möjligen frågan om motiven för att plocka bort boken från hemsidan. Melinder påstår att motivet var
  • stundenterna påpekade svårigheter att hitta aktuella delar av den omfattande e-boken.
Melinder vet att hon ljuger. Melinder vet att skälet var att dekan Gustav Amberg SCI-skolan krävde att boken skulle bort, och Melinder gick snällt med på det och plockade bort boken mot min och kursansvarig lärares vilja.

Melinder verkar inte tycka att medias beskrivning stämmer med hennes: Media skriver om censur, medan Melinder förnekar censur.

Melinder har ett finurligt sätt att kringgå att det var hon som utförde censuren:
  • Någon censur har inte förekommit på materialet som användes i kursen DN1240.
Materialet som användes i kursen behövdes ju inte censureras, eftersom detta uppkommit genom att större delen av min bok censurerats, plockats bort. Melinder säger att på det censurerade materialet behövde ingen censur utföras. Fiffigt!

Notera att min bok är opublicerad och att dess roll som kurslitteratur uttrycktes via en länk på kursens hemsida, som alltså plockades bort av Melinder. Inte heller utfördes det som rektorsmötet beslutat, nämligen att lägga in en länk till boken i utdraget. Censuren var där med utförd: Boken fanns inte längre, bara ett kort utdrag utan länk.

Men faktum är att det var Melinder som i sin roll av dekan utförde censuren av mitt verk mot min och kursanvarig lärares vilja. Som dekan kunde Melinder utföra censuren och gjorde det också, ty idag är det dekanen som bestämmer vad professorn får tänka och säga och skriva.

Sen kan man ju undra varför Melinder gav efter för Ambergs påtryckning? KTHs olika skolor kämpar ju om utrymmet. Kanske var Melinder lite trött efter 25 år som dekan på CSC-skolan.

Men varför startade Amberg med hjälp av några studenter ett mediadrev mot mitt verk och min person och tvingade Melinder att censurera bort min bok? Genom att utnyttja rådande tankeförbud vad gäller klimatfrågan, i Sverige.

Amberg vet varför han gjorde detta. I själva verket vet alla. Jag vet och studenterna vet att det var för att stoppa det nya kandidatprogrammet i Simuleringsteknik byggt på mitt nya program för matematik och teknikutbildning som skulle starta till hösten. Om det tilläts starta (med 40 studenter) så skulle KTH gå i bitar, och därför måste programmet stoppas med vilka medel som helst till varje pris.

Och Amberg lyckades, Simuleringsteknik startar inte. Amberg är vinnare men KTH och dess studenter och samhället utanför är förlorare. Och Amberg kommer att få förklara hur han kan väga så mycket. Ja, vad säger Du Gustav Amberg dekan SCI, ordet är fritt, och nog har Du väl någonting att säga. Inte skall Du väl sätta Rektor och Fakultetsdekanus på pottan? Dom har ju inget gjort. Och tänker inte göra något heller.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar