torsdag 15 april 2010

Brev till Högskoleverket

Jag skickade idag nedanstående brev till Högskoleverket och Univkansler Anders Flodström.

Till Högskoleverket, Universitetskansler Anders Flodström

Härmed anmodar jag Högskolverket att utvärdera matematikutbildningen vid svensk högskola och universitet.

Ingen påstår idag att utbildningen fungerar tillfredställande och att den motsvarar IT-samhällets krav. Effekten är en omfattande förstörelse av resurser. Men ingen är ansvarig, varken matematikprofessorer, didaktiker eller rektorer. Studenterna och svenska samhället får betala priset.

Högskoleverket har ett övergripande ansvar för att upprätthålla en tillfredställande utbildningskvalitet och måste enligt min mening nu träda in och bära detta ansvar, samt efter utredning föreslå åtgärder till förbättring.

Jag har länge arbetat med reform av matematikutbildning och mina ansträngningar finns redovisade på min hemsida inkl kursböcker, studiematerial, debattartiklar, knols, blogg mm.

Jag önskar klart svar huruvida min anmodan kommer att tas upp till behandling.
Naturligtvis är jag tillgänglig för ytterligare information.

Jag har försökt få TeknikDelegationen att förstå frågans allvar, men inte lyckats.

Hälsningar,

Claes Johnson
Prof i Tillämpad Matematik
KTH

Här kommer svaret, prompt:

Hej Claes Johnson,

Du har ställt en fråga till universitetskanslern om behovet att utvärdera matematik vid svenska universitet och högskolor. En sådan utvärdering är planerad att genomföras 2012 enligt den fyra års plan för utvärdering av samtliga universitet och högskoleutbildningar som nu föreligger. 

Med vänlig hälsning
Joakim Palestro
Bitr. Avdelningschef/Deputy Head of Department

Jaja, ingen ko på isen alltså, enligt HSV. Vi kan lugnt låta resursförstörelsen fortgå ett par år till...Enligt HSV med huvudansvar för utbildningskvalitet. Men när gjorde då senast HSV en utvärdering av matematikutbildning och vad sade denna? 

Jo, den senaste utvärderingen gjordes 2005 där utbildningen vid Chalmers/GU sågas med:
  • Studentgruppen hävdade att undervisningen i många fall är gammaldags.
  • Bedömargruppen fick också intryck av att pedagogiskt förnyelsearbete förekommer i liten utsträckning ...
  • Lärarna ger intryck av viss konservatism och institutionen av tungroddhet i detta avseende. 
Bedömargruppen rekommenderar att
  • institutionen verkar för en öppnare attityd gentemot pedagogiskt förnyelsearbete 
  • det pedagogiska utvecklingsprojekt i matematik som rönt internationell uppmärksamhet ges möjlighet att utvecklas samt att projektet utvärderas av externa bedömare.
  • Närmare bestämt: Vid Chalmers pågår ett omfattande reformprojekt med syfte att ge en helt ny introduktion till grundläggande matematik. Projektet har väckt internationell uppmärksamhet och ett omfattande läromedel som kombinerar matematik, beräkningar och tillämpningar har utvecklats. Den nya undervisningen bygger i stor utsträckning på konstruktiv matematik och innebär därmed en god grund för ett intensivt bruk av numeriska beräkningar med datorer. Genom att också introducera tillämpningar tidigt i studierna hoppas man kunna motivera studenterna bättre än vid traditionell undervisning där studenterna möter tillämpningar sent. Den nya utbildningen lägger stor vikt vid genomförandet av projekt och integrerar datorer i undervisningen på ett naturligt sätt. Bedömargruppen anser att det är för tidigt att dra slutsatser om modellens användbarhet men anser att Chalmers bör utvärdera projektet och skapa förutsättningar för att det skall kunna vidareutvecklas.

Det pedagogiska utvecklingsprojektet var BodyandSoul!  När jag lämnade Chalmers 2007 lades det ner i brist på kompetenta lärare, och sedan dess har utvecklingen varit = 0. Samma sak på andra tekniska högskolor inkl KTH.

HSVs utvärdering 2005 krävde förnyelse, men ingen sådan har gjorts 2010. HSV har inte gjort någon uppföljning. Är det så HSV bär sitt ansvar för kvalitet?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar