onsdag 2 december 2015

Digitaliseringskommissionens Kraftlösa Slutrapport

Digitaliseringskommissionen lämnade igår sin slutrapport Digitaliseringens Transformerande Kraft med följande huvudbudskap:
 1. Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. 
 2. För att individer ska kunna arbeta på en digitaliserad arbets-marknad som kontinuerligt kommer kräva nya kunskaper och förmågor ställs nya krav på utbildningssystemen och formerna för fortbildning och kompetensutveckling.
 3. Digitaliseringens möjligheter att skapa ett hållbart samhälle behöver tas tillvara.
 4. Sveriges har en stark position i internationella jämförelser av länders it-användning och digitalisering.
 5. Det offentliga måste vara proaktivt för att förverkliga digitaliseringens möjligheter. 
 6. Som ledare är det angeläget att vara medveten och ha kompetens om på vilka sätt den egna verksamheten kan digitaliseras eller kommer att påverkas av andras digitalisering.
 7. Digitaliseringskommissionen anser att den transformerande kraft som digitaliseringen innebär för samhället gör att det finns ett behov av att staten genom ett kontinuerligt och långsiktigt statligt engagemang utvecklar mjuka former av styrning för att främja digitaliseringen i samhället. 
 8. Livslångt lärande, utbildning, kompetensutveckling och omskolning blir allt viktigare för individer, företag och samhälle. Som samhälle behöver vi också kompetens om och hur digitaliseringen kan användas för verksamhets utveckling, värdeskapande och innovationer för att ge fortsatt välstånd och tillväxt. 
 9. För att kunna dra nytta av hela kompetensen i samhället behöver könsbalansen inom it-området bli jämnare.
 10. Regeringen bör säkerställa en kontinuitet i nationellt främjande stöd till digitalisering. 
 11. Regeringen bör tillsätta en utredning i syfte att göra en kartläggning av digitaliseringsförsvårande lagstiftning. 
 12. Regeringen bör tillsätta en utredning som ser över om arbetsrätten och konsumentlagstiftningen behöver anpassas till nyttjande- och delningsekonomin. 
 13. Ett incitamentsprogram bör inrättas för att öka könsbalansen på högre it-utbildningar. Studerande med underrepresenterat kön, mindre än 15 procent, som påbörjar och fullgör högre it-utbildningar får sina studiemedel för sex terminer, motsvarande kandidatnivå, avskrivna efter erlagd examen längst till dess att en köns-balans på 30/70 uppnås. 
 14. Regeringen bör i överenskommelse med Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomföra ett digitalt kompetenslyft för ledare i kommunal verksamhet. 
 15. Regeringen bör inrätta ett samverkansråd som utvecklar it-utbildningar på högskolenivå. 
Sammantaget en soppa av Guds nåde: Hållbarhet, könsbalans, ledarskap, samverkansråd, statlig styrning, utredning...

Men ingenting om skolans roll för att förbereda dagens elever för dagens IT-samhälle. Ingenting om den enastående resurs som skolan utgör för detta ändamål. Ingenting om Regeringens uppdrag till Skolverket att införa programmering i grundskolan.  Ingenting som kopplar till Matematik-IT. 
Bara omkväden att Sverige är bäst i världen.

Det enda konkreta som framförs är att kvinnor skall få gratis studiemedel för it-studier. Ett barockt förslag utan reson och legalitet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar