lördag 2 mars 2019

Publicistklubben och klimatfrågan

Tege Tornvall föreslog Publicistklubbens ordförande Anna Hedenmo att ordna en debatt om klimathotets realitet och ev. bristande information om observerade klimatfakta. På detta svarade Hedenmo så här:

Hej Tege,
Jag har förstått att du vill ha ett mer utförligt svar på ditt mail om klimatfrågan. Det ska du få.

Eftersom en absolut majoritet av ledande klimatforskare i dag är eniga om att klimatförändringarna är en följd av mänsklig påverkan, anser jag att en PK-debatt på det temat varken är seriös eller meningsfull. Samma inställning finner du i de flesta större medier, sen ett antal år.

I andra frågor, som flyktingfrågan eller metoo, har jag som du kanske känner till tidigare efterlyst en mer tillåtande debatt, utan åsiktskorridor. Men när det gäller klimatfrågan ser jag ingen anledning att debattera det som i dag måste betraktas som ett faktum.

Vi i Publicistklubben får ständigt förslag på debattämnen. En del tar vi fasta på, andra väljer vi bort. Du är med andra ord inte den enda medlemmen som inte har fått gehör för sina förslag.

Jag beklagar om du inte upplever att du får något för medlemsavgiften. Men kanske kan du söka något av våra stipendier?

Hälsningar
Anna Hedenmo


Med anledning av detta beklämmande och nonchalanta bemötande av ett seriöst förslag har jag skickat följande brev till Hedenmo med begäran om svar.

Till Anna Hedenmo
ordf i Publicistklubben

Tege Tornvall meddelar att Du avfärdat hans förslag till debatt i PK om klimatfrågan, med motivering att: 
  • "jag ser ingen anledning att debattera det som i dag måste betraktas som ett faktum".
Jag ställer nu följande frågor till Dig, som jag önskar får besvarade för publicering på min välbesökta blogg http://claesjohnson.blogspot.com :
  1. Du välkomnar på Publicistklubbens hemsida med "vår uppgift är att slå vakt om det fria ordet, som en livsviktig del av demokratin". Om Du nu värnar om det fria ordet, hur kan Du censurera debatt om mänsklighetens ödesfråga nummer 1: klimatfrågan? 
  2. Vad är det som "i dag måste betraktas som ett faktum"?
  3. Vad är innebörden av “måste” i Ditt uttalande? Vem uttalar detta “måste"?
Hälsningar 
Claes Johnson
prof em i tillämpad matematik KTH

Hedenmos svar kommer att publiceras så snart det inkommit. 

Nedan är Hedenmos icke-svar på mina frågor i form av osorterade vaga påståenden, som Hedenmo samlat ihop utifrån sina kunskaper om klimatet och som hon tydligen "måste" komma dragande med, följt av mitt avslutande brev. 


Hej Claes och Tege,

Nedan ser ni fakta i frågan. 
Nu sätter jag punkt för denna mailkonversation.

Beträffande Publicistklubben, så är det helt frivilligt att vara medlem. 

Hälsningar
Anna Hedenmo 

Jordens klimat håller på att värmas upp och det är en konsekvens av människans utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Koldioxiden i atmosfären absorberar den utgående värmestrålningen. Ökande halter innebär därför en ökad absorption och planeten värms upp. Det påverkar jordens vädersystem, leder till smältande glaciärer, havsnivåhöjningar (både till följd av termisk expansion och smältande glaciärer), samt en ökande avsmältning av havsisen i Arktis och shelf-isarna i Antarktis. Det ökande energiinnehållet i atmosfären leder till fler och mer extrema väderhändelser. Regionalt kan klimatet bli såväl blötare som torrare och perioder med extremvärme blir allt vanligare. På längre sikt kan avsmältningen av de stora isarna på Grönland och Antarktis kraftigt komma att påverka havsnivåerna. 

Den globala CO2-utsläppskurvan planade ut mellan 2014—2016 men har sedan 2017 börjat öka igen. En annan viktig indikator är koncentrationen av CO2 i atmosfären. Den mäts direkt i atmosfären sedan 1957 och med hjälp av borrkärnor i is (för att få längre mätserier). Före industrialiseringen låg den på 280 ppm. I dag ligger den på 405 ppm. Det kommer att ta lång tid för minskande utsläpp att ge ett utslag i sjunkande koncentrationer av CO2. Utsläpp av koldioxid har funnits i miljontals år. Vid till exempel en skogsbrand släpps stora mängder CO2 ut i atmosfären. När sedan växter och träd tar upp kolet igen skapas ett naturligt kretslopp. Men när man eldar kol/olja/gas frigörs kol som under miljontals år funnits i jordskorpan och som inte är en del av det naturliga kretsloppet. 

Sedan 1900 har jordens genomsnittliga temperatur ökat med 1,0 grad men med variation mellan enskilda år. I vissa regioner, som Arktis går uppvärmningen mycket snabbare. Sverige är delvis ett arktiskt land och i norra Sverige går klimatförändringarna just nu snabbare än det globala genomsnittet. Uppvärmningen går snabbare över land än över hav. Den globala uppvärmningen sker snabbare över norra halvklotet än södra halvklotet.

Som jämförelse kan nämnas att skillnaden mellan dagens globala medeltemperatur och den globala medeltemperaturen under de kallaste perioderna under den senaste istiden är 5-7 grader. Detta ger ett perspektiv på det faktum att en uppvärmning över 1,5 eller 2 grader kan få mycket stora konsekvenser. 

Den globala havsnivåhöjningen, havet har höjts med 20 cm senaste 100 åren. Haven absorberar värme vilket också gör att havet expanderar. Dessutom bidrar inlandsisars och glaciärers avsmältning. Haven blir också allt mer försurade i takt med ökande koncentrationer av koldioxid. Detta tillsammans med stigande havsvattentemperaturer bidrar till blekning av koraller och kan få andra mycket stora konsekvenser för ekosystemen i haven. 

Forskarna har inte uppmätt fler extrema väderhändelser, men de är intensivare och kraftigare än förr. 2018 var ett extremt väderår. Det går till historien som det fjärde varmaste sedan mätningarna inleddes. 20 av de 22 senaste åren har varit de varmaste sedan mätningarna inleddes. Varje fraktion av en grad leder till extremare väder händelser som mer intensiva orkaner, torka och konsekvenser som skogsbränder, översvämningar, döende korallrev, ökning av smittsamma sjukdomar. https://public.wmo.int/en/media/press-release/wmo-climate-statement-past-4-years-warmest-record

I oktober i år publicerade FN:s klimatpanel IPCC sin 1,5 c-rapport beställd av världens regeringar 2015. I den beskrivs konsekvenserna av 1,5 c graders uppvärmning av jordens medeltemperatur, som enligt IPCC med stor sannolikhet kommer inträffa 2030—2052. 

Forskarna uppmanar nu världens länder att tredubbla sina ansträngningar att fasa ut förbränningen av olja, naturgas och kol. Tidsfönstret krymper snabbt, och en minskning på 70 procent bör ske till 2030, enligt forskarnas rekommendationer.


Här är mitt svar till Anna:

Tack Anna för Ditt svar på mitt brev, som jag lagt upp min blogg.

Dock svarar Du inte på mina frågor utan kommer istället med en samling mer eller mindre lösa påståenden (s k fakta) som Du på något sätt samlat ihop efter de kunskaper i ämnet Du besitter. 

Vad man kan säga om detta är att varje påstående skulle kunna tas till utgångspunkt för en diskussion med syfte att klargöra dess signifikans och avgöra dess sanningshalt. 

Men Du censurerar varje sådan diskussion hos PK, och Du avslutar vår mailkonversation.

För att reda ut det hela föreslår jag att Du bjuder in mig eller Tege till Min Sanning (om klimatet)!

Vänliga hälsningar
Claes


PS Publicistklubben inbjuder till debatt den 11 mars över ämnet:
  • Vad kan politiken göra för att värna journalistiken i tider av filterbubblor och misstro mot etablerade medier?
Frågan kan också formuleras: Hur kan censuren göras mer effektiv? 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar