fredag 7 februari 2014

Varifrån kommer Högsta (Förvaltnings)Domstolens Lagstiftarambitioner?

Dagens Juridik rapporterar 140205 om Fredrik Wersäll till attack mot HD:s "lagstiftar-ambitioner" - manar till stor försiktighet:
  • Svea hovrätts president Fredrik Wersäll anser att Högsta domstolen går för långt i sin praxisbildning inom framförallt straffrätten. Han varnar för HD:s ”lagstiftarambitioner”som av demokratiska skäl måste ligga hos riksdagen. Fredrik Wersäll framför sin kritik i en artikel i senaste utgåvan av Svensk Juristtidning.
Även Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) har "lagstiftarambitioner" vilka kommer till uttryck i prejudikatet skapat av domarna 5339-13 och 5340-1 (enligt tidigare poster) som i ett slag gör Offentlighetsprincipen enligt Tryckfrihetsförordningen (TF) uttryckt i Regeringens Proposition 175/76 160, till en tom gest:
  1. För att en handling skall vara färdigställd och därmed vara upprättad och därmed vara allmän handling, skall krävas att någon åtgärd vidtas som visar att handlingen är färdigställd.
HFD ger med detta prejudikat, som till formen är en meningslös truism, men som i praktiken ger Myndigheten en stämpel märkt ICKE FÄRDIGSTÄLLD, som Myndigheten efter eget gottfinnande kan använda för neka utlämning av en handling som begärts ut som allmän handling, i bjärt kontrast till syftet med TF.  En enastående framgång för Myndigheten och svidande nederlag för alla som önskar insyn i Myndighetens göranden!

Men varifrån kommer då HDs och HFDs nya "lagstiftarambitioner"? Är de uttryck för att vårt demokratiska system är i upplösning,  för att Riksdagens makt är på väg att tas över av EU och den statliga apparaten? Är vi på väg mot ett system där den lagstiftande, dömande och verkställande makten i vårt lilla land förenas till en enda (funktionell) enhet under EUs beskydd?   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar