måndag 26 mars 2012

KTH Mellan Hötappar: Simuleringsteknik


Ansökan är nu öppen för det nya kandidatprogrammet i Simuleringsteknik (ST) vid KTH.

Utbildningsplanen för åk 1 innehåller befintliga standardkurser om 37.5 poäng, samt två nya annonserade kurser
 • Tillämpad Linjär Algebra 7.5 p
 • Beräkningsmatematik i Flera Variabler 15 p
vilka beskrivs på följande sätt:
 • Du läser två kurser i beräknings- och simuleringsteknik som går över hela läsåret.
 • I dessa nya kurser kommer teori och praktiskt datorarbete att varvas så att huvuddelen av den matematiska teorin integreras med tilllämpningarna.
 • Det nya kandidatprogrammet är unikt i Sverige.
Dock finnes ingen information och inga kursplaner för de nya kurserna (se PS nedan) och inget arbete att utveckla dessa kurser finns dokumenterat. Information för presumptiva studenter saknas alltså tillika med entusiasm att rekrytera.

ST var ursprungligen planerad att starta HT 2011 med BodyandSoul Mathematical Simulation Technology (MST) som nytt utvecklat kärnmaterial bestående av en ny syntes av matematisk analys, beräkning och tillämpning anpassad till IT-samhället.

ST stoppades dock i mars 2011 av politiska skäl genom att KTH helt enkelt bannlyste MST via en mediakampanj beskriven som KTH-gate.

Ett år senare står nu KTH inför uppgiften att starta ST utan MST och utan utvecklat alternativ. Detta illustrerar den kris som matematikutbildning i allmänhet idag befinner sig i:
 • IT-samhället behöver en ny modern beräkningsbaserad matematikutbildning, som den ursprungligen planerade nya kandidatutbildningen i ST baserad på MST.
 • KTH kan bara leverera en traditionell matematikutbildning utan beräkning och IT, eftersom den nya utbildningen MST bannlysts och alternativ saknas.
Vad kan då KTH nu göra:
 1. Skjuta upp starten av ST ytterligare för att invänta utveckling av ny IT-matematik?
 2. Starta den nya utbildningen utan ny IT-matematik?
 3. Upphäva sin bannlysning av MST och starta ST med IT-matematik enligt ursprunglig plan?
1 förfaller uteslutet då ansökningen öppnats. Trycket från KTHs ledning att starta måste vara stort. Att upprepade gånger lova utan att leverera verkar taffligt.

2 vore inte rätt mot studenterna då KTH skulle locka med nytt material men bara leverera gammalt.

3 är otänkbart eftersom då kartan för matematikutbildning skulle behöva ritas om, och krafterna att bevara är mycket starka.

Inget av alternativen är alltså egentligen möjligt, vilket skapar en genuin kris. Men kris kan öppna för utveckling...fortsättning på dramat följer...mot upplösning av krisen och reformerad utbildning...

PS 1 Som genom ett trollslag har nu några timmar senare kursplaner till de nya kurserna presenterats (dock utan kurslitteratur):
Är nu detta som annonserats nya kurser med nytt material? Nej, dessa kursplaner liknar till förvillelse existerande grundkurser i matematisk och numerisk analys, som har sett likadana ut under många många år. Jfr speciellt med standardkurserna Linjär Algebra och Flervariabelanalys.

Detta visar att KTH väljer alt 2: Att locka med ny utbildning men servera en gammal. Ja, 1 och 3 var ju helt omöjliga, så det fick bli 2.

Men det kommer inte att vara så roligt att stå i katedern när studenterna upptäcker detta, om det nu finns studenter som lockas av ny utbildning med gammalt innehåll. Chansen finns ju nu att det nygamla kandidatprogrammet inte får några sökande, och i så fall skulle ju KTH ha lyckats hitta en lösning på sitt dilemma.

Om det blir några studenter så kommer de att kräva en modern utbildning och om den inte erbjuds kommer studenterna att söka den själva på nätet och där kommer MST att finnas fullt utvecklad och dessutom gratis tillgänglig för alla.

Nätutbildning står inför en explosionsartad utveckling som kommer att utsätta KTHs gammalmodiga utbildning för hård konkurrens. Hur vill ansvariga på KTH möta kraven på förnyelse? Om bannlysning inte funkar så länge nätet inte är avstängt?

Kanske t o m rektor Peter Gudmundson, som godkände bannlysningen av MST, har några tankar om detta? KTH är ju skattefinansierad för att leverera en modern ingenjörsutbildning till nytta för Sverige, och har ju krav att leva upp till som Sveriges ledande och mest priviligierade högskola.

KTH måste antigen själv utveckla nytt material för ST i stil med MST, eller skaffa detta utifrån lämpligen genom att helt enkelt använda MST, eftersom det är det enda utvecklade reformprogram som finns. Det finns politiskt motstånd mot MST men behovet av nytt material kan visa sig vara starkare.

Olika makthavare på KTH har olika bevekelsegrunder, men i den hårdnande konkurrensen om studenter kommer utbildningens kvalitet och relevans väga tungt.

PS 2 Stabiliteten av kurserna i linjär algebra och analys, som idag väsentligen är desamma som när jag läste på Chalmers för 50 år sedan, kan tolkas på olika sätt:
 1. Kurserna är evigt desamma, vilket bevisas av att de inte ändrats på 50 år.
 2. Det är lätt att utforma nya kurser, men onödigt då de gamla har funkat bra i 50 år och kan funka bra i 50 år till.
 3. Det är svårt att utforma nya kurser som bättre motsvarar IT-samhällets behov, så svårt att inga genomgripande försök gjorts utöver MST.
Den rätta tolkningen lämnas åt läsaren.

PS 3 Jag har bett utbildningsansvarig Katarina Gustavsson om förklarande kommentar och kommer att rapportera svar. Inget svar 29/3 trots upprepad fråga. Slutsatsen kan bara vara att det inte finns något nytt att rapportera om.

PS 4 Jag har kontaktat Mats Lewan på Ny Teknik som rapporterat om KTH-gate och som följer utvecklingen för att skriva så småningom, om teknisk utbildning i IT-åldern vid KTH.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar