onsdag 26 februari 2014

Sammanställning av Motivering av KTH, Kammarrätt och Högsta Förvaltningsdomstol

Här är sammanställning av den motivering som använts av KTH, Kammarrätten i Stockholm samt Högsta Förvaltningsdomstolen HFD i fallet med de mystiska emailen på KTH:

KTH's ursprungliga motivering:
  • De interna e-post meddelanden som efterfrågas är vare sig inkomna, expedierade eller på annat sätt upprättade, varför de inte är att betrakta som (upprättade och därmed) allmänna handlingar i den mening som avses i Tryckfrihetsförordningen.
  1. För att en handling skall anses vara färdigställd krävs inte något särskilt formellt förfarande från myndighetens sida. 
  2. Detta innebär enligt Kammarrättens mening emellertid inte att e-postmeddelanden kan anses färdigställda, och därigenom upprättade, endast genom avsändande inom myndigheten.
  3. Om så vore fallet skulle inte bestämmelsen i TF kap 2 paragraf 8 fylla någon funktion.
  4. Det krävs alltså något ytterligare handlande från myndighetens sida för att handlingarna ska anses färdigställda (jfr RÅ 1998 ref 30 och 52)".
  5. I detta fall har det inte framkommit några omständigheter som gör att meddelandena kan anses ha färdigställts av KTH.
HFD's variant av Kammarrättens nya motivering:
  1. För att en handling ska anses vara färdigställd enligt 2 kap. 7 § första stycket TF krävs inte något särskilt formellt förfarande (prop. 1975/76:160 s. 143).
  2. Däremot krävs, till skillnad från det som gäller för det slag av handlingar som regleras i paragrafens andra stycke första punkten, att någon åtgärd vidtas som visar att handlingen är färdigställd. 
  3. Såvitt framgår har inte heller i övrigt någon sådan åtgärd vidtagits.
Vi läser att KTHs ursprungliga motivering är tom eftersom den uttrycker att en handling som inte på något sätt är upprättad, inte är upprättad.

Kammarrätt och HFD inser detta, och tillför därför egen ny motivering, som inte är stöd för KTHs motivering, som ju är tom. Kammarrätt och HFD bättrar alltså på KTHs bristfälliga motivering och kan därmed anses gå myndighets ärende. 

HFDs motivering utgör en variant av Kammarrättens motivering, med huvudargumentet att något handlande eller någon åtgärd från myndigheten krävs för att en handling skall anses vara färdigställd.

Både HFD och Kammarrätt är noga med att uttrycka att detta står i motsats till TF enligt punkt 1.

Både HFD och Kammarrätt påstår att KTH inte vidtagit den handling som skulle krävas för färdigställning, detta utan att KTH överhuvud taget talat om färdigställning och definitivt inte förnekat att den åtgärd som skulle ha krävts har vidtagits. HFD och Kammarrätt fabulerar alltså fritt till stöd för myndighet och går därmed myndighets ärende.

Så här går det till i dagens svenska rättssamhälle av högsta dignitet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar